8
Mambo ga kutsukiza
ndani ya nyumba ya kuvoya Mlungu
Siku ya tsano ya mwezi wa sita mwaka wa sita bada ya kutsamizwa kpwa lazima, niriphokala nisegere phamwenga na atumia a Juda mwangu nyumbani, uwezo wa Mwenyezi Mlungu uchinedzera. 8:2 Ezekieli 1:27Nami nchiona umbo dza ra mwanadamu. Kula phara phariphoonekana dza phakpwe chibiruni kuphiya photsi kala ni dza jimbijimbi ra moho, na kula phapho kuphiya dzulu kala rinangʼala dza chuma chotsuswa. Richigolosa utu dza mkpwono richinigbwira nyere zangu. Chisha mo ruwiyani Roho waniunula achiniphirika Jerusalemu, phatu pha kumenyera ryango ra vurini ra muhala wa ndani pho ambapho chizuka cha kutiya wivu kala chikaima. 8:4 Ezekieli 1:28Nchiona utukufu wa Mlungu wa Iziraeli phapho, dza yo ruwiya nriyokala nkaiona ko deteni.
Ndipho achiamba, “Mwanadamu, galuka ulole uphande wa vurini.” Niripholola, naona cho chizuka cha kutiya wivu pho phatu pha kumenyera uphande wa vurini wa ryango ra phatu pha kulavira sadaka. Phahi waniamba, “Mwanadamu, unaona go mambo ga kutsukiza ahendago atu a Iziraeli? Mambo ndigonihenda niphiye kure na phatu phangu phatakatifu. Ela undaona mambo ga kutsukiza zaidi ya higa.”
Badaye wanireha phenye ryango ra nyo muhala, na nchiona tundu pho ukutani. Ndipho achiniamba, “Mwanadamu, enjereza kuombola yo tundu pho ukutani.” Phahi nahenda hivyo, nami nchiona mryango. Naye achiniamba, “Injira ndani ukaone nyo uyi na mambo ga kutsukiza gahendwago hipha.” 10 Niriphoinjira ndani, náona michoro mo ukutani chila uphande, michoro ya viumbe vihambalavyo, nyama ario najisi na vizuka vyosi vya atu a Iziraeli. 11 Pho mbere za yo michoro kala phaimire atumia a Aiziraeli mirongo sabaa na Jaazania mwana wa Shafani kala a phamwenga nao. Chila mmwenga kala akagbwiririra chetezo, na mosi wenye kungu nono ya mavumba kala unafuka kuphiya dzulu. 12 Chisha achiniamba, “Mwanadamu, ukaaona nyo atumia a Aiziraeli chivyokala anahenda pho jizani, chila mmwenga kpwenye chumbache cha vizuka? Aho anaamba, ‘Mwenyezi Mlungu kahuona, ihi tsi akairicha.’ ” 13 Tsona achiniamba, “Undaona mambo makulu ga kutsukiza zaidi ambago aha anagahenda.”
14 Ndipho achinireha hadi phatu pha kumenyera ryango ra vurini ra yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu na phapho nchiona achetu anarira kpwa sababu mlungu aihwaye Tamuzi kala akafwa. 15 Chisha achiniamba, “Mwanadamu, ukagaona gano? Phahi undaona mambo ga kutsukiza zaidi kuriko gago.”
16 Chisha achinireha hadi muhala wa ndani wa nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Na pho mryangoni pha kuinjirira nyumba ya kuvoya Mlungu, kahi-kahi ya baraza na phatu pha kulavira sadaka, kala phana atu kama mirongo miiri na atsano, achiolozera kogo yo nyumba, na nyuso zao akaziloza mlairo wa dzuwa, nao kala anariabudu ro dzuwa. 17 Iye waniamba, “Mwanadamu, ukagaona gano? Dze, ni dzambo dide ra atu a Juda, kuhenda mambo ga kutsukiza dza anagogahenda hipha? Mana tsi akaiodzaza fujo ra vivyo kpwa vivyo anarorihenda phapha ili anitsukize. Lola anavyonilumiza kpwa kunionyesa chironda. 18 Kpwa hivyo nindaatiya adabu na tsukizi, sindaaonera mbazi wala kuaricha atiye. Hata achikota kululu mwangu masikironi, sindaaphundza bii.”

8:2 8:2 Ezekieli 1:27

8:4 8:4 Ezekieli 1:28