13
Jinsi imuhamirayo Mlungu
Phahi zidini kumendzana dza afuasi a Jesu alondwavyo. 13:2 Mwandzo 18:1–8; 19:1–3Tsona musiriche kukaribisha ajenio osi mwenu madzumbani, mana anjina ariohenda hivyo akaribisha malaika bila kumanya. Atambukireni atu ario jela, avi mwimwi namwi mwafungbwa nao. Sononekani na atu ateswao avi munagaya phamwenga.
Ndowa naihishimiwe ni chila mutu, na atu achilólana naasizinge. Mana Mlungu kandaricha kuatiya adabu kali azindzi na adiya. 13:5 Kumbukumbu 31:6–8; Joshuwa 1:5Msikale na ndzimo ya kumendza pesa, ela toshekani na hivyo murivyo navyo. Mana Mlungu waamba, “Sindakuricha wala sindakutsupha.” 13:6 Zaburi 118:6Ndiyo mana hunaweza kugomba bila wuoga hukaamba,
“Mwenyezi Mlungu ndiye msaidizi wangu,
sindaogopha chochosi.
Mwanadamu andanihendani?”
Ririkanani kuhusu vilongozi enu ariokufundzani ujumbe wa Mlungu. Lolani matokeo ga masagazi gao, namwi mkuluphireni Mlungu dza vivyo aho. Manyani kukala Jesu Masihi kagaluka, a vivyo hangu kare, rero hata kare na kare. Enehu, msiyazwe njira nono kpwa kulunga mafundzo ga chijeni ga aina yoyosi. Mendzwa ya Mlungu inahupha nguvu za chiroho, ela mizizo ya vyakurya taihupha fwaida yoyosi.
10 Huna sadaka ambayo hata alavyadzi-sadaka ambao nkumhumikira Mlungu ndani ya hema ra kumuabudu, taana ruhusa ya kuirya. 11  13:11 Alawi 16:27Kulengana na shariya za Chiyahudi, mlavyadzi-sadaka mkpwulu nkuhala milatso akaiphirika Phatu Phatakatifu Zaidi ikale sadaka ya kuusira atu dambi. Ela hira miri ya nyama enye nkuhalwa na kuochwa kondze ya kambi. 12 Ndiyo mana Jesu naye wagaya na achiolagbwa kondze ya mudzi ili ausire atue dambi na nyo mlatsowe. 13 Phahi naswi nahumlungeni kuko kondze ya mudzi, hukavumirire waibu dza iye arivyovumirira sana. 14 Mana hipha duniani tahuna mudzi wehu wa kare na kare, ela hunarorera kpwendainjira mudzi wa hiko mlunguni siku zedzazo.
15 Phahi nahumtogoleni Mlungu na kutangaza ngumaze wakati wosi. Mana iyo ndiyo njira ya kumlavira sadaka zehu kutsupira Jesu. 16 Musiriche kuhenda manono na kuganyira ayawenu vitu murivyo navyo, mana sadaka dza iyo inamhamira Mlungu.
17 Ogophani vilongozi enu na muhende mioyo kutsuka gara mlondwago kuhenda. Mana aho ana jukumu ra kuroroma roho zenu, nao andakpwendalavya isabu mbere za Mlungu. Aogopheni ili ahende kazi yao na kuhererwa. Ela mchikosa kuaogopha andahenda kazi yao kpwa sonono, na indakala taina fwaida kpwenu. 18 Naswi huna hakika kukala mioyo yehu taiuhukumu, na hunalonda chila ndirorihenda rikale ra sawa na ra ishima. Phahi endererani kuhuvoyera. 19 Zaidi ya higa, nakuvoyani mnivoyere ili Mlungu aniphe nafwasi ya kuuya ko kpwenu vi sambi sambi.
Mavoyo na salamu
20-21 Sambi Mlungu wa amani na ambaye wamfufula Bwana wehu Jesu, naakutayarisheni kpwa chila chiricho chinono ili muhende mendzwaye. Tsona naakupheni uwezo wa kuhenda gamhamirago kpwa kuungana na Jesu Masihi. Iye ndiye mrisa mkpwulu wa mangʼondzi, kpwa sababu wadzilavya sadaka achifwa ili ahakikishe hicho chilagane chisicho na mwisho na mlatsowe. Kpwa hivyo naatogolwe hata kare na kare. Amina.
22 Phahi enehu, nakuhimizani mgagbwire sana higa maneno ga kutiya moyo ambago nkakuandikirani kpwa ufupi. 23 Nakumanyisani kukala ndugu yehu Timothi watuluzwa jela. Phahi achedza mapema hiku nriko, ndakpwedza naye kuko ili hwedze hukulamuseni.
24 Niphozerani vilongozi enu osi na atu osi a Mlungu ario hiko. Afuasi kula Itali akakuphozani.
25 Mlungu naakujaliyeni mosi.

13:2 13:2 Mwandzo 18:1–8; 19:1–3

13:5 13:5 Kumbukumbu 31:6–8; Joshuwa 1:5

13:6 13:6 Zaburi 118:6

13:11 13:11 Alawi 16:27