12
Ishara ya kutekpwa kpwa atu a Iziraeli
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, 12:2 Isaya 6:9–10; Jeremia 5:21; Mariko 8:18“Mwanadamu, uwe unasagala na atu aasi. Atu aha ana matso ela taaona, ana masikiro ela taasikira; mana ni aasi. Kpwa hivyo, uwe mwanadamu, funganya bahasharo avi unatsamizwa kpwa lazima na utsame mutsi ili atu akuone. Tsama phako kaya dza mateka uphiye kpwatu kpwanjina kuno analola. Nkuhenda akaelewa dzagbwe ni atu a nyumba ya likakado. Uwe undatuluza bahasharo mutsi kuno atu analola, bahasha avi ni wa mutu achiyetsamizwa kpwa lazima nawe undatuluka wakati wa dziloni mbere za matso gao dza atu atulukavyo napho anatsamizwa kpwa lazima. Ombola dzitundu pho ukutani mbere za matso gao na utuluze bahasharo na phapho. Udzibandike fuzini kuno analola na uuke nao na jiza. Dzibwiningize usoo ili usiweze kuona yo tsi unayoiricha mana ndakuhenda ukale ishara kpwa nyo atu a Iziraeli.”
Phahi náhenda kama nrivyolagizwa. Nátuluza bahasha rangu namutsi ambao kala nkaufunga dza wa mutu atsamizwaye kpwa lazima. Kuriphofika dziloni, naombola dzitundu ukutani na mikono yangu mwenye. Natuluka na jiza mbere za matso gao, na bahasha rangu fuzini.
Kuriphocha, Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, kpwa vira nyo aasi a Iziraeli akuuza unahendani, 10 phahi aambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Mambo gaga ganahusu chilongozi wa Jerusalemu na nyo atu a Iziraeli ario mumo.’ 11 Aambire, ‘Mimi ni dza ishara kpwenu; hivi nchivyohenda aho Aiziraeli andahendwa dza vivyo; andatsamizwa dza mateka.’ 12 Na piya ye mkpwulu wa Jerusalemu ambaye a kahi yenu andatsukula bahashare phakpwe fuzini wakati kuna jiza na aphiye. Phandaombolwa dzitundu pho ukutani na iye andatuluka na phapho; andafwinika usowe ili asione yo tsi. 13  12:13 2 Afalume 25:7; Jeremia 52:11Nami nindatandaza nyavu yangu dzuluye naye andagbwirwa ni muhego wangu. Nindamphirika mudzi wa Babeli, urio tsi ya Akalidayo wala kandauona na andafwa kuko. 14 Nindaatsamula chila uphande osi ariomzunguluka yani atumishie na vikosivye. Ndaatuluzira upanga wangu niazorese. 15 Nao andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, wakati ndiphoatsamula kahi ya mataifa ganjina na kuaphirika kahi ya tsi nyinji. 16 Ela achache ao ndaaricha moyo asiolagbwe kpwa upanga, asihirike na ndzala wala asifwe na ukongo. Ili ko ndikophiya kpwenye mataifa ganjina, akatambukire mahendo gao ga kutsukiza; chisha amanye kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”
17 Chisha Mwenyezi Mlungu wagomba nami tsona achiamba, 18 “Mwanadamu, rya chakuryacho kuno unakakamwa ni mwiri na unwe madzigo kuno unakakama kpwa wuoga. 19 Aambire atu a yo tsi, ‘Mwenyezi Mlungu anaambira nyo asagalao Jerusalemu na tsi ya Iziraeli hivi: Aho andarya chakurya chao kpwa wuoga na kunwa madzi gao kpwa kuangalala mana tsi yao indakala ikarichwa bila chitu kpwa sababu ya fujo ra nyo asagalao mumo. 20 Na midzi yosi iriyosagala atu indakala magandzo nayo tsi indakala taimera chitu, namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”
Maneno ga Mwenyezi Mlungu
ganatimiya
21 Mwenyezi Mlungu achiniamba, 22 “Mwanadamu, ni ndarira yani hino muihumirayo muno tsi ya Iziraeli muambapho, ‘Siku zinasengera na chila ruwiya taitimiya?’ 23 Uwe aambire hivi, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba: Ndarira iyo nindaikomesa asiihumire tsona phapha Iziraeli.’ Ela aambire siku chache zedzazo chila ruwiya indatimizwa. 24 Kpwa mana takundakala tsona ruwiya za handzo au mburuga za kuchenga kahi ya atu a Iziraeli. 25 Mana mimi Mwenyezi Mlungu nindagomba ro nilondaro, naro rindatimizwa bila kukaa. Nindagomba neno naro rindatimizwa kabila tamdzangbwefwa mwimwi aasi, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”
26 Tsona Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, 27 “Mwanadamu, lola, nyo atu a Iziraeli anaamba, ‘Yo ruwiya aionayo ni ya siku nyinji zedzazo, naye anatabiri habari za miaka minji yedzayo.’ 28 Kpwa hivyo aambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba: Takuna neno ndirocheleweshwa tsona, chila ndirogomba rindatimizwa. Mimi, Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”

12:2 12:2 Isaya 6:9–10; Jeremia 5:21; Mariko 8:18

12:13 12:13 2 Afalume 25:7; Jeremia 52:11