21
Dunia nyiphya
21:1 Isaya 65:17; 66:22; 2 Petero 3:13Higo gariphosira, náona mlunguni kuphya na dunia nyiphya, mana mlunguni kpwa kpwandza na dunia ya kpwandza kala ikaangamizwa, na kuchikala takuna bahari tsona. 21:2 Isaya 52:1; 61:10; Maono 3:12Chisha nchiona mudzi mtakatifu, yani Jerusalemu nyiphya, inatserera kula mlunguni kpwa Mlungu. Mudzi hinyo kala ukapambwa dza bibi arusi apambwavyo, achikala anaphirikpwa kpwa mlumewe. 21:3 Ezekieli 37:27; Alawi 26:11–12Alafu nchisikira kululu kula pho pharipho na chihi cha chifalume, richiamba, “Vivi Mlungu andasagala phamwenga na atu. Phakpwe kaya andakala phamwenga na anadamu, nao andakala atue. Mlungu mwenye andakala phamwenga nao, naye andakala Mlungu wao. 21:4 Isaya 25:8; Isaya 35:10; 65:19Andafuta matsozi gao gosi. Wakati hinyo atu taandafwa wala kusononeka. Takundakala na chiriro wala kulumwa, mana zo hali za kare zindakala zatsupa.”
Chisha yekala akasagarira cho chihi cha chifalume waamba, “Vivi sambi chila chitu nachihenda chiphya!” Piya achiniambira, “Gaandike higa, mana ni maneno ga kpweli na ga kukuluphirika.” 21:6 Isaya 55:1Phahi achiniamba tsona, “Mambo vivi gakahendeka. Mimi ndimi Alifa na ndimi Omega, yani ndimi Mwandzo na ndimi Mwisho. Chila mutu ariye na chiru nindamupha madzi ga bure anwe kula pula za madzi, madzi garehago uzima. 21:7 2 Samueli 7:14; Zaburi 89:26–27Mutu ndiyeshinda, nindamupha vitu hivi vyosi, iye andakala mwanangu, nami ndakala Mlunguwe. Ela phahi aoga, asiomkuluphira Mlungu, akora, aolagadzi, adiya, atsai, aabuduo vizuka, na a handzo, aho osi phatu phao ni ziya ra moho mkali wa chibiriti. Na chicho ndicho chifo cha phiri.”
Jerusalemu nyiphya
Chisha malaika mmwenga wa hara sabaa okala na mbiga za mashaka sabaa ga mwisho wakpwedzaniamba, “Ndzo nikuonyese ye bibi arusi, hiye ndiyekala mkpwaza ye Mwana Ngʼondzi.” 10  21:10 Ezekieli 40:2Phapho achiniphirika hadi dzulu ya mwango mkpwulu tsona mure, wakati kala nalongozwa ni Roho Mtakatifu. Kuko yuya malaika achinionyesa mudzi mtakatifu wa Jerusalemu unatserera kula dzulu mlunguni kpwa Mlungu. 11 Mudzi hinyo kala una mwanga mkpwulu wa Mlungu, mana wakala unangʼala-ngʼala dza chilolo na dza dziwe ra samani kulu riihwaro jasipa. 12  21:12 Ezekieli 48:30–35Tsona kala ukazungulusirwa ukuta mkpwulu wa dzulu. Piya kala una miryango kumi na miiri na chila mryango kala una malaika. Na chila mryango kala ukaandikpwa dzina ra mbari mwenga ya zira mbari kumi na mbiri za Iziraeli. 13 Chila uphande kala kuna miryango mihahu; mlairo wa dzuwa, vurini, mwakani, na mtswerero wa dzuwa. 14 Na hinyo ukuta wa mudzi kala ukadzengbwa dzulu ya mawe kumi na mairi ga msingi. Na chila dziwe kala rikaandikpwa dzina ra mmwengawapho wa hara mitume kumi na airi a Mwana ngʼondzi.
