10
Mwenyezi Mlungu ndivyo hukumu
Aiziraeli
Aiziraeli akala dza mzabibu uriowanda vinono,
uvyalao zabibu kpwa unji.
Dza zabibu zirivyoenjerezeka,
ndivyo arivyoenjereza mwatu mwa kulavira sadaka.
Dza tsi yao irivyoenjerezeka kukala tajiri,
ndivyo arivyozidi kupamba zo nguzo za kuabudira.
Mioyo yao ikaodzala handzo,
sambi ni agaye kpwa ajili ya dambi zao.
Mwenyezi Mlungu andavundza-vundza mo mwatu mwao mwa kulavira sadaka,
na abanange-banange zo nguzo zao anazoziabudu.
Chisha andaamba, “Swino tahuna mfalume,
kpwa kukala tahuyamuogopha Mwenyezi Mlungu.
Hata kala hunaye ye mfalume,
angehuhenderani?”
Anadzigombera maneno mahuphu
na kuapa handzo,
na kuika vilagane asivyovitimiza
ndiyo mana malau ganaenjerezeka
dza kpwekpwe ya mwambanyama kpwenye munda.
Atu a Samariya andakakama
kpwa chizuka cha ndzau cha Bethi-Aveni.
Atue andarira,
hata alavyadzi-sadaka ariochiabudu nao andarira,
aho ariochiabudu kpwa yo ngumaye,
andarira mana yo ngumaye yauswa.
Chizuka chicho chindahalwa chiphirikpwe Ashuru
chikakale maripho ga kodi kpwa mfalume mkpwulu.
Atu a Efuraimu* 10:6 Efuraimu ni dzina ranjina ra Iziraeli. andaphaha waibu
na Aiziraeli andagbwirwa ni haya kpwa cho chizuka chao cha muhi.
Atu a Samariya na mfalume wao
andaunulwa dzulu-dzulu dza chiphungo chikuluzwavyo ni madzi.
10:8 Luka 23:30; Maono 6:16Mo mwatu mwa dzulu mwa kuvoya vizuka ko Aveni mundabanangbwa,
mana kuko ndiko Aiziraeli ahendako dambi.
Miya na vidunga-dunga vindamera na vilingelinge mo mwatu mwa dzulu mwa kulavira sadaka,
ndipho atu andaambira myango, “Hufwinikeni,”
na vidzango, “Hugbwerereni.”
Uamuli wa Mwenyezi Mlungu
kpwa Iziraeli
10:9 Aamuli 19:1–30Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba achiamba, “Hangu wakati wa Gibeya hadi sambi mwi Aiziraeli munaenderera kuhenda dambi,
Mundaolagbwa vihani ko Gibeya mwi atu ayi.
10 Pho ndiphokata shauri nindakutiyani adabu,
mataifa ganjina gandaungana gakupigeni
nao andakufungani silisili kpwa sababu ya dambi zenu nyinji.
11 “Efuraimu ni ndama yofundzwa
na imendzayo kuwaga mtsere,
ela sambi singoye nono
nindaifunga gogolo.
Ndamfunga Efuraimu niuke naye,
Juda ni turi arime,
Jakobo ni lazima arime mwenye.
12  10:12 Jeremia 4:3Dziphandireni haki,
mvune mendzwa isiyosika
Tengezani mioyo yenu
mana uhu ni wakati wa kumuendza Mwenyezi Mlungu,
hadi edze akumwagireni mvula ya haki.
13 Ela mwi mwaphanda uyi
muchivuna uyi
mkariphiwa kulengana na handzo renu,
kpwa kukuluphira mkpwotse wenu enye
na asikari enu anji.
14 Kpwa hivyo kundagbwa viha kahi ya atuo,
ngome zenu zindabomolwa
dza viratu mfalume Shalimani arivyobananga mudzi wa Bethi-Aribeli wakati wa viha,
ambapho achetu na ana ao abundwa na photsi.
15 Mwimwi atu a Betheli namwi mundahenderwa dza vivyo,
kpwa sababu ya uyi wenu munji.
Siku ya yo hukumu ichifika, mfalume wa Iziraeli andaolagbwa.”

*10:6 10:6 Efuraimu ni dzina ranjina ra Iziraeli.

10:8 10:8 Luka 23:30; Maono 6:16

10:9 10:9 Aamuli 19:1–30

10:12 10:12 Jeremia 4:3