46
Unabii chinyume cha Misiri
Hiri ndiro neno ambaro Mwenyezi Mlungu wamuambira nabii Jeremia kuhusu atu a mataifa.
46:2 Isaya 19:1–25; Ezekieli 29:1—32:32Kuhusu Misiri: Uhu ni ujumbe kuhusu jeshi ra Farao Neko, mfalume wa Misiri ariyeturywa ni Nebukadineza, mfalume wa Babeli hiko Karikemishi kanda-kanda ya muho wa Yufurati mwaka wa ne wa utawala wa Jehoyakimu mwana wa Josiya, mfalume wa Juda.
“Tayarishani ngao kulu na ndide,
mphiye mkapigane viha!
Afungeni magari ga viha nyo farasi,
pandani mwi aphiriki!
Dzipangeni kuno mkavwala kofiya zenu za chuma,
nolani mafumo genu,
vwalani mavwazi genu ga chuma!
Dze, mino naonani?
Naaona akainjirwa ni wuoga,
nao anauya nyuma.
Masujaa gao gakashindwa,
ganachimbira mairo,
bila kulola nyuma,
chisha chila phatu phanaogofya!” Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Nyo a mairo taaweza kuchimbira,
wala nyo masujaa kutiya.
Ko uphande wa vurini kanda-kanda ya muho Yufurati,
akakpwala na akagbwa.
 
“Ni ani yuno adziunulaye dza muho Naili,
dza myuho ambayo madzige gana maimbi?
Misiri ni dza muho Naili uriofurika,
dza myuho ambayo madzige gana maimbi.
Iye waamba, ‘Mimi ndadziunula, nindaifwinika dunia,
nindabomola midzi na akalao mumo.’
Sengerani mbere, mwi farasi,
shambuliyani mwi anajeshi akuhumira magari ga kuvwehwa ni farasi!
Sengerani mbere mwi masujaa:
Atu a Kushi na Puti ajuzi akuhumira ngao,
atu a Ludi amanyao kuhumira uha.
10 Ela siku iyo ni siku ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi
ni siku ya kuriphiza chisasi avihae.
Upangawe undarya hadi umvune,
undanwa mlatso wao hadi ukolwe.
Mana ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi andalavya sadaka
kuko tsi ya vurini kanda-kanda ya muho Yufurati.
11 Kpwera Giliadi ukahale dawa za mavune,
uwe mwanamwali wa Misiri!
Ela unahumira mihaso minji bure,
na taphana ndiokuphoza.
12 Mataifa ganjina gakasikira uchivyotiywa waibu,
atu osi duniani akasikira chirirocho
mana asikari mmwenga andakpwala wanjina,
osi andagbwa phamwenga.”
Nebukadineza anavamia Misiri
13  46:13 Jeremia 43:10–13Uhu ndio ujumbe ambao Mwenyezi Mlungu wamuambira nabii Jeremia kuhusu mpango wa Nebukadineza, mfalume wa Babeli wakpwedza shambuliya tsi ya Misiri:
14 “Gasemeni ko midzi ya Misiri,
yani pigani koikoi ko mudzi wa Migidoli, wa Memufisi na wa Tapanesi,
‘Dzipangeni na mdzitayarishe kudzichinga,
mana nyo upanga undaolaga osi achiokuzunguluka.’
15 Kpwa utu wani mlungu wenu Apisi akachimbira?
Hicho chizuka chenu cha ndzau tachiyavumirira,
mana Mwenyezi Mlungu akachibwaga photsi.
16 Anajeshi enu adzikpwala achigbwa,
nao achiambirana,
‘Nahuunukeni huuye kpwa atu ehu
kpwenye tsi huriyovyalwa,
huchimbire upanga wa nyo ahulumizao.’
17 Muhaseni Farao, mfalume wa Misiri,
‘Ye mwenye kululu achiyekosa nafwasiye.’
 
18 Iye mfalume ambaye dzinare ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
Kpwa kpweli dza niishivyo
kuredza mutu chinyumecho uwe Misiri mwenye nguvu kutsapa osi ariokpwedzera.
Kpwako uwe andakala dza mwango Tabori urivyo mure kutsupa myango yanjina
na dza mwango Karimeli urivyo mure ko kanda-kanda ya bahari.
19 Funganyani mizigo yenu mkale tayari kutsamizwa kpwa lazima,
mwimwi msagalao Misiri!
Mana mudzi wa Memufisi undabanangbwa,
ukale gandzo risiro sagala atu.
 
20 Misiri ni dza ndama nono,
ela mabu kula vurini gakamvamia.
21 Anajeshi a kukodishwa ario nao,
ni dza ndama chizonona.
Aho piya akagaluka na kuchimbira phamwenga,
taakaweza kuvumirira,
mana siku yao ya kuangamizwa ikafika,
wakati wao wa kutiywa adabu.
 
22 Misiri analavya sauti dza nyoka ichimbirayo,
mana maaduige garedza na nguvu,
nago garedza na mbadzo
dza atu abwagao mihi.
23 Aho andatema ro tsakare,
dzagbwe tariinjirika.
Mana ni anji kuriko ndzije,
nao taaolangika, Mwenyezi Mlungu nkaamba.
24 Atu a Misiri andaifiwa,
andatiywa mikononi mwa atu kula vurini.”
25 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli waamba, “Lola, nindamtiya adabu Amoni, mlungu wa Thebesi, Farao, Misiri na milunguye na afalumee na aho akuluphirao Farao. 26 Nindaatiya mikononi mwa hara alondao kuaangamiza, mikononi mwa Nebukadineza, mfalume wa Babeli na maofisaage. Badaye Misiri indasagalwa ni atu dza hipho kare, Mwenyezi Mlungu anaamba.
27  46:27 Jeremia 30:10–11Usiogophe, uwe Jakobo mtumishi wangu,
usiangalale, uwe Iziraeli,
mana nindakutivya kula kure,
na atu a chivyazicho niauyize kula ko nrikoatsamiza kpwa lazima.
Uwe Jakobo undauya uhurire na ustarehe,
na takuna ndiye kuogofyera
28 Usiogophe, uwe Jakobo mtumishi wangu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba,
mana ni phamwenga nawe.
Nindaangamiza mataifa ganjina gosi tsetsetse
kosi ambako nakuphirika,
ela uwe sindakuangamiza.
Ndakutiya adabu chidide tu,
sindakuricha bila kukutiya adabu.”

46:2 46:2 Isaya 19:1–25; Ezekieli 29:1—32:32

46:13 46:13 Jeremia 43:10–13

46:27 46:27 Jeremia 30:10–11