22
Muho wa madzi ga uzima
22:1 Ezekieli 47:1; Zakariya 14:8Chisha ye malaika wanionyesa muho wa madzi garehago uzima, utulukao phara phenye chihi cha chifalume cha Mlungu na Mwana ngʼondzi. Nyo muho kala unangʼala-ngʼala dza chilolo. 22:2 Mwandzo 2:9Muho wenye kala unajera kahi-kahi ya yo barabara kulu ya nyo mudzi. Chila uphande wa muho kala phana muhi urehao uzima ambao kala unavyala mara mwenga kpwa mwezi, kpwa hivyo kpwa mwaka kala unavyala kano kumi na mbiri. Makodza ga muhi hinyo ganahumirwa kama dawa ya kuphoza atu a makabila gosi.
22:3 Zakariya 14:11; Mwandzo 3:17Mudzi hinyo taundakala na chitu chochosi cholaniwa ni Mlungu. Na chihi cha chifalume cha Mlungu na ye Mwana ngʼondzi chindakala mumo mudzini. Nao atumishie andamuabudu Mlungu, andamuona, na dzinare rindaandikpwa mwao vilanguni. 22:5 Isaya 60:19; Danieli 7:18Ndani ya mudzi hinyo takundakala na usiku tsona; atu taandakala na haja ya taa wala dzuwa, mana Bwana Mlungu ndiye ndekala mwanga wao. Atu hinyo andatawala hata kare na kare.
Chisha hiye malaika achiniamba, “Hakika maneno higa ni ga kpweli na ga kukuluphirika. Tsona Bwana Mlungu aaphaye manabii Rohowe, wahuma malaikawe kuaonyesa atumishie mambo ambago kala ni lazima gahendeke vi sambi-sambi.”
Jesu aredza
Bwana Jesu anaamba, “Hebu niphundza vinono, mino nredza vi sambi. Baha aho aogophao na kulunga maneno ga unabii garigo ndani ya chitabu hichi.”
Mimi Johana nágaona na nchigasikira mwenye, mambo higo. Na nriphokala nkagaona na kugasikira, nádzibwaga chimabumabu mbere za ye malaika ambaye akanionyesa mambo higa ili nimuabudu. Ela achiniamba, “Usihende hivyo! Mimi nami ni mtumishi tu, dza vivyo urivyo uwe, nduguzo manabii, na anjina osi alungao ujumbe wa chitabu hichi. Kpwa hivyo uwe muabudu Mlungu macheye!”
10 Chisha ye malaika achiniamba, “Maneno higa ga unabii garigo mu chitabuni usigafwitse, mana gosi gogombwa mumo gandahendeka vivi sambi-sambi. 11  22:11 Danieli 12:10Phahi mutu ahendaye mai, naenderere kuhenda mai, na ahendaye waibu naenderere kuhenda waibu. Tsona mutu ahendaye haki, naye naazidi kuhenda haki, na mutu ariye bila ya lawama, naazidi kukala bila ya lawama.”
12  22:12 Isaya 40:10; 62:11; Zaburi 28:4; Jeremia 17:10Chisha nchiambwa, “Jesu anaamba, ‘Hebu niphundza vinono, mino nredza vi sambi. Nami niredza nimriphe chila mutu kulengana na mahendoge. 13  22:13 Maono 1:8,17; 2:8; Isaya 44:6; 48:12Mimi ndimi Alifa na Omega.* 22:13 Chiyunani seemu hino inaamba, Alifa na Omega, yani A hadi Z. Ndimi wa kpwandza na wa mwisho. Ndimi Mwandzo na ndimi Mwisho.’ ”
14  22:14 Mwandzo 2:9; 3:22Baha atu afulao kandzu zao na kuzitsusa, ili aphahe ruhusa ya kuinjira nyo mudzi muphya kutsupira miryangoye na arye matunda ga muhi urehao uzima. 15 Ela atsai osi, adiya, aolagadzi, aabuduo vizuka na anjina osi amendzao kugomba handzo, andakala kondze ya hinyo mudzi dza viratu madiya.
16  22:16 Isaya 11:1,10“Mimi Jesu, ndimi chivyazi chikulu cha Mfalume Daudi, na ndimi ningʼalaye dza kombezi. Mimi ndimi yehuma malaika wangu edze akuambireni mwimwi afuasi angu mambo higa garigo himu chitabuni.”
17  22:17 Isaya 55:1Roho Mtakatifu na hiye bibi arusi wa Mwana ngʼondzi anamuiha Bwana anaamba, “Ndzo.” Na atu osi ndiosikira mambo higo naambe, “Ndzo.” Yeyesi ariye na chiru alondaye madzi, naaedze anwe bure madzi ga uzima.
Chimarigizo
18  22:18 Kumbukumbu 4:2; 12:32Nakukanyani chimbere chila mmwenga ndiyesikira maneno higa ga unabii garigo himu chitabuni. Mutu ndiyeenjereza maneno, Mlungu naye andamuenjerezera go mashaka gohadzwa himu chitabuni. 19 Na mutu yeyesi ndiyephunguza neno rorosi kula maneno ga unabii wa chitabu hichi, Mlungu naye andamphunguzira baraka zoandikpwa mo chitabuni. Andamphunguzira hakiye ya kusagala mudzi mtakatifu, na hakiye ya kurya matunda ga muhi wa uzima.
20 Na iye alavyaye ushaidiwe kuhusu mambo higa anaamba, “Hakika sichelewa, nredza vi sambi.”
Amina. Ndzo Bwana Jesu!
21 Bwana Jesu naakujaliyeni mwimwi mosi. Amina.

22:1 22:1 Ezekieli 47:1; Zakariya 14:8

22:2 22:2 Mwandzo 2:9

22:3 22:3 Zakariya 14:11; Mwandzo 3:17

22:5 22:5 Isaya 60:19; Danieli 7:18

22:11 22:11 Danieli 12:10

22:12 22:12 Isaya 40:10; 62:11; Zaburi 28:4; Jeremia 17:10

22:13 22:13 Maono 1:8,17; 2:8; Isaya 44:6; 48:12

*22:13 22:13 Chiyunani seemu hino inaamba, Alifa na Omega, yani A hadi Z.

22:14 22:14 Mwandzo 2:9; 3:22

22:16 22:16 Isaya 11:1,10

22:17 22:17 Isaya 55:1

22:18 22:18 Kumbukumbu 4:2; 12:32