12
Kulunga mfwano wa Jesu
Kpwa vira swiswi hukazungulukpwa ni kundi kulu ra mashaidi, nahuuseni chila chizingiti ambacho chinahuzuwiya, na hira dambi inayohugbwira dza mwiya wa chikpwata. Nahudiniseni kuzola mairo ambago ga mbere zehu kpwa kuvumirira, kuno hunamlola Jesu ambaye anahulongoza humkuluphire Mlungu. Na ndiye ahutiyaye moyo kumarigiza go mashindano ga mairo. Iye wavumirira chifo msalabani bila kujali waibu kpwa ajili ya furaha yokala inamgodzera, na kusagala mkpwono wa kulume wa chihi cha chifalume cha Mlungu, phatu pha ishima kulu.
Hebu phundzani vyo Jesu arivyopingbwa ni achina-dambi, ela ye achivumirira gosi. Phahi msivundzike mioyo na mkakata tamaa. Mana hata ko kushindana kpwenu na tamaa za kuhenda dambi, tamdzangbwefika chiwango cha kuangamiza maisha genu. 12:5 Ayubu 5:17; Misemo 3:11–12Dze, gara maneno ambago Mlungu wagomba kukala mu anae, ili kukutiyani moyo, mkagayala? Mana Mlungu wagomba achiamba:
“Mwanangu, Mwenyezi Mlungu achikutiya adabu ili kukulongoza vinono,
usigatsukurire madide.
Na achikukanya, usivundzike moyo.
Mana Mwenyezi Mlungu nkumtiya adabu ili kumlongoza vinono chila mutu ammendzaye,
na nkumtiya adabu chila ariyemkubali kukala mwanawe.”
Phahi vumirirani kutiywa adabu mana Mlungu anakuhenderani kama anae. Mana takuna mwana asiyetiywa adabu ni ise. Mlungu nkutiya anae adabu ili aalongoze vinono, na ichikala kandakutiyani adabu, manyani kala mu ana a vuweni, simwi anae enye. Tsona hwakala na baba zehu a himu duniani ariohutiya adabu na bado huchiaishimu. Phahi hunalondwa humuishimu zaidi ye Baba wa roho zehu, ili hukale na uzima. 10 Mana hata baba zehu hipha duniani nkuhutiya adabu kpwa muda mchache kulengana na vira aonavyo vinafwaha. Ela Mlungu nkuhutiya adabu kpwa fwaida yehu enye, ili naswi hushiriki utakatifuwe. 11 Takuna adabu mtiywayo ikafurahisha wakati inahendeka, ela inasononesa. Ela hara atiywao adabu na akasikira, nkuafundza kukala na maisha ga haki.
12  12:12 Isaya 35:3Kpwa hivyo msigbwire rejereje, gbwirani mdinise. Richani kukakamwa ni magulu ili muime vinono. 13  12:13 Misemo 4:26Gbwirani njira za kugoloka, ili hara ambao magulu gao gapholoza asikpwale akagbwa ela aphole.
Gbwirani malagizo
14 Enehu, hendani chadi msagale vinono na chila mutu, na msagale masagazi ga utakatifu. Mana takuna ndiyeweza kumuona Mlungu bila ya kusagala masagazi dza higo. 15  12:15 Kumbukumbu 29:18Hakikishani takuna hata mmwenga ndiyekosa mendzwa ya Mlungu. Dzimanyirireni ili kusikale na atu ambao andakala dza mizi ya utsungu kahi-kahi yenu. Mana atu dza hinyo andareha tabu na kuchafuwa maroho ga atu anji. 16  12:16 Mwandzo 25:29–34Piya ni lazima mdzimanyirire kusikale na adiya ama atu aremao Mlungu dza Esau. Iye waguza uvyerewe kpwa chakurya cha wakati mmwenga bahi. 17  12:17 Mwandzo 27:30–40Namwi mnamanya vyo vyokala, mana badaye naye walonda kuhaswa ni ise kama mwana mvyere, ela ise warema. Phahi Esau warira matsozi kumtaka ise amhase, ela gachishinda tsetsetse.
