14
Uamuli wa anaoabudu vizuka
Ndipho atumia fulani a Iziraeli aniedzera achisagala mbere zangu. Na Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Mwanadamu, atu aha, anamendza vizuka vyao mwao mioyoni na akaika uyi mbere. Dze, niariche aniuze mashauri kpweli? Phahi aambire, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Mutu yeyesi wa Iziraeli amendzaye vizukavye mwakpwe moyoni na akaika uyi mbere, achedza kpwa nabii, mimi Mwenyezi Mlungu mwenye ndamjibu kulengana na vizukavye vinji. Nindahenda hivi ili niweze kugbwira tsona mioyo ya atu a Iziraeli ambao aniricha achilunga vizuka vyao.’
“Kpwa hivyo aambire atu a Iziraeli, Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Tubuni chisha mriche vyo vizuka vyenu na go mahendo genu ga kutsukiza. Mana chila mutu wa Iziraeli au mjeni asagalaye Iziraeli adzitengaye nami, amendzaye vizuka mwakpwe moyoni na kuika uyi mbere; chisha edze kpwa nabii ili kuniuza ushauri, mimi Mwenyezi Mlungu nindamjibu mwenye. Nindakala chinyume na mutu iye na nimuhende akale ishara na ndarira. Nindamtenga na atu angu, namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. Na ichikala ye nabii andachengeka na agombe utu, mimi Mwenyezi Mlungu ndimi ndiyemuhenda achengeke, chisha nindamgolosera mkpwono wangu na nimuangamize kahi-kahi ya atu angu Iziraeli. 10 Aho andatiywa adabu kpwa uyi wao, ye nabii andatiywa adabu sawa na ye chiyemlunga kumtaka ushauri, 11 ili atu a Iziraeli asiangamike tsona, wala asidzinajisi tsona na uyi wao; ela akale atu angu nami nikale Mlungu wao, Mwenyezi Mlungu anaamba.’ ”
12 Mwenyezi Mlungu wagomba nami tsona achiniamba, 13 “Mwanadamu, tsi ichinikosera kpwa kukosa uaminifu nami nchigolosa mkpwono wangu chinyumeche na kuusa tegemeore ra chakurya na kuirehera ndzala na kuangamiza anadamu na nyama, 14 napho atu aha ahahu, Nuhu, Danieli* 14:14 Danieli Danieli ni mutu wa ikima yemanyikana pho kare kpwa maishage ga haki. Danieli yuyu ni wanjina, si yuya Danieli nabii wa Mlungu. na Ayubu angekalamo, aho angeokola maisha gao tu kpwa haki yao, Mwenyezi Mlungu anaamba. 15 Nchireha nyama a tsakani avamie yo tsi, aolage atu osi a yo tsi na kuihenda gandzo; ikale mutu kaweza kutsupira tsi iyo kpwa nyo nyama a tsakani, 16 kpwa kpweli dza niishivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba, hata aha atu ahahu angekalamo taangeokola ana ao, angeokolwa nyo enye tu, ela yo tsi ingekala gandzo. 17 Au nchireha upanga chinyume cha yo tsi na kuamba, ‘Upanga, tsupa kahi-kahi ya tsi ihi ikale na viha na kuolaga atu na nyama aho mumo,’ 18 Mwenyezi Mlungu anaamba, kpwa kpweli dza niishivyo atu aha ahahu angekalamo taangeokola ana ao, ela angeokolwa nyo enye tu kpwa haki yao. 19 Au nchireha ukongo kpwenye yo tsi na kuolaga atu kpwa tsukizi zangu, niaolage atu na nyama ao, 20 hata Nuhu, Danieli na Ayubu angekalamo, kpwa kpweli dza niishivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba, asingeokola ana ao, angeokoka aho enye tu kpwa haki yao.
21  14:21 Maono 6:8“Mana Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Indakaladze ndiphoreha hukumu zangu ne zirizo kali chinyume cha Jerusalemu, yani upanga, ndzala, nyama a tsakani na makongo ndigoolaga atu na nyama ao? 22 Ela phandasala anjina ambao andatiya, ana alume na achetu. Aho andakpwedza kpwenu, namwi mundiphoona njira na mahendo gao mundaphozwa marenda, kpwa vyo nrivyokureherani mafwa ko Jerusalemu. 23 Mundaphozwa marenda ndiphoona njira zao na mahendo gao, namwi mundamanya kukala si bure go nrigohendera nyo mudzi, Mwenyezi Mlungu anaamba.’ ”

*14:14 14:14 Danieli Danieli ni mutu wa ikima yemanyikana pho kare kpwa maishage ga haki. Danieli yuyu ni wanjina, si yuya Danieli nabii wa Mlungu.

14:21 14:21 Maono 6:8