2
Kuihwa kpwa Ezekieli
Phahi waniamba, “We mwanadamu, unuka uime nikuambire.” Ariphokala anagomba nami, Roho waniinjira na achiniimisa, nami nchimsikira anagomba nami. Achiniamba, “Mwanadamu, nakuhuma kpwa Aiziraeli, taifa kaidi roniasi; aho na akare aho anigomera hadi rero. Nakuhuma kpwa atu ambao taana haya na enye likakado, ukaambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi.’ Napho andakusikira au taandakusikira (mana ni aasi) ela andamanya phakala na nabii kahi-kahi yao. Nawe uwe mwanadamu, usiaogophe, wala usitishirwe ni maneno gao. Dzagbwe vitisho vyao vikakuzunguluka dza vitsaka vya miya, avi u kahi-kahi ya visuse, ela usitishirwe ni maneno gao wala matso gao kpwa kukala ni aasi. Ni uaambire maneno gangu ikale andasikira au taandasikira mana ni aasi.
“Ela uwe mwanadamu, sikira nikuambirago. Usiniasi dza nyo aasi; fwenula kanwayo urye hichi nkuphacho.” 2:9 Maono 5:1Chisha nchiona nkagoloserwa mkpwono ambao kala ukagbwira chitabu; 10 naye achichifwenula mbere zangu, nacho kala chikaandikpwa kosi-kosi, kala chikaandikpwa mawira ga sonono, chiriro na mashaka.

2:9 2:9 Maono 5:1