Chitabu cha
EZEKIELI
Tanga mbere
Ezekieli kala ni nabii wa Mlungu, piya kala ni mlavyadzi-sadaka. Iye wahenda hudumaye kuandzira mwaka wa magana matsano mirongo tisiya na miiri labuda hadi mwaka wa magana matsano mirongo sabaa kabila ya Jesu kuvyalwa, iye phamwenga na mfalume Jehoyakini na atu mashuhuri a Jerusalemu, atsamizwa kpwa lazima kuphirikpwa Babeli. Ezekieli walavya unabiiwe kuko nao wahusu nyo atu ariotsamizwa kpwa lazima na hara ariosala Jerusalemu.
Kabila ya Jerusalemu kutekpwa mwaka wa magana matsano mirongo minane na sita, unabiiwe wahusu haswa kuademurira atu na kuakanya kuhusu maangamizi ambago gangehendeka badaye. Ela bada ya Jerusalemu kutekpwa Ezekieli, waatiya moyo ayae, achiapha tumaini ra manono ndigo phahikana badaye.
Unabiiwe wosi wauphaha kpwenye ruwiya dza hunavyoelezwa kpwenye chitabu chichi. Mara nyinji unabiiwe waulavya kpwa njira ya mahendo ambago kala ni ishara ya gara ambago kala gandahendeka. Iye anasisitiza kukala walongozwa ni uwezo mkpwulu wa Mlungu kuhenda hudumaye.
Ezekieli watabiri kukala “Mutu ahendaye dambi ndiye ndiyefwa” (18:20). Piya waatiya moyo anatsi ayae kuko kotsamizwa kpwa lazima yani ko Babeli ili akale na matumaini kukala Mlungu wao andauyiza atu a Iziraeli na Juda kpwenye tsi yao. Na kukala andaswamehewa dambi zao na Mlungu andaatiya roho nyiphya na mioyo miphya (11:19–20; 36:25–26).
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Ezekieli anaihwa 1:1—3:27
Dambi na uamuli wa Jerusalemu 4:1—24:27
Mwenyezi Mlungu andatiya adabu mataifa sabaa 25:1—32:32
Ahadi ya Mlungu kpwa atue 33:1—37:28
Unabii chinyume cha Gogu 38:1—39:29
Ruwiya kuhusu mchoro wa nyumba ya Mwenyezi Mlungu na miphaka ya tsi 40:1—48:35
1
Ruwiya kuhusu utukufu wa Mlungu
1:1 Maono 19:11Tarehe tsano ya mwezi wa ne mwaka wa mirongo mihahu, kala ni kahi ya atu ariotsamizwa kpwa lazima hiko kanda-kanda ya muho Kebari. Ko mlunguni kuchivuguka, nami nchiona ruwiya kula kpwa Mlungu.
1:2 2 Afalume 24:10–16; 2 Nyakati 36:9–10Siku ya tsano ya nyo mwezi (nayo kala ni mwaka wa tsano hangu mfalume Jehoyakini ahalwe mateka), Mwenyezi Mlungu wagomba na mlavyadzi-sadaka Ezekieli mwana wa Buzi ko tsi ya Akalidayo kanda-kanda ya Kebari, na uwezo wa Mwenyezi Mlungu kala u dzuluye.
Wakati nriphokala nalola, náona phuto ra chikulukulu rinapiga kula uphande wa vurini, ingu kulu rozungulukpwa ni mwanga. Kahi ya ro ingu kala kunatuluka limeme rokala rinameka-meka. Na kahi-kahi ya nyo mmeko kala phanangʼala dza chuma chingʼalacho. 1:5 Maono 4:6Na mo kahi-kahi mwatuluka viumbe vine virivyo moyo. Navyo kala vina umbo dza ra mutu. Ela chila chiumbe kala china nyuso ne na mapha mane. Magulu gao kala gakagoloka twaa, na nyayo zao kala ni dza makpwatsa ga mwana ndzau; nago kala ganangʼala dza shaba ichiyotsuswa. Tsini ya mapha gao pande zosi ne, kala vina mikono dza ya mwanadamu; navyo vyosi vine kala vina nyuso na mapha. Tsa za mapha ga mmwenga zagutana na tsa za viumbe viiri chimwenga uphande huno na chanjina uphande huno. Vyosi vyaphiya mbere mwenga kpwa mwenga, tavigalukire. 