6
Uyi wa anadamu
6:1–4 Ayubu 1:6; 2:1Anadamu ariphoenjerezeka duniani na kuvyarirwa ana achetu, malaika aaona anono hano ana achetu a atu na achikala analóla yeyesi ndiyemtsambula. Mwenyezi Mlungu wagomba achiamba, “Roho yangu taindakala ndani ya mwanadamu hata kare na kare, mana iye andafwa. Kpwa hivyo sikuze zindakala miaka gana mwenga na mirongo miiri.”
6:3–4 Isabu 13:33Siku zizo, na hata badaye, kpwakala na Anefili phapha duniani, madzitu gokala ni uvyazi wa malaika na ana achetu a atu. Madzitu gago ndigo gokala masujaa na genye nguma pho kare.
6:5 Mathayo 24:37; Luka 17:26; 1 Petero 3:20Mwenyezi Mlungu ariphoona uyi wa atu unazidi phapha duniani na chila apangago mwao mioyoni ni mai wakati wosi, naye Mwenyezi Mlungu wajuta kpwa kumuumba binadamu duniani. Achisikira utsungu sana mwakpwe moyoni na Mwenyezi Mlungu achiamba, “Nindaangamiza anadamu nrioaumba himu duniani, na piya nyama, nyama a kuambala na nyama a mapha, kpwa mana baha kala siaumbire.” Ela Mwenyezi Mlungu wahamirwa ni maisha ga Nuhu.
Simurizi kuhusu Nuhu
Hino ni simurizi kuhusu Nuhu na chivyaziche. Nuhu kala ni mwenye haki na kala kana lawama kahi za atu a wakatiwe. Tsona kala anauhusiano mnono na Mlungu. 10  6:9–10 2 Petero 2:5 Nuhu wavyala ana ahahu alume ambao ni Shemu, Hamu na Jafeti. 11 Ela atu anjina osi kala ni ayi matsoni pha Mlungu, dunia kala i tele kuonerana na fujo. 12 Mlungu wailola dunia na achiiona kukala ikabanangika kpwa mana chila mutu kala analunga njiraze mbii.
13 Mlungu achimuambira Nuhu, “Nkakata shauri kuolaga atu osi. Nindaangamiza tse kpwa sababu dunia ikaodzala fujo, nindaangamiza na niangamize yo tsi. 14 Dzitengezere meli ya mbao za mvinde, uiganye vyumba himo ndani na uipake lami ndani na kondze. 15 Undaitengeza hivi: Urewe ukale mita gana mwenga na mirongo mihahu na tahu, upanawe mita mirongo miiri na mbiri na chimoche mita kumi na tahu. 16 Itengeze na paa, tsona richa nafwasi ya nusu mita kahi-kahi ya paa na ubavu na chombo. Ikale ya gorofa tahu na mryangowe ukale ubavuni. 17 Mimi nindareha mafuriko makulu duniani kuolaga viumbe vyosi virivyo moyo. Vitu vyosi duniani vindafwa, 18 ela nindaika ahadi yangu na uwe. Undamenya mo melini, uwe na mcheo, anao na akaza anao. 19 Nawe uinjize melini viumbe viiri-viiri vya chila aina, vya chilume na vya chichetu, ili vikale moyo phamwenga na uwe. 20 Chila aina ya nyama wa mapha, chila aina ya nyama, chila aina ya nyama a kuhambala andakpwedzera airi-airi ili akale moyo. 21 Chisha, hala aina zosi za vyakurya, vyenu mwimwi na vya nyama.” 22  6:22 Aeburania 11:7Nuhu achihenda chila chitu aricholagizwa ni Mlungu.

6:1 6:1–4 Ayubu 1:6; 2:1

6:4 6:3–4 Isabu 13:33

6:5 6:5 Mathayo 24:37; Luka 17:26; 1 Petero 3:20

6:10 6:9–10 2 Petero 2:5

6:22 6:22 Aeburania 11:7