8
Mwenyezi Mlungu anahukumu
Aiziraeli kpwa kuabudu vizuka
Piga gunda! Umanyise atu kukala
adui aredza chinyume cha atu a nyumba ya Mwenyezi Mlungu dza kozi
mana akavundza chilagane changu
na akaasi shariya zangu.
Aiziraeli ananiririra na kuamba,
“Swiswi hunamanya kukala uwe u Mlungu wehu.”
Ela Aiziraeli andazoreswa ni maadui,
kpwa sababu akakahala kuhenda manono.
Anatawaza afalume bila ya kunivoya ruhusa,
achitsambula vilongozi bila ya kunimanyisa.
Ahumira feza na zahabu zao kutengeza vizuka
utu undioahenda aangamizwe.
Chizuka chenu cha ndama nkachimena, mwimwi atu a mudzi wa Samariya,
nami nkakutsukirirwani.
Mundaenderera kukala akolo hadi rini?
Chizuka chichi chatengezwa Iziraeli,
chatengezwa ni fundi wenu,
nacho si Mlungu.
Chizuka cha mwana ndzau cha Samariya,
chindavundzwa vipande-vipande.
 
Kpwa kukala aphanda phepho,
andavuna chikulukulu.
Mimea yao taindavyala bii
kpwa vivyo taindaavyarira chakurya.
Na hata ichivyala,
chisha indariwa ni ajeni.
Atu a Iziraeli andamizwa ni mataifa ganjina,
aho ni chitu sicho mana dza chidzaya.
Aho akakala dza foro atangaye-tangaye macheye,
mana akota kuphiya Ashuru.
Aefuraimu akadziguza kpwa azembe.
10 Dzagbwe adziguza kpwa mataifa ganjina ili aphahe msada
vivi nindaakusanya phamwenga.
Nao andaandza kuphunguka
kpwa kuonerwa ni mfalume mkpwulu.
 
11 Aefuraimu adzenga mwatu munji mwa kulavira sadaka za kuusira dambi,
mwatu mumo mwa kulavira sadaka mukakala mwatu mwa kuhendera dambi.
12 Dzagbwe naandikira mambo manji kuhusu shariya zangu,
aho anaziona avi taziahusu.
13 Ananilavira sadaka
na kurya zo nyama za sadaka
ela mimi tazinihamira.
Mwenyezi Mlungu andatambukira makosa gao,
na aatiye adabu kpwa ajili ya dambi zao,
nao andauya Misiri.
14 Aiziraeli akayala muumba wao
na kudzenga madzumba ga chifalume.
Atu a Juda adzenga midzi minji yenye ngome.
Ela yo midzi yao ndaitiya moho,
nao undaocha ngome zao tsetsetse.