11
Uamuli dzulu ya vilongozi ayi
Phahi náunulwa ni Roho na achiniphirika hadi ryango wa mlairo wa dzuwa wa nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Nálola pho phatu pha kumenyera, nami nchiona atu mirongo miiri na atsano. Kahi yao kala phana vilongozi airi a atu, yani Jaazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya. Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Mwanadamu, aha ndio atu apangao mai na anaoapha atu a mudzi uhu ushauri mui. Aha anaamba, ‘Wakati wa kudzenga nyumba tauphephi. Mudzi uhu ni dza nyungu ya kujitira, naswi hu dza nyama ndaniye.’ Kpwa hivyo lavya unabii, we mwanadamu, tabiri chinyume chao.”
Phahi Roho wa Mwenyezi Mlungu wanedzera, naye achiniamba, “Amba, Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Mwi atu a Iziraeli, ninamanya mgombago kpwa mana namanya gosi garigo mwenu achilini. Mwimwi mwaolaga atu anji kahi ya uhu mudzi, na barabaraze mchiziodzaza nyufu. Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba: Zo nyufu mrizozibwaga mo kahi ya mudzi, ndizo nyama na mudzi uhu ndio yo nyungu, ela mwimwi, nindakutuluzani mo mudzini. Munaogopha upanga ela Mwenyezi Mlungu anaamba ndareha upanga chinyume chenu. Tsona ndakutuluzani kondze ya nyo mudzi, nikutiyeni mikononi mwa ajeni nami nikuhukumuni. 10 Mundaolagbwa na upanga, nindakuamulani kahi za tsi yenu, Iziraeli. Namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. 11 Mudzi uhu taundakala nyungu kpwenu wala mwimwi tamundakala nyama ndaniye. Mimi nindakuamulani hadi miphakani mwa Iziraeli, 12 namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. Kpwa kukala tamlungire malagizo gangu wala kugbwira shariya zangu ela mwaiga mambo ga mataifa ganjina ganagokuzungulukani.”
13 Wakati natabiri, Pelatia mwana wa Benaya achifwa. Ndipho nchidzibwaga chimabumabu na nchirira kpwa sauti nchiamba, “Aa Mwenyezi Mlungu, nyo Aiziraeli ariosala undaolaga tsetsetse?” 14 Mwenyezi Mlungu achinijibu achiniamba, 15 “Mwanadamu, nduguzo yani abario, na atu osi a Iziraeli ndio arioambwa ni atu a Jerusalemu, ‘Aho a kure na Mwenyezi Mlungu; tsi ihi hwaihewa ikale yehu.’
Ahadi ya kuuya Iziraeli
16 “Kpwa hivyo amba, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba: Dzagbwe náausa nchiaphirika kure kahi za mataifa, na kuatsamula kahi ya tsi nyinji, ela nkakala phatu phao phatakatifu kpwa muda mfupi kahi ya tsi chizophiya.’ 17 Kpwa hivyo amba, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba: Nindakukusanyani kula kpwenye mataifa na tsi ambako kala mkatsamulwa, na nkuuyizireni tsi ya Iziraeli.’ 18 Nao ndiphouya, andausa vitu vyosi vya kutsukiza ninavyovimena. 19  11:19 Ezekieli 36:26–28Nindaahenda akale na moyo wa msimamo na roho nyiphya, nindaausira moyo mufu na niaphe moyo wa kutii, 20 ili alunge malagizo gangu na kugbwira shariya zangu kpwa makini. Achihenda hivyo andakala atu angu nami ndakala Mlungu wao. 21 Ela nyo ambao mioyo yao indakala inahamirwa ni vyo vitu vya kutsukiza, Mwenyezi Mlungu anaamba, nindaariphiza kpwa kuahika lawama ra mahendo gao.”
22  11:22 Ezekieli 43:2–5Phahi gara makerubi gaandzula mapha gao gachiuruka, nago magurudumo kanda-kandaye na nyo utukufu wa Mlungu wa Iziraeli kala u dzulu yao. 23 Nao nyo utukufu wa Mwenyezi Mlungu uchiambuka dzulu kula mo mudzini nao uchendaima dzulu ya mwango urio mlairo wa dzuwa wa nyo mudzi. 24 Kpwenye yo ruwiya nriyoonyeswa ni Roho wa Mlungu, ye Roho waniunula, achiniuyiza ko kurikokala atu anjina ariotsamizwa kpwa lazima, yani ko tsi ya Akalidayo. Nayo ruwiya ambayo kala naiona ichisika. 25 Phahi nchiambira nyo atu ariotsamizwa kpwa lazima mambo gosi ambago Mwenyezi Mlungu kala akanionyesa.

11:19 11:19 Ezekieli 36:26–28

11:22 11:22 Ezekieli 43:2–5