4
Ezekieli anaonyesa kubanangbwa kpwa Jerusalemu kpwa ishara
“We mwanadamu, hala tofali uriike mberezo na uchore mudzi wa Jerusalemu dzuluze. Onyesa kukala ukazangirwa ni maadui. Dzenga ukuta wa mtsanga kuzuwiya atu asichimbire, tengeneza mwatu mwa kupandira ukuta wa nyo mudzi kanda-kandaye, ika kambi za asikari kuzunguluka na magogo ga kubomorera maryangoge. Chisha hala bamba uriike rikale ukuta wa chuma kahi-kahi ya uwe na nyo mudzi na ugaluze usoo uulole. Hinyo mudzi undakala ukazangirwa, nawe undauzangira. Ihi indakala ishara kpwa Aiziraeli.
“Chisha larira lavu ra kumotso, na uike dambi za Aiziraeli dzuluyo. Ni utsukule dambi zao siku zosi ndizolarira lavu hiro. Mana nkakupangira jumula ya siku iriyo sawa na jumula ya miaka ya kugaya kpwao. Kpwa siku magana mahahu na mirongo tisiya undatsukula kutiywa adabu kpwa Aiziraeli. Ndiphomala siku hizo, undagaluka ulale na lavu ra kulume utsukule dambi za atu a Juda. Nikakupangira siku mirongo mine, siku mwenga kpwa chila mwaka. Galuka ulole Jerusalemu chiyozangirwa na uikundzire ngumi chisha uigolosere mkpwono uitabiriye. Nindakufunga mikowa ili usiweze kugaluka hiku wala hiku ta siku za kuzangirwako zisire.
“Hala nganu, shayiri, maragbwe, dengu, muhama na mawele uvitiye kpwenye mwiyo mmwenga na udzitengezere mikahe. Undairya kpwa siku zosi ndizolarira lavu, siku magana mahahu na mirongo tisiya. 10 Nawe undarya chakurya muda dza uhu chila siku, chenye uziho wa giramu magana mairi na mirongo mihahu. 11 Chisha unwe madzi vikombe viiri mara mwenga kpwa siku. 12 Undaitengeza kpwa kuhumira mavi ga atu dza kuni na uirye dza uryaye keki ya shayiri kuno atu analola.” 13 Naye Mwenyezi Mlungu achiamba, “Hivyo ndivyo ambavyo Aiziraeli andarya chakurya chichonajisika, kahi-kahi ya mataifa ganjina kuko ndikoatsamula.” 14 Ndipho nami nchiamba, “Aa! Mwenyezi Mlungu! Mimi sidzangbwedzitiya najisi kula wanache wangu hadi vivi. Sidzangbwerya nyama wa kufwa mwenye au achiyemwamulwa ni nyama wa tsakani, wala kutiya nyama iriyonajisi mwangu kanwani.” 15 Ndipho achiniamba, “Phahi ndakuruhusu uhumire mavi ga ngʼombe kubiira chakuryacho badala ya mavi ga mwanadamu.” 16 Tsona achiniamba, “Mwanadamu, nindahenda chakurya chisiphahikane kpwa urahisi ko Jerusalemu. Aho andarya chiwuoga-wuoga chakurya cha kupimirwa na andanwa madzi ga kupimirwa bila matumaini. 17 Andatumburirana matso bila matumaini mana akakosa chakurya na madzi. Nao andaonda kpwa sababu ya makosa gao.”