10
Utukufu wa Mlungu unauka
kula nyumba ya kuvoya Mlungu
10:1 Ezekieli 1:26; Maono 4:2Niriphotsupha matso, náona utu dza chihi cha endzi cha dziwe ra samani ra rangi ya buluu hipho dzulu ya utu dza uringo uriokala dzulu ya vitswa vya makerubi. 10:2 Maono 8:5Naye Mwenyezi Mlungu achimuamba yuya yevwala nguwo za katani, “Injira kahi-kahi ya go magurudumo garigo tsini ya go makerubi chisha uodzaze mafumbago makala ga moho, ukagatsamule dzulu ya nyo mudzi.” Wakati nalola, iye wainjira ndani. Mutu yuyu ariphoinjira, makerubi gaima uphande wa mwakani mwa yo nyumba ya kuvoya Mlungu, na ingu richiodzaza muhala wa ndani. Chisha utukufu wa Mwenyezi Mlungu uchiuruka kula pho dzulu ya makerubi na uchiphiya hadi kpwenye chizingiti cha nyumba ya kuvoya Mlungu. Nyumba yosi ichiodzala ro ingu, na nyo muhala wa ndani uchingʼala-ngʼala kpwa utukufu wa Mwenyezi Mlungu. Na sauti ya mapha ga makerubi yaweza kusikirwa hadi muhala wa kondze, nayo kala i dza sauti ya Mlungu Mwenye Nguvu Zosi anaphogomba.
Phahi Mwenyezi Mlungu ariphomuamuru yuya mutu yevwala nguwo za katani, kukala ahale moho kula kahi-kahi ya magurudumo gazungulukago kahi-kahi ya go makerubi, wainjira ndani na achiima phephi na gurudumo mwenga. Ndipho kerubi mwenga ragolosa mkpwono richihala moho pho kahi-kahi yao, richimgbwiza mikononi yuya mutu yevwala nguwo za katani, achiphiya nao. Go makerubi gaonekana kukala gana mikono dza ya mwanadamu ndani ya mapha gao.
10:9 Ezekieli 1:15–21Nripholola, náona magurudumo mane kanda-kanda ya go makerubi. Kanda ya chila kerubi kala phana gurudumo, nago kala ganangʼala-ngʼala dza zabarajadi. 10 Go magurudumo gosi mane kala gakaigana, nago kala uchigalola garivyo, avi muna gurudumo ndani ya gurudumo ranjina. 11 Go makerubi kala ganaweza kuphiya uphande wowosi wa pande ne kokala ganalola, bila ya kugaluka wakati ganaphiya. Gaphiya ko ambako kala ganalola bila ya kugaluka. 12  10:12 Maono 4:8Miri yao yosi, phamwenga na myongo-myongo, mikono na mapha kala gakaodzala matso dza vyokala magurudumo gao mane. 13 Násikira magurudumo gago ganaihwa “Magurudumo gazungulukago mairo sana.” 14  10:14 Ezekieli 1:10; Maono 4:7Chila kerubi kala rina nyuso ne. Uso wa kpwandza kala ni wa ndzau,* 10:14 Tasfiri zanjina zinaamba kerubi. wa phiri kala ni wa mwanadamu, wa hahu kala ni wa simba na wa ne kala ni wa kozi.
15 Phahi go makerubi gauruka kuphiya dzulu, nago ndigo vira viumbe nrivyokala nkaviona kanda-kanda ya muho Kebari. 16 Makerubi gariphophiya, magurudumoge gokala kanda-kanda piya gaphiya na gariphoandzula mapha kuuruka kula photsi, go magurudumo tagayarichwa ela gakala pho kanda-kanda yao. 17 Gariphoima kuhurira nago gaima kuhurira na gariphouruka, gauruka phamwenga nago, kpwa kukala roho wa go makerubi, yani vyo viumbe virivyo moyo kala i mo magurudumoni.
18 Chisha nyo utukufu wa Mwenyezi Mlungu wauka pho phenye chizingiti cha nyumba ya kuvoya Mlungu uchendaima dzulu ya makerubi. 19 Niriphokala nalola, makerubi gaandzula mapha gao gachiuruka hewani phamwenga na magurudumo gao kanda-kanda yao. Gachendaima ryango ra mlairo wa dzuwa wa nyumba ya kuvoya Mwenyezi Mlungu na utukufu wa Mlungu wa Iziraeli uchikala u dzulu yao.
20 Hivi ni viumbe virivyo moyo nrivyokala nkaviona tsini ya Mlungu wa Iziraeli kanda-kanda ya Kebari, nami nchimanya kukala ni go makerubi. 21 Chila kerubi kala rina nyuso ne, mapha mane na ndani ya mapha gao kala phana mikono dza ya mwanadamu. 22 Nyuso zao kala ni dza zira nrizokala nkaziona ko Kebari. Chila kerubi raphiya mbere kpwa mbere bila ya kugaluka.

10:1 10:1 Ezekieli 1:26; Maono 4:2

10:2 10:2 Maono 8:5

10:9 10:9 Ezekieli 1:15–21

10:12 10:12 Maono 4:8

10:14 10:14 Ezekieli 1:10; Maono 4:7

*10:14 10:14 Tasfiri zanjina zinaamba kerubi.