48
Unabii chinyume cha Moabu
48:1 Isaya 15:1—16:14; 25:10–12; Ezekieli 25:8–11; Amosi 2:1–3; Zefania 2:8–11Kuhusu Moabu.
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba,
“Shaka hiro mwi atu a Nebo, mana mudzi uho ukabanangbwa!
Mudzi wa Kiriathaimu ukatiywa waibu na kuhalwa mateka;
ngome zindaphahwa ni waibu na kubomolwa.
Tsi ya Moabu taindatogolwa tsona.
Ko Heshiboni atu andaipangira njama mbii aambe,
‘Ndzoni hurikomese ro taifa!’
Mwi a koma namwi mundaolagbwa,
upanga undakulungani.
 
Phundzani chiriro kula Horonaimu,
chiriro cha maangamizi na kubanangbwa kukulu!
Moabu ikabanangbwa,
chiriro chinasikirika hadi Soari.
Anaambuka kuphiya Luhithi
anaambuka kuno anarira kpwa utsungu,
wakati anatserera kuphiya Horonaimu
anasikira chiriro cha kubanangbwa.
Chimbirani! Tivyani maisha genu!
Kalani dza punda wa tsakani!* 48:6 Chieburania chinaamba, Undakala macheyo dza chitsaka ko jangbwani.
Kpwa kukala mwakuluphira mahendo genu na utajiri wenu,
mwimwi namwi mundahalwa mateka;
na mlungu wenu aihwaye Kemoshi andatsamizwa kpwa lazima
phamwenga na manabiige na maofisaage.
Ye mʼbanangi andakpwedza chila mudzi,
taphana mudzi ndiotiya;
chila chitu mo madeteni chindabanangbwa
na tsi za kugbwa zindabanangbwa,
dza Mwenyezi Mlungu arivyogomba.
Muphe mapha Moabu,
ili aweze kuurukira;
midziye indakala magandzo,
gasigosagala atu.
 
10 Naalaniwe iye ahendaye kazi ya Mwenyezi Mlungu bila ya chadi!
Naalaniwe azuwiaye upangawe usimwage mlatso.
 
11 Hangu pho mwandzo, Moabu ikakala na amani,
dza uchi uchiorichwa na siraye.
Iye kakabiganywa kula mwiyo hadi wanjina,
wala kadzangbwehalwa mateka.
Kpwa hivyo mtswanowe uchere vivyo kula kare,
na kunguye taidzangbwegaluka.
12 “Kpwa hivyo, wakati uredza, Mwenyezi Mlungu anaamba, ndiphomuhumira atu amanyao kutenga sira na uchi. Aho andaumwaga kula chila mwiyo na miyo andaivundza vipande-vipande. 13 Atu a Moabu andagbwirwa ni waibu kpwa sababu ya mlungu Kemoshi, dza nyumba ya Iziraeli irivyophahwa ni waibu ariphokuluphira chizuka chokala Betheli.
 
14 Mwi atu a Moabu kpwa utu wani munaamba, ‘Hu ashindi
na masujaa a viha?’
15 Ye ndiyeangamiza Moabu na midziye akedza,
barobaroe anono akatsindzwa,
ye mfalume, ambaye dzinare ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba.
16 Shaka ra Moabu rikafika
kugayakpwe kuredza mairo sana.
17 Mririreni mwimwi murio majiranige,
mwimwi mosi mmanyao dzinare;
ambani, ‘Lola vira ambavyo yo fwimbo yenye nguvu yavundzika,
fwimbo yenye nguma.’
 
18 Dzitserezeni, richani ko kudziunula kpwenu,
na msagale photsi vumbini,
mwi msagalao mudzi wa Diboni!
Mana ye mʼbanangi wa Moabu
akafika kukuvamiani
na kubananga midzi yenu yenye ngome.
19 Imani kanda-kanda ya njira muone,
mwi msagalao Aroeri!
Muuzeni ye mlume azolaye na mchetu achimbiraye;
auzeni, ‘Kukahendekani?’
20 Moabu akagbwirwa ni haya, mana akabanangbwa;
gbwira chitswa na urire!
Gatangazeni ko muho Arinoni,
kukala Moabu ikabanangbwa.
 
21 “Uamuli ukaufikira midzi ya seemu za dzulu, ko Holoni, Jahaza na Mefaathi. 22 Diboni, Nebo na Bethi-Dibulathaimu, 23 Kiriathaimu, Bethi-Gamuli na Bethi-Meoni, 24 Keriothi, Bosira na midzi yosi ya tsi ya Moabu iriyo phephi na ya kure. 25 Yo pembe ya Moabu ikakatwa na mkpwonowe ukavundzika, Mwenyezi Mlungu anaamba.
26 “Mlevyeni, mana anadzihenda mkpwulu kuriko Mwenyezi Mlungu. Kpwa hivyo Moabu andagalagala dzulu ya mahaphikage, nao atu andamtseka. 27 Dze, Moabu, kuyamtseka Iziraeli? Kpwani wamgbwira na aivi, hata phophosi unasuka-suka chitswa chila ugombapho kumuhusu?
28 Mwi enyezi a Moabu,
itulukeni yo midzi yenu, mkakale pangani.
Kalani dza njiya adzengaye nyumbaye gambani.
29 Hukasikira ko kudziunula kpwa Moabu,
iye ana ngulu sana
Hukasikira kuhusu kudzikudulakpwe, chiphuryeche
na anavyodzilika mwakpwe moyoni.
30 Mwenyezi Mlungu anaamba, namanya chimvuteche;
kudziunulakpwe ni kpwa bure,
mahendoge tagafika phophosi.
31 Kpwa hivyo nasononekera Moabu;
naririra Moabu yosi;
nasononekera atu a Kiri-Heresi.
32 Nakuririra uwe mizabibu wa Sibuma
kuriko nrivyoririra Jazeri!
Panda zenu zinakula hadi pwani,
zinafika hadi bahari ya Jazeri,
Ye mʼbanangio akagbwa
iye akagbwerera matundago maivu ga vuri na tini.
33 Kuhamirwa na kuhererwa kukauswa
kula yo tsi ya Moabu ya vyunga vya matunda;
Nikahendesa uchi usijere kula pho phatu pha kuminyira zabibu;
taphana mutu aziminyaye na njerejere;
dzagbwe kuna kululu, ela sizo za kuhererwa.”
 
34 Kululu za chiriro chao zinasikirika kula Heshiboni hadi Eleale na Jahazi, kula Soari hadi Horonaimu na Egilathi-Shelishiya. Mana go madzi ga Nimurimu piya gakauma. 35 Mwenyezi Mlungu anaamba, Nindakomesa, iye alavyaye sadaka mwatu mwa dzulu mwa ibada na kufukizira uvumba milunguye, ko Moabu. 36 Kpwa hivyo moyo wangu unasononeka nami naririra Moabu dza chivoti, na moyo wangu unaririra atu a Kiri-Heresi dza chivoti. Utajiri wao ariouphaha ukaangamika.
37 “Chila mutu akanyola chiphala na cheruche. Chila mutu akadzikata-kata mikononi na akadzifunga magunia vibiruni. 38 Dzulu za nyumba zosi za Moabu na mihalani takuna utu wanjina isiphokala chiriro. Mana Moabu nkaivundza dza mwiyo ambao tautundzwa ni yeyesi, Mwenyezi Mlungu anaamba. 39 Lola vyo ichivyovundzwa, na vyo atu ariravyo! Tsi ya Moabu ikatiywa waibu, ikakala utu wa kuberwa na wa kutisha kpwa mataifa jirani.”
40 Mana Mwenyezi Mlungu anaamba:
“Lola, taifa mwenga riredza mairo dza kozi,
redze rifwinike Moabu na maphage.
41 Midziye indahalwa mateka
na ngomeze zindainjirwa.
Siku iyo mioyo ya masujaa a Moabu indakala
dza ya mchetu ariye na utsungu wa uvyazi.
42 Tsi ya Moabu indabanangbwa na taindakala taifa tsona
kpwa sababu yadziunula mbere za Mwenyezi Mlungu.
43 Kuogofya, madibwa na mihego
inakugodzerani, mwi atu a Moabu! Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
44 Iye achimbiraye vyo vitisho
andagbwa madibwani,
na iye ndiyeweza kutuluka dibwani
andagbwirwa ni muhego.
Mana gaga ndagahendera Moabu
mwaka uho wa kutiywa adabu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
 
45 Achimbizi andaendza urindzi ko Heshiboni
nao akakosa mkpwotse
mana moho ukatuluka ko Heshiboni.
Chenje ya moho ila nyumbani mwa Sihoni;
nayo ikaocha chilangu cha Moabu,
tadzi ya ana a chilume a hinyo amendzao viha.
46 Shaka hiro we Moabu!
Atu a Kemoshi akaangamizwa;
mana ana enu a chilume
na a chichetu akatekpwa.
47 Ela siku zedzazo nindastawisha Moabu tsona,” Mwenyezi Mlungu anaamba.
Uno ndio uamuli kuhusu Moabu.

48:1 48:1 Isaya 15:1—16:14; 25:10–12; Ezekieli 25:8–11; Amosi 2:1–3; Zefania 2:8–11

*48:6 48:6 Chieburania chinaamba, Undakala macheyo dza chitsaka ko jangbwani.