20
Shetani anafungbwa
miaka elufu mwenga
Badaye náona malaika anatserera kula mlunguni, naye kala akagbwira funguwo za kuzimu na silisili kulu. 2-3  20:2–3 Mwandzo 3:1Phahi ye malaika warigbwira ro dzoka, yani yuyatu nyoka wa kare aihwaye Ibilisi au Shetani, achirifunga silisili na achiritsupha kuzimu. Pho mryangoni achiphafunga kufuli na kuphatiya ukaka, ili asedze akachenga tsona atu a mataifa ganjina gosi duniani. Naye Shetani andafungbwa miaka elufu mwenga. Bada ya muda hinyo kusira, ni lazima avugulwe kpwa muda mchache tu.
20:4 Danieli 7:9,22Higo gariphosira, náona vihi vya chifalume, vihi ambavyo kala vikasagarirwa ni hinyo okala akahewa uwezo wa kutawala. Aho kala ni roho za hara okatwa vitswa kpwa kushuhudiya kuhusu Jesu na kutangaza ujumbe wa Mlungu. Atu hinya kala taakaabudu rira dzinyama hebu chizukache. Wala taayakubali kutiywa mola wa hiro dzinyama vilanguni hebu mwao mikononi. Atu hinya afufuka na achedzatawala phamwenga na Jesu miaka elufu mwenga. Atu anjina ariofwa taandafufuka hadi miaka elufu mwenga isire. Sambi kuku ndiko kufufulwa kpwa kpwandza. Aho ndiofufulwa kano ya kpwandza, aajaliwa na ni atakatifu. Mana chifo cha phiri tachindakala na nguvu kpwao. Nao andakala alavyadzi-sadaka a Mlungu na Jesu, yetsambulwa ni Mlungu kutawala atu. Tsona andatawala naye muda hinyo wa miaka elufu mwenga.
Shetani anaangamizwa
Bada ya miaka elufu mwenga kusira Shetani andarichirwa hiko ndikokala akafungirwa. 20:8 Ezekieli 7:2; Ezekieli 38:2,9,15Naye achirichirwa andakpwedza achenge atu a mataifa ganjina pembe zosi za dunia, yani Gogu na Magogu. Andakusanya atu kuatayarisha kpwa viha, nao andakala na afuasi anji dza mtsanga wa baharini. Nao anyendeka seemu zosi za dunia na kuzunguluka mudzi umendzwao ni Mlungu, ambapho ndipho phasagalapho atue. Ela wakati ariphohenda vivyo kpwatuluka moho kula mlunguni uchedzaangamiza. 10 Ye Shetani ariyeachenga watsuphiwa ziya ra moho mkali sana wa chibiriti, phatu phariphotsuphwa ro dzinyama na ye nabii wa handzo. Nao kuko andateswa usiku na mutsi, hata kare na kare.
Uamuli wa mwisho
11  20:11 Danieli 7:9–10Chisha náona Mlungu asegere chihiche chikulu tsona chereru. Mlunguni na tsi kuchiyaya mbereze na takuyaonekana tsona. 12 Nchiona afwadzi osi, ario na vyeo na asiokala na vyeo aimire mbere za chira chihi cha chifalume. Ndipho vitabu vyokala vichiandikpwa mahendo ga atu osi vichifwenulwa. Na phafwenulwa chitabu chanjina, na hicho kala ni chitabu cha uzima. Aho afwadzi aamulwa kulengana na mahendo gao goandikpwa mumo vitabuni. 13 Bahari yalavya afwadzi ariola himo. Chifo na kuzimu nazo zichilavya atue. Chila mmwenga achiamulwa kulengana na mahendoge. 14 Bada ya kusira higo, chifo na kuzimu zatsuphiwa ziya ra moho. Ro ziya ra moho ndiro chifo cha phiri. 15 Na mutu yeyesi ambaye dzinare tariandikirwe himo mwenye chitabu cha uzima, naye piya watsuphiwa ziya ra moho.

20:2-3 20:2–3 Mwandzo 3:1

20:4 20:4 Danieli 7:9,22

20:8 20:8 Ezekieli 7:2; Ezekieli 38:2,9,15

20:11 20:11 Danieli 7:9–10