9
Kuolagbwa kpwa anaoabudu vizuka
Bada ya gago, násikira Mwenyezi Mlungu anagomba na sauti kulu achiamba, “Ndzoni mwi ndiotiya adabu nyo mudzi. Chila mmwenga naedze kuno akagbwiririra silaha ya kuangamiza mwakpwe mkpwononi.” Nami nchiona atu sita arioinjira na uphande wa ryango ra dzulu rilolaro uphande wa vurini, chila mmwenga akagbwiririra silaha ya kuolagira mwakpwe mkpwononi. Aho kala a phamwenga na mutu yevwala nguwo za katani na vitu vya kuandikira phakpwe chibiruni. Aho ainjira nyumba ya kuvoya Mlungu achendaima kanda ya phatu pha kulavira sadaka photengezwa na shaba.
Nyo utukufu wa Mlungu wa Iziraeli waunuka kula pho dzulu ya makerubi uriphokala, uchiphiya phenye chizingiti cha nyumba ya kuvoya Mlungu. Achimuiha yuya mutu yevwala nguwo za katani, yekala na vitu vya kuandikira phakpwe chibiruni. 9:4 Maono 7:3; 9:4; 14:1Naye Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Tsupira ndani ya mudzi wosi wa Jerusalemu na utiye alama vilanguni mwa hara ambao anasononeka na kurira kpwa sababu ya mambo ga kutsukiza gahendwago mumo.” Chisha násikira anaambira nyo anjina, “Mlungeni-lungeni chila ndikophiya mo mudzini na muolage bila ya mbazi na bila kuricha anjina moyo. Olagani atumia, barobaro na asichana, anache adide na achetu, ela yeyesi ariye na alama msimuolage. Andzani na phatu phangu phatakatifu.” Phahi achiandza na atumia ariokala mbere za yo nyumba ya kuvoya Mlungu. Chisha achiaamuru, “Itiyeni najisi yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu! Gotezani yo mihala na nyufu za nyo arioolagbwa! Haya phiyani!” Phahi auka achendaandza kuolaga atu mudzi mzima. Ariphokala anaenderera kuolaga nami nkarichwa machiyangu, nádzibwaga chimabumabu nchirira nchiamba, “Aa, Mwenyezi Mlungu! Vino u phephi na kuangamiza Aiziraeli osi ariosala kpwa tsukizizo, kpwa kukala ukaitsukirirwa Jerusalemu?” Ndipho achiniamba, “Kosa ra atu a Iziraeli na Juda ni kulu sana, mana yo tsi ikaodzala aolagadzi na mudzi mzima tauhenda haki. Mana anaamba, Mwenyezi Mlungu akairicha yo tsi na kaona. 10 Nami sindaasaza wala kuaonera mbazi, ela go arigohenda ndaahika enye.”
11 Ndipho yuya mutu yekala akavwala katani na vitu vya kuandikira phakpwe chibiruni achireha habari achiamba, “Nikahenda dza urivyonilagiza.”

9:4 9:4 Maono 7:3; 9:4; 14:1