49
Unabii chinyume cha Aamoni
49:1 Ezekieli 21:28–32; 25:1–7; Amosi 1:13–15; Zefania 2:8–11Kuhusu Aamoni, Mwenyezi Mlungu anaamba:
“Dze Iziraeli taina ana a chilume?
Ikale taina mutu wa kurisi?
Ni kpwa utu wani atu anaoabudu Milikomu ahale tsi ya Gadi
na asagale kahi ya midzi ya Gadi?
Ela siku ziredza, Mwenyezi Mlungu anaamba,
ambapho ndahenda sauti ya viha isikirike
chinyume cha Raba ya Aamoni.
Raba indakala gandzo,
na vidzidzivye vindaochwa.
Chisha Iziraeli indahala tsiiye kula kpwa hara ariokala akaafuta. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
 
Sononeka uwe Heshiboni, mana mudzi wa Ai ni gandzo!
Rirani mwi atu a Raba!
Vwalani nguwo za magunia,
msononeke na mzole hiku na hiko mo muhalani!
Mana mlungu wenu aihwaye Milikomu andatekpwa,
phamwenga na alavyadzie-sadaka na vilongozie.
Mwi atu msio aaminifu, kpwa utu wani muna ngulu
na madete genu genye rutuba?
Mwimwi mukuluphirao hazina zenu na kuamba,
‘Ni ani ndiye nivamia?’
Lola, nindahenda majirani genu
gakuogofyereni chila uphande.
Mosi mundazolwa kpwenye tsi yenu,
na takundakala na mutu wa kuterya ndioangamika,
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba.
“Ela bada ya gaga nindaahenda Aamoni aongokerwe tsona,” Mwenyezi Mlungu anaamba.
Unabii chinyume cha Edomu
49:7 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Amosi 1:11–12; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5Ela kuhusu Edomu, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
“Dze takuna ikima ko Temani?
Dze, nyo enye ikima akaangamikpwa ni ushauri?
Dze, ikima ikaaukira tsetsetse?
Galukani mchimbire, mwi msagalao Dedani,
mkadzifwitse pangani!
Nindarehera mashaka atu a chivyazi cha Esau
mana wakati wa kuatiya adabu ukafika.
Atu avunapho zabibu
nkusaza-saza zabibu mo mihini,
na aivi amenyererapho atu usiku,
nkuhala vyo alondavyo tu.
10 Ela nkaricha atu a chivyazi cha Esau chihuphu,
nikafwenula mwatu mwao mwa kudzifwitsa,
nao taaweza kudzifwitsa tsona.
Aho akaangamizwa phamwenga na ndugu zao na majirani gao
tsi yao taindakalako tsona.
11 Richani anachiya enu, nami nindahenda akale moyo.
Na magungu genu naganikuluphire mimi.”
 
12 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Ichikala nyo ariokala taafwaha kunwa chikombe cha tsukizi zangu achinwa, dze, we undaepuka kutiywa adabu? Uwe kundarichwa, ela ni unwe chikombe cha tsukizi zangu. 13 Mana nkaapa kpwa dzina rangu, Mwenyezi Mlungu anaamba, kukala mudzi wa Bosira undakala gandzo, utu wa kutisha, wa kuberwa na ndzimo ya kulanira. Nayo midziye indakala magandzo hata kare na kare.”
14 Mwenyezi Mlungu akaniamba kukala,
akahuma mjumbe kpwa mataifa akaambe,
“Dzikusanyeni phamwenga mwedze chinyumeche,
unukani mkapigane na Aedomu!”
15 Mwenyezi Mlungu anaiambira Edomu, “Nindakuhenda taifa dide kahi ya mataifa,
na kuberwa kahi ya atu.
16 Kuogofyako na kudzikaryako mo mwako moyoni
kukakuchenga,
uwe usagalaye kpwenye panga za myamba,
uwe usagalaye dzulu ya chirere cha chidzango.
Dzagbwe ukudzenga nyumbayo dzulu sana dza kozi,
chisha nindakutsereza vivyo, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
17 “Mudzi wa Edomu undakala utu wa kuangalaza na wa kuberwa. Yeyesi ndiye tsupa phephi na phapho andaangalala na kuuzemerera kpwa sababu ya mapigoge. 18  49:18 Mwandzo 19:24–25Uho undaangamizwa dza vira Sodoma na Gomora na midzi iriyo jirani irivyoangamizwa, takuna mutu ndiyekusagala tsona, Mwenyezi Mlungu anaamba. 19 Lola, dza simba aambukaye kula weru wa Joridani kuvamia chaa imara cha mangʼondzi, nindaazola atu a Edomu kula kahi ya tsi yao. Chisha ye chilongozi ndiyemtsambula ndiye ndiyetawala tsi. Mana ni ani ariye dza mimi? Ni ani awezaye kulumbana na mimi? Ni mrisa yuphi awezaye kunipinga? 20 Kpwa hivyo phundza vira mimi Mwenyezi Mlungu nchivyopangira Edomu na nchivyopanga kuahendera atu asagalao Temani. Hata nyo ana a yo mifugo andagurutwa, iye andabananga marisa kpwa sababu yao. 21 Kpwa msindo wa kugbwa kpwa Edomu, dunia indakakama, sauti za viriro vya atue vindasikirika hadi Bahari ya Shamu. 22 Lola, mmwenga andapanda na kuuruka dza kozi, na kuandzula maphage dzulu ya Bosira. Siku iyo mioyo ya anajeshi a Edomu indakala dza moyo wa mchetu ariye na utsungu wa kudzivugula.”
Unabii chinyume cha Damasikasi
23  49:23 Isaya 17:1–3; Amosi 1:3–5; Zakariya 9:1Kuhusu Damasikasi.
“Atu a midzi ya Hamathi na Aripadi akaangalala,
mana akasikira habari mbii.
Anakakamwa ni miri kpwa wuoga, akayugika dza bahari
ambayo taihurira.
24 Atu a Damasikasi akakala anyonje, akagaluka achimbire,
chisha akagbwirwa ni mchecheta
utsungu na sonono zikaagbwira
dza mchetu ariye na utsungu wa kudzivugula.
25 Kpwa utu wani nyo mudzi wa nguma ukarichwa?
Mudzi unaonihamira.
26 Kpwa hivyo barobaroe andaolagbwa mo mwakpwe mihalani,
nao anajeshie andaangamizwa siku iyo,
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba.
27 Kuta za mudzi wa Damasikasi ndazitiya moho,
nao undaocha madzumba ga chifalume ga Beni-Hadadi.”
Unabii chinyume cha Kedari
na Hazori
28 Kuhusu Kedari na falume za Hazori ambazo zabomolwa ni Nebukadineza, mfalume wa Babeli, Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Unuka ukaupige mudzi wa Kedari!
Ukaangamize atu a mlairo wa dzuwa!
29 Mahema gao na mifugo yao indahalwa,
vyandaruwa vyao, mizigo yao indahalwa,
phamwenga na ngamia ao
nao atu andaaririra aambe: ‘Ubanangi chila uphande!’
30 Chimbirani, phiyani kure, mkaishi pangani,
mwi msagalao Hazori! Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Mana Nebