3
3:1 Maono 10:9–10Achiniamba, “We mwanadamu, rya karatasi ya chitabu chiricho mberezo! Chisha ukagombe na atu a Iziraeli.” Phahi nafwenula kanwa yangu naye achinirisa cho chitabu. Mana kala akaniamba, “We mwanadamu, rya chitabu hichi ambacho nakupha hadi umvune.” Phahi nachirya, nacho kala chimtswano dza asali.
Chisha achiniamba, “Mwanadamu, phiya kpwa atu a Iziraeli, ukaambire maneno gangu. Mana sikuhuma kpwa atu a luga ngumu usiyoielewa, ela kpwa atu a Iziraeli. Sikuhuma kpwa atu a luga ngumu ambazo kuzielewa. Mana kala nákuhuma kpwa atu dza hinyo angekusikira. Ela nyo atu a Iziraeli taandakuphundza, mana taalonda kuniphundza. Aho ni atu ambao taana haya na ni enye likakado. Lola ndakuhenda usikale na haya na ukale na likakado dza aho. Nkahenda chilangucho chikale chifu dza dziwe ra ngedye. Dzagbwe aho ni aasi usiaogophe wala usitiywe wasiwasi ni matso gao.” 10 Tsona achiniamba, “We mwanadamu, phundza vinono gosi ndigokuambira chisha ugaririkane. 11 Phiya kpwa nyo atuo ariohalwa mateka na ukagombe nao akale andasikira au taandasikira, uaambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi!’ ”
12 Chisha ye Roho achiniunula dzulu nami nchisikira mngurumo ko nyuma zangu wakati utukufu wa Mwenyezi Mlungu kala unaphiya dzulu kula phatuphe.* 3:12 Tafusiri zanjina zinaamba mngurumo “Nautogolwe utukufu wa Mwenyezi Mlungu kula phatuphe.” 13 Mngurumo uho kala ni wa mapha ga vira viumbe virivyo moyo wakati ganagutana na sauti ya magurudumo kanda-kanda zao, nao kala unatisha dza msumbo mkpwulu wa tsi. 14 Phahi ye Roho waniunula na achiniusa, nami náphiya kuno nina utsungu na nkatsukirwa mwangu moyoni; ela Mwenyezi Mlungu kala akanigbwira kpwa nguvu. 15 Nchifika kpwa atu ariotsamizwa kpwa lazima, ambao kala anasagala phephi na muho Kebari hiko Teli-Abibu. Násagala nao kpwa muda wa siku sabaa kuno nikaangalala.
Ezekieli anatsambulwa
kukala mrindzi
16 Bada ya siku sabaa, Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, 17 “Uwe mwanadamu, nkakuhenda mrindzi wa Aiziraeli. Phahi niphundza nigombago, chisha uakanye kpwa niaba yangu. 18 Ichikala ndamuambira mutu mui, ‘Uwe kpwa kpweli undafwa,’ na usimkanye kpwa kumuambira ariche njiraze mbii ili ativye maishage, mutu iye mui andafwa na uyiwe, ela ndakulaumu uwe kpwa chifoche. 19 Ela uchimkanya mutu mui naye asiriche njiraze mbii, andafwa kpwa uyiwe; ela uwe undakala ukadzitivya.
20 “Chisha mutu wa haki achiricha kulunga haki na achihenda uyi, nami nchimruhusu atsupire mitihani ili abadilike ela ichikala kandabadilika, mutu hiye andafwa kpwa dambize kpwa kukala kumkanyire, mahendoge ga haki arigohenda tagandatambukirwa, nawe undatsukula lawama ra chifoche. 21 Ela uchimkanya ye mutu wa haki asihende mai naye asigahende, andakala moyo kpwa kukala wakanywa na achisikira, nawe undakala ukadzitivya.”
Ezekieli anakala bwibwi kpwa muda
22 Uwezo wa Mwenyezi Mlungu kala u dzulu yangu, naye achiniamba, “Unuka uphiye tsi ya kugbwa, nikagombe nawe.” 23 Phahi náuka nchiphiya ko tsi ya kugbwa. Naona utukufu wa Mwenyezi Mlungu kuko dza utukufu nriouona ko kanda-kanda ya Kebari, nami nchidzibwaga chimabumabu. 24 Chisha ye Roho achiniinjira na achiniimisa. Naye achiamba, “Phiya ukadzifungire mwako nyumbani. 25 Na uwe mwanadamu, undafungbwa kowa ni atu ili usiweze kuphiya kondze kahi yao. 26 Nami ndahenda lilimiro rigbwirane na lilakalaka ili unyamale usiademurire mana ni aasi. 27 Ela ndiphokala nagomba nawe, ndakupha uwezo wa kugomba, nawe undaambira, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi!’ Iye ndiyesikira, naasikire na ndiyerema kusikira, naasisikire; mana aho ni aasi.

3:1 3:1 Maono 10:9–10

*3:12 3:12 Tafusiri zanjina zinaamba mngurumo “Nautogolwe utukufu wa Mwenyezi Mlungu kula phatuphe.”