15  21:15 Ezekieli 40:3Phahi ye malaika yekala anagomba nami kala akagbwira chigongo cha kupimira. Chigongo hicho kala chikatengezwa na zahabu, nacho kala ni cha kupimira nyo mudzi, miryangoye na nyo ukutawe. 16 Ye malaika wapima hura mudzi na hicho chigongo, nago mare na mapana na chimo kala ga sawa kpwa sawa. Achiphaha kukala ni kilomita elufu mbiri na magana mane. 17 Alafu ye malaika achipima upana wa nyo ukuta, nao uchikala ni mita mirongo sita. Naye wakala anahumira chipimo chihumirwacho ni anadamu. 18  21:18 Isaya 54:11,12Nyo ukuta kala ukadzengbwa na mawe ga samani ga jasipa. Mudzi nao kala ukadzengbwa na zahabu swafi ya kungʼala-ngʼala dza chilolo.
19 Msingi wa hinyo ukuta wa mudzi kala ukapambwa na mawe kumi na mairi manono sana ga samani. Na gaga gakala na rangi tafwauti-tafwauti. Dziwe ra kpwandza kala ni jasipa, na ra phiri richikala ni yakuti samawi. Ra hahu rakala dziwe riihwaro kalikedoni na ra ne richikala zumaridi. 20 Dziwe ra tsano kala ni dziwe riihwaro saridoniki, ra sita richikala akiki. Dziwe ra sabaa kala ni kirisolito, ra nane kala ni zabarajadi. Dziwe ra tisiya kala ni yakuti ya mandano, ra kumi ni kirisopiraso, ra kumi na mwenga richikala hiakinitho na ra kumi na mbiri ni amethisito. 21 Yo miryango kumi na miiri yosi kala ikatengezwa na lulu. Chila mryango kala ukatengezwa na lulu mwenga bahi! Barabara kulu ya nyo mudzi kala ukatengezwa na zahabu swafi, yokala inangʼala-ngʼala dza chilolo.
22 Mimi sionere Nyumba ya Kuvoya Mlungu himo mudzini mana ye Mwenyezi Mlungu Mwenye Nguvu Zosi na ye Mwana ngʼondzi anasagala mo mudzini. Kpwa hivyo taphana phatu phanjina pha kuvoya Mlungu. 23  21:23 Isaya 60:19–20Mudzi hinyo tauna haja ya mwanga wa dzuwa ama mwezi, mana nkungʼarirwa ni utukufu wa Mlungu, na Mwana ngʼondzi ndiye taa ya nyo mudzi. 24  21:24 Isaya 60:3Atu a mataifa ganjina gosi andaishi na kuno anangʼarirwa ni nyo mwanga wa hinyo mudzi, na afalume a dunia andainjira himo kuphirika vitu vyao vya samani. 25  21:25 Isaya 60:11Miryango yosi ya mudzi indakala wazi wakati wosi, mana takundakala na usiku. 26 Atu a makabila gosi duniani andareha utajiri wao na vitu vyao vya samani mumo mudzini. 27  21:27 Isaya 52:1; Ezekieli 44:9Ela takuna chochosi chiricho najisi ndichoinjira himo mudzini, wala mutu yeyesi ahendaye mambo ga waibu ama ga handzo. Atu ndioinjira mudzi hinyo ni aratu ambao madzina gao gaandikpwa kpwenye chitabu cha uzima cha ye Mwana ngʼondzi.

21:1 21:1 Isaya 65:17; 66:22; 2 Petero 3:13

21:2 21:2 Isaya 52:1; 61:10; Maono 3:12

21:3 21:3 Ezekieli 37:27; Alawi 26:11–12

21:4 21:4 Isaya 25:8; Isaya 35:10; 65:19

21:6 21:6 Isaya 55:1

21:7 21:7 2 Samueli 7:14; Zaburi 89:26–27

21:10 21:10 Ezekieli 40:2

21:12 21:12 Ezekieli 48:30–35

21:15 21:15 Ezekieli 40:3

21:18 21:18 Isaya 54:11,12

21:23 21:23 Isaya 60:19–20

21:24 21:24 Isaya 60:3

21:25 21:25 Isaya 60:11

21:27 21:27 Isaya 52:1; Ezekieli 44:9