6
Uamuli kpwa kuabudu
milungu yanjina
Náphaha ujumbe kula kpwa Mwenyezi Mlungu urioamba, “Mwanadamu, loza usoo kulola myango ya Iziraeli, chisha utabiri chinyume chao, uambe, ‘Mwi myango ya Iziraeli, phundzani Mwenyezi Mlungu aambavyo. Mwenyezi Mlungu anayiambira myango na vidzango, vidzuho na madete: Lolani, mimi ni phephi kukureherani upanga chinyume chenu na nibomole mwatu mwenu mwa dzulu mwa ibada. Mwatu mwenu mwa kulavira sadaka mundakala magandzo, na mwatu mwenu mwa kufukizira uvumba mundavundzwa, chisha ndaolaga atu enu mbere za vizuka vyenu. Nindabwagabwaga nyufu za Aiziraeli mbere za vizuka vyao na kutsamula mifupha yao kuzunguluka mwatu mwenu mwa kulavira sadaka. Midzi yosi ya Iziraeli indakala magandzo na mwatu mwenu mwa dzulu mwa ibada mubomolwe, ili mo mwatu mwa kulavira sadaka mubanangbwe, vizuka vyenu vivundzwe-vundzwe, mwatu mwenu mwa kufukizira uvumba mubomolwe na vitu vyenu vyosi murivyotengeza viangamizwe. Na nyo ndioolagbwa andagbwa kahi-kahi yenu, namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
“ ‘Ela sindakumalani mosi tsetsetse. Anjina enu taandaolagbwa ela andatiya na atsamukane kahi za mataifa ganjina. Ndiphokala kuko kahi za mataifa ganjina chikohalwa mateka, andanitambukira na vira ambavyo anitsukiza kpwa kusakala aaminifu na kuniricha mana matso gao gafwahirwa ni vizuka. Nao andadzimena kpwa go mai gosi na mambo ga kutsukiza arigohenda. 10 Nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, na kukala sigombere handzo nriphoamba ndakureherani mafwa higa.
11 “ ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Piga makofi chisha upige mawala uambe, “Shauri yao!” kpwa sababu ya mahendo ga kutsukiza ga atu a Iziraeli, mana andaolagbwa na upanga, ndzala na makongo. 12 Iye ariye kure andaolagbwa ni ukongo, na ye ariye phephi andaolagbwa na upanga, na ye ndiyetiya andahirika. Hivyo ndivyo ndivyohuriza tsukizi zangu chinyume chao. 13 Nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, atu ao ndiphoolagbwa na kutsamulwa kahi ya vizuka vyao, kuzunguluka mwatu mwa kulavira sadaka, dzulu ya chila chidzango chire na dzulu ya virere vyosi vya myango, makolo ga chila muhi muitsi, tsini ya chila mwaloni na chila phatu ambapho afukizira vizuka vyao uvumba. 14 Nami ndagolosa mkpwono wangu chinyume chao niihende yo tsi ikale gandzo na litsapi, kula jangbwa ririro uphande wa mwakani hadi mudzi wa Ribula urio uphande wa vurini, yani chila asagalapho. Ndipho andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”