9
Hosea anatangaza kutiywa adabu
kpwa Aiziraeli
Mwi Aiziraeli musihererwe,
musitine-tine kpwa raha dza atu a mataifa ganjina asiomanya Mlungu.
Mwimwi simwi aaminifu kpwa Mlungu wenu,
munamendza maripho ga umalaya
kahi za mwatu mwa kuwagira.
Mwatu mwa kuwagira na mwatu mwa kuminyira zabibu tamundarisa atu bii.
Uchi muitsi wa zabibu taundatosha tsetsetse.
Taandakala tsona kahi ya yo tsi ya Mwenyezi Mlungu.
Aefuraimu andauya Misiri,
andarya chakurya chiricho najisi hiko tsi ya Ashuru.
Taandamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya uchi,
taandamuhamira kpwa sadaka zao.
Sadaka zao zindakala dza chakurya cha hangani,
chila achiryaye andakala najisi.
Chakurya hichi chindakala cha kuamvunisa enye,
tachindatiywa nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu.
Mundahendadze siku ya sikukuu zirizopangbwa?
Mundahendadze yo siku ya sikukuu iriyopangbwa ni Mwenyezi Mlungu?
Hata akatiya, asibanangbwe ni Aashuru,
chisha andakusanywa ni Amisiri,
na andazikpwa ko Memufisi.
Vitu vyao vya feza vindalingbwa-lingbwa ni miya,
miya indamera na kubwiningiza mahema gao.
9:7 Luka 21:22Siku za kutiywa adabu zikatimu,
siku za kuvuna urichophanda ikafika.
Aiziraeli naagamanye gago.
Nabii munamuona ni mzuzu,
na mutu alongozwaye ni roho munamuamba ana koma.
Kpwa sababu ya dambi zenu nyinji
mkummena sana.
Iye nabii phamwenga na Mlungu wangu,
ndiye mrindzi wa atu a Efuraimu.
Ela akahegbwa dza nyama wa mapha chila njira atsupirayo,
akamenwa hata kahi ya nyumba ya Mlunguwe.
9:9 Aamuli 19:1–30Azidi kuhenda mai
dza akare aho arivyohenda hiko Gibeya.
Mlungu andagatambukira go makosa gao,
naye andaatiya adabu kpwa ajili ya dambi zao.
Maripho ga dambi ya Iziraeli
10  9:10 Isabu 25:1–5Nriphoaona Aiziraeli,
yakala ni dza kuona zabibu ko weruni.
Nriphoaona akare enu,
yakala dza kuona tini za kpwandza dzulu ya mtini.
Ela ariphofika Baali-Peori,
adzitenga kpwa ajili ya Baali, utu wa waibu,
achikala tsukizo dza hicho chizuka arichochimendza.
11 Ishima ya Efuraimu indauruka iuke dza nyama wa mapha.
Taphandagbwirwa mimba, wala kutsukulwa mimba, wala kuvyalwa ana!
12 Hata akarera anache,
chisha mino ndaaolaga osi.
Shaka rao, pho ndiphoaricha.
13 Nikaona atu a Efuraimu,
atu ariokala phatu phanono dza Tiro.
Ela Aefuraimu andatuluza ana aho
amphirikire muolagadzi.
14 Ee Mwenyezi Mlungu
nikuvoyeni cha kukala uaphe atu hano?
Aphe ndani za kuvoromosa
na nyaho zisizo na maziya.
Uamuli wa Mwenyezi Mlungu
kpwa Iziraeli
15 “Kpwa uyi wao wosi ariouhenda hiko Giligali,
nami náandza kuamena kuko.
Kpwa ajili ya mahendo gao mai
nindaatuluza mwangu nyumbani.
Sindaamendza tsona,
vilongozi aho osi ni aasi.
16 Aefuraimu akapigbwa,
mizi yao ikauma,
taandavyala tsona matunda.
Na hata achivyala ana,
chisha nyo ana aho aamendzao nindaaolaga.”
17 Mlungu wangu andaakahala
kpwa kukala taayamphundza.
Andakala atu a kudengereka kahi za mataifa.

9:7 9:7 Luka 21:22

9:9 9:9 Aamuli 19:1–30

9:10 9:10 Isabu 25:1–5