10  1:10 Ezekieli 10:14; Maono 4:7Navyo kala vina sura za atu uphande wa mbere, sura za simba uphande wa kulume, sura za ndzau uphande wa kumotso na ko mongoni vyakala na sura za kozi. 11 Mapha mairi ga chila chiumbe kala gakaandzulwa kuphiya dzulu, na chila apha kala rikagutana na apha ra chiumbe chanjina kahi ya vyo viumbe vine, kuno mapha ganjina mairi gakafwinika miri yao. 12 Chila chiumbe chaphiya mbere mwenga kpwa mwenga; kokosi roho arikophiya, vyaphiya kuko. Navyo kala tavigaluka wakati vinaphiya. 13  1:13 Maono 4:5Navyo vyo viumbe kala uchivilolato, vinaonekana dza makala ga moho, au vimwindi. Na moho kala unamwirika hiku na hiku kahi ya vyo viumbe navyo kala vinatuluza limeme. 14 Phahi vyo viumbe vyazola upesi kuphiya mbere na nyuma, dza limeme rimekavyo.
15  1:15 Ezekieli 10:9–13Nriphokala navilola, naona gurudumo pho photsi kanda-kanda ya chila chiumbe. 16 Magurudumo gago kala ganameka-meka dza dziwe ra zabarajadi, na muundo wao kala ni dza gurudumo ndani ya gurudumo ranjina. 17 Viriphokala vinaphiya uphande wowosi kahi ya zo pande ne, vyaphiya bila ya kugaluka. 18  1:18 Maono 4:8Go magurudumo mane kala gana ringi kulu za kutisha, na zo ringi kala zina matso chila phatu. 19 Vira viumbe viriphokala vinaphiya, go magurudumo nago gaphiya pho kanda-kanda; na viriphouruka kula photsi nago piya gauruka. 20 Kokosi roho arikophiya, vyo viumbe vyaphiya, na magurudumo gachiphiya navyo. Mana ye roho wa vyo viumbe kala a mo magurudumoni. 21 Viumbe viriphokala vinaphiya, nago magurudumo gaphiya, viriphoima nago gaima, viriphouruka nago gauruka phamwenga navyo, kpwa kukala roho ya vyo viumbe kala i mo magurudumoni.
22  1:22 Maono 4:6Dzulu za vitswa vya vyo viumbe virivyo moyo kala phakatandazwa utu dza uringo wa kutisha ambao kala unangʼala dza gilasi. 23 Mapha gao mairi kala gakaandzulwa tsini ya nyo utu kuelekeana, na mapha mairi gachikala gakafwinika miri yao. 24  1:24 Maono 1:4–15; 19:6Viriphokala vinaphiya, násikira sauti ya mapha gao, nayo kala ni dza mvumo wa madzi manji, dza sauti ya ye Mwenye Nguvu Zosi, dza hoyo ra jeshi. Navyo viriphoima, vyatsereza mapha gao. 25 Wakati vikaima ti kuno vikatsereza mapha gao, násikira sauti kula dzulu ya ura uringo uriokala dzulu ya vitswa vyao.
26  1:26 Ezekieli 10:1; Maono 4:2–3Na dzulu ya nyo uringo naona chitu dza chihi cha endzi chotengezwa na dziwe ra samani ra rangi ya buluu na ariye chisagarira kala ana umbo ra mwanadamu. 27  1:27 Ezekieli 8:2Kula phara phariphoonekana dza phakpwe chibiruni kuphiya dzulu kala rinangʼala dza chuma chichotsuswa, na kula phapho kuphiya photsi kala ni dza jimbijimbi ra moho. Ro umbo razungulukpwa ni mwanga mkali, 28 urioonekana dza likore wakati wa mvula.
Uho kala ni mfwano wa utukufu wa Mwenyezi Mlungu. Nriphouona nádzibwaga chimabumabu, nami nchisikira mutu anagomba.

1:1 1:1 Maono 19:11

1:2 1:2 2 Afalume 24:10–16; 2 Nyakati 36:9–10

1:5 1:5 Maono 4:6

1:10 1:10 Ezekieli 10:14; Maono 4:7

1:13 1:13 Maono 4:5

1:15 1:15 Ezekieli 10:9–13

1:18 1:18 Maono 4:8

1:22 1:22 Maono 4:6

1:24 1:24 Maono 1:4–15; 19:6

1:26 1:26 Ezekieli 10:1; Maono 4:2–3

1:27 1:27 Ezekieli 8:2