18  12:18 Kutsama 19:16–22; 20:18–21; Kumbukumbu 4:11–12; 5:22–27Mwimwi tamwedzere Mwango Sinai uwezao kugutwa, phatu phokala na jimbijimbi ra moho, chilungulungu cha jiza na phuto kali. 19 Piya tamwedzere phatu hipho pha sauti za kululu za gunda wala sauti ya Mlungu iriyokala kulu hata hinyo akare ehu ariphoisikira, achimvoya asigombe nao tsona. 20  12:20 Kutsama 19:12,13Mana Mlungu kala akalagiza achiamba, “Hata nyama achiguta nyo mwango, piya ni apigbwe mawe hata afwe.” Nao ariphosikira ro lagizo, taayaweza kurivumirira. 21  12:21 Kumbukumbu 9:19Mambo higo kala ganatisha sana, hata Musa mwenye achiamba, “Nikatishirwa hata nakakama kpwa wuoga.”
22 Ela mwimwi mkafika Mwango wa Sayuni ambako ni Jerusalemu ya mlunguni. Hinyu ni mudzi wa Mlungu ariye moyo, nako kuna maelufu na maelufu ga malaika anasherekeya. 23 Mkedza kutana na kundi ra ana amendzwao sana* 12:23 Ana a kpwandza. ni Mlungu, ambao madzina gao gaandikpwa mlunguni. Mkafika kpwa Mlungu ambaye ndiye muamuli wa atu osi. Mkafika mlunguni kuriko na roho za atu a haki ariohendwa akale atakatifu. 24  12:24 Mwandzo 4:10Mkafika kpwa Jesu, mpatanishi wa chilagane chiphya apatanishaye atu na Mlungu. Mlatsowe wamwagika kuswamehe dambi badala ya kuriphiza dza mlatso wa Abeli.
25  12:25 Kutsama 20:22Hakikishani munamphundza ye agombaye, mana akare enu arema kumphundza Musa ariyeaonya hipha duniani, nao achitiywa adabu kali. Naswi hakika hundatiywa adabu kali sana huchirema kumuogopha ye ahugombekezaye kula mlunguni. 26  12:26 Hagai 2:6Wakati hinyo, Mlungu ariphogomba, sautiye yasumbisa dunia. Ela vivi walaga achiamba, “Ndasumbisa dunia tsona, ela safari ihi sindasumbisa dunia macheye, ndasumbisa hata ko mlunguni.” 27 Neno hiri “tsona” rinaonyesa kukala vitu vyosi vyoumbwa himu duniani vindasumbiswa na kuuswa, ili visale vira visivyoweza kusumbiswa. 28 Kpwa hivyo nahumshukuruni Mlungu kpwa kuhupha ufalume usiosumbisika. Na hivyo humuabudu kpwa njira imuhamirayo, kpwa unyenyekevu na ishima. 29  12:29 Kumbukumbu 4:24Mana Mlungu wehu ni dza moho uochao tsetsetse!

12:5 12:5 Ayubu 5:17; Misemo 3:11–12

12:12 12:12 Isaya 35:3

12:13 12:13 Misemo 4:26

12:15 12:15 Kumbukumbu 29:18

12:16 12:16 Mwandzo 25:29–34

12:17 12:17 Mwandzo 27:30–40

12:18 12:18 Kutsama 19:16–22; 20:18–21; Kumbukumbu 4:11–12; 5:22–27

12:20 12:20 Kutsama 19:12,13

12:21 12:21 Kumbukumbu 9:19

*12:23 12:23 Ana a kpwandza.

12:24 12:24 Mwandzo 4:10

12:25 12:25 Kutsama 20:22

12:26 12:26 Hagai 2:6

12:29 12:29 Kumbukumbu 4:24