47
Unabii chinyume cha Afilisti
47:1 Isaya 14:29–31; Ezekieli 25:15–17; Joeli 3:4–8; Amosi 1:6–8; Zefania 2:4–7; Zakariya 9:5–7Hivi ndivyo Mwenyezi Mlungu arivyomuambira nabii Jeremia kuhusu Afilisti kabila Farao kadzangbwevamia Gaza.
Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Lola, maadui garedza kula uphande wa vurini dza madzi manji,
aho andakala dza muho uchiofurika.
Gandabwiningiza yo tsi na vyosi virivyo mumo dza mafuriko,
midzi na osi asagalao mumo.
Atu andarira,
na osi asagalao tsi iyo andarira kpwa utsungu.
Andiphosikira misindo ya farasie,
mvumo wa magari ga kuvwehwa ni farasi na wa magurudumoge,
ano baba taandagaluka kuterya ana ao,
mikono yao indakala minyonje,
mana siku ya kuangamiza
Afilisti osi ikafika,
kuolaga chila mutu ariyesala
awezaye kuterya Tiro na Sidoni.
Mana Mwenyezi Mlungu anaangamiza Afilisti,
atu ariosala kula pwani ya Kafutori.* 47:4 dzinare ranjina ni Kirete.
Atu a Gaza akanyola vitswa vyao kpwa sonono,
mudzi wa Ashikeloni ukaangamizwa.
Mwi atu a Anakimu msereo,
mundadzikata-kata hadi rini?
Munarira ‘upanga wa Mwenyezi Mlungu
vino undaoya rini?
Uya mwako chowani,
ukahurire na kunyamala!’
Dze, unawezadze kuhurira,
ichikala Mwenyezi Mlungu akaulagiza?
Akaulagiza ukashambuliye mudzi wa Ashikeloni,
na atu anaosagala pwani.”

47:1 47:1 Isaya 14:29–31; Ezekieli 25:15–17; Joeli 3:4–8; Amosi 1:6–8; Zefania 2:4–7; Zakariya 9:5–7

*47:4 47:4 dzinare ranjina ni Kirete.