5
“Uwe mwanadamu, hala upanga wa kurya uuhumire dza wembe wa kunyorera, udzinyole chitswa na cheru. Chisha hala chipimo uganye zo nyere. Siku za kuzangirwa Jerusalemu zichisira, undaocha seemu mwenga ya tahu ya zo nyere kahi-kahi ya nyo mudzi. Undahala seemu mwenga ya tahu ya zo nyere uzikate na upanga kuzunguluka nyo mudzi, na seemu ya tahu undaitsamula iphepheruswe ni phuto. Mana ndaazoresa kuno nkagbwiririra upanga. Ela hala vidzere uvifunge mchindoni. Chisha hala vichache vyanjina uvitsuphe mohoni viphye. Phapho phandatuluka moho uoche tsi yosi ya Iziraeli. Mwenyezi Mlungu anaamba: Jerusalemu, nchiyoyiika kahi-kahi ya mataifa, nayo ikazungulukpwa ni tsi pande zosi. Ela kpwa sababu ya uyiwe, nyo mudzi ukarema shariya zangu na malagizo gangu na kuenda mai kuriko mataifa ganjina. Yani ukakahala shariya zangu na kulunga malagizo gangu. Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba: Kpwa kukala mkazidi kusasikira kuriko mataifa ganjina garigokuzungulukani, namwi tamlungire shariya na malagizo gangu, wala kuhenda kulengana na shariya za mataifa ganjina chigokuzungulukani, phahi Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Lola, mimi ni chinyumecho uwe Jerusalemu, nami ndakutiya adabu chingʼangʼa kuno atu a mataifa analola. Kpwa sababu ya vizukavyo vya kutsukiza, ndakuhenda utu ambao sidzangbweuhenda na sindauhenda tsona. 10  5:10 Sonono za Jeremia 4:10Kpwa hivyo ano baba andarya ana aho himo Jerusalemu na ana arye ise zao kpwa ndzala. Nindakutiyani adabu na nyo ndiosala nindaatsamula pande zosi. 11 Kpwa sababu hiyo, Mwenyezi Mlungu anaamba kpwa kpweli dza niishivyo, nindakuangamiza wala sindakuonera mbazi, kpwa kukala ukanajisi phatu phangu phatakatifu na vituvyo vya kutsukiza na mahendogo ga kutsukiza. 12 Seemu mwenga ya tahu andafwa na makongo na ndzala kahi yenu. Seemu mwenga ya tahu andaolagbwa na upanga kondze ya kuta zenu na seemu yanjina ya tahu ndaatsamula chila uphande na niatuluzire upanga wangu niazorese.
13 “Ndipho tsukizi zangu zindadigirika, nami ndakala nkaricha kuareyera. Bada ya kuariphiza, andamanya kukala mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba kpwa wivu. 14 Tsona ndakuhenda gandzo na utu wa kuberwa ni mataifa ganjina gachigokuzunguluka na atu osi atsupao na njira. 15 Undakala utu wa kuberwa na wa kutsekpwa; undakala fundzo na dzogofyo kpwa atu a mataifa ganjina ganago kuzunguluka wakati nakutiya adabu kpwa tsukizi na hasira zangu kali, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba. 16 Ndakulatsani mivi ya ubanangi ya ndzala, ndailatsa ili nkuolageni. Na ndareha ndzala ya kpwenderera hadi chakurya chisiphahikane kpwa urahisi. 17  5:17 Maono 6:8Phamwenga na ndzala ndiyoolaga ana enu, nindakuhumirani nyama a tsakani, ndioarya. Mundaphahwa ni makongo, fujo na mundaolagbwa na upanga ni maadui genu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

5:10 5:10 Sonono za Jeremia 4:10

5:17 5:17 Maono 6:8