7
Siku ya tsukizi za Mwenyezi Mlungu
Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Uwe mwanadamu, Mwenyezi Mlungu anaiambira tsi ya Iziraeli hivi: Mwisho ukafika, mwisho chinyume cha pembe ne za tsi! Vivi mwisho ukakufikira, nami sindazuwiya tsukizi zangu chinyumecho. Nindakuamula kulengana na tabiyazo na kukutiya adabu kpwa mahendogo ga kutsukiza. Sindakuonera mbazi wala kukusaza, ela ndakutiya adabu kpwa tabiyazo na mahendogo ga kutsukiza. Nawe undamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
“Mwenyezi Mlungu anaamba: Mafwa garedza, mafwa ambago tagadzangbweoneka. Mwisho ukafika! Mwisho ukafika! Mwisho ukadziunula chinyumecho! Hinyo ukakufika! Mwi msagalao tsi hino, kuangamizwa kpwenu kukafika. Siku ikafika phephi, siyo siku ya kululu za kuhererwa ko myangoni, ela ni za fujo. Muda mchache wedzao sindazuwiya tsona tsukizi zangu. Nindakuamulani kulengana na tabiya zenu na nikutiyeni adabu kpwa go mai mrigohenda. Sindakuonerani mbazi wala kukusazani. Nindakutiyani adabu kulengana na mahendo genu na mambo genu ga kutsukiza. Namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, nipigaye.
10 “Lolani, siku ikafika! Kuangamizwa kpwenu kukafika, uyi wenu ukatsephula na kudzikarya kpwenu kukabumula maruwa. 11 Fujo rikakula na kukala dza fwimbo ya kutiira adabu uyi. Takuna ndichosala: atu, utajiri wao na chochosi chiricho cha samani. 12 Wakati hinyo uredza na siku ikafika phephi. Mguli naasihererwe kpwa kuphunguzirwa bei na aguzaye asisononeke kpwa kuphaha hasara, mana Mlungu akatsukirirwa atu osi. 13 Mguzi kandauyira nyo munda ariouguza wakati iye na ye achiyegula achere moyo, mana ruwiya hino inahusu mkpwutano wosi na taindagaluzwa. Kpwa sababu ya dambi zao, takuna hata mmwenga ndiyetivya maishage.
14 “Dzagbwe akapiga gunda na kutayarisha chila chitu, taphana ndiyephiya vihani, mana nikaatsukirirwa osi. 15 Kondze ya mudzi kuna viha na ndani kuna makongo na ndzala. Ario weruni andaolagbwa na upanga na ario ndani ya mudzi andafwa na makongo na ndzala. 16 Na nyo ndiotiya andachimbirira myangoni, ambako andarira dza njiya a deteni; chila mmwenga andakala anasononekera dambize. 17 Mikono yao indarejera na adzikodzorere magulu kpwa mchecheta. 18 Andavwala nguwo za magunia kpwa sonono na akakame kpwa wuoga. Andanyolwa vitswa vyao na agbwirwe ni haya. 19 Andatsupha feza zao mo njira-njira na zahabu zao andaziona najisi, tazindaaokola siku ya tsukizi za Mwenyezi Mlungu. Tazindaamvunisa wala kuausira ndzala mana ndizo zirizosababisha ahende dambi. 20 Akala na ngulu kpwa mapambo gao manono ambago badaye agahumira kutengezera vizuka vyao vya kutsukiza. Kpwa sababu iyo ndauhenda utajiri wao ukale najisi kpwao. 21 Nami ndaulavya zewe kpwa ajeni, yani atu ayi sana a tsi, nao andaunajisi. 22 Sindalola go magaidi, wakati ndiphoinjira na kunajisi phatu phangu pha mana.
23 “Tayarishani silisili kpwa kukala tsi i tele uolagadzi na mudzi ukaodzala fujo. 24 Nindahenda taifa ranjina iyi sana rihale nyumba zao; nindasisa kudzikarya kpwao na mwatu mwao mtakatifu mundatiywa najisi. 25 Mambo ga kuaogofyera ndiphoaphaha andaendza amani ela taindakalako bii. 26 Kundahendeka mafwa bada ya mafwa na uvumi undakala wa kpwenderera. Andaendza ruwiya kula kpwa nabii na taandaphaha; mafundzo ga shariya galaviwago ni mlavyadzi-sadaka na ushauri wa atumia undaangamika. 27 Mfalume andasononeka, mkpwulu andakata tamaa na mikono ya nyo atu indarejera kpwa wuoga. Nindaahendera kulengana na tabiya zao chisha niamule dza vira arivyoamula anjina. Nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”