13
Unabii chinyume cha manabii
ga handzo
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiamba, “Mwanadamu, lavya unabii chinyume cha atu a Iziraeli anaotabiri, aambire hinyo atabirio kpwa kulunga maazo gao enye, ‘Risikireni neno ra Mwenyezi Mlungu!’ Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Shaka hiro mwi manabii azuzu mlungao maazo genu enye wala tamuonere ruwiya yoyosi! Manabii genu, mwimwi Aiziraeli, ni dza makala gakalago magandzoni. Tamudzangbwepanda kpwendarekebisha myanya ya ukuta wa kurinda atu a Iziraeli ili uweze kuvumirira viha siku ya Mwenyezi Mlungu. Ruwiya zao ni za handzo na mburuga zao ni za kuchenga. Aho nkuamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba,” wakati Mwenyezi Mlungu kaahumire, chisha anagodzera utabiri wao utimiye. Kpwani zo ruwiya zenu na mburuga zenu sizo za handzo muambapho, “Mwenyezi Mlungu anaamba,” wakati sidzangbwegomba?’
“Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Kpwa kukala mwagomba handzo na kuona ruwiya za handzo, mimi nchinyume chenu. Mkpwono wangu undakala chinyume cha go manabii gaonago ruwiya za handzo na kulavya mburuga za kuchenga. Aho taandakala kpwenye mkpwutano wa ashauri a atu angu, taandaandikpwa kpwenye chitabu cha madzina ga atu a Iziraeli, wala kuinjira tsi ya Iziraeli. Namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. 10  13:10 Jeremia 6:14; 8:11Kpwa kukala anachenga atu angu na kuaambira, “Kuna amani,” wakati takuna amani, piya atu adzengapho ukuta mnyonje nyo nkuupaka chokaa, 11 phahi aambireni hinyo aupakao nyo ukuta chokaa kukala undagbwa. Kundanya mvula ya mafuriko, na nihume mvula kulu ya mawe na phuto kali ndirouhenda nyo ukuta ugbwe. 12 Nyo ukuta ndiphogbwa, atu taandakuuzani, “Yo chokaa mriyoipaka i kuphi?” ’ 13 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Kpwa tsukizi zangu nindarichira phuto kali na ndahenda mvula ya mawe. Na ndaireha mvula kulu na tsukizi za kubananga. 14 Nindaubomola nyo ukuta mchioupaka chokaa hadi msingiwe urichwe laza. Uchigbwa mwimwi mundaangamia mumo, ndipho mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. 15 Hipho ndipho ndakala nkausa tsukizi zangu dzulu ya ukuta uho na dzulu ya nyo arioupaka chokaa. Nami ndakuambirani, “Ukuta uho taupho tsona wala nyo arioupaka chokaa, 16 yani nyo manabii a Iziraeli ariotabiri kuhusu Jerusalemu na kuuonera ruwiya za amani wakati kala takuna amani, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.” ’
17 “Na uwe mwanadamu, unula usoo ulole achetu kahi za atuo atabirio kpwa kuhumira maazo gao enye, tabiri chinyume chao. 18 Na uaambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba: Shaka hiro mwi achetu mshonao pingu na kuzivwala mwenu mikononi na kutengeza vitambara vyenu vya vitswa vyenye ure tafwauti-tafwauti kpwa kuhega atu. Dze, mundahega atu angu na kudzirinda enye? 19 Mukaninajisi kahi ya atu angu kpwa ajili ya mafumba machache ga shayiri na vipande vya mkpwahe. Mkaachenga atu angu amendzao kuphundza handzo, namwi mukaolaga atu ambao taafwaha kufwa, na kuika moyo atu ambao taafwaha kukala moyo.
20 “ ‘Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Lola, zo pingu zenu, ambazo munazihumira kuindzira atu angu dza nyama a mapha nazimena. Phahi mino ndazikata kula mwenu mikononi kpwa nguvu, nami ndaarichira nyo atu ambao munaaindza dza nyama a mapha. 21 Navyo vyo vitambara vyenu vya vitswa ndavikpwanyula-kpwanyula na kuokola atu angu kula mwenu mikononi, wala taandakala tsona tandzi mwenu mikononi, namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. 22 Kpwa kukala mwavundza mioyo enye haki kpwa handzo renu nriphokala sidzangbwehenda asononeke, na piya mchiahenda atu ayi asiriche kuhenda mai ahendago akativya maisha gao, 23 phahi tamundaona tsona ruwiya za handzo wala kupiga mburuga za handzo. Nindativya atu angu kula mwenu mikononi. Namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”

13:10 13:10 Jeremia 6:14; 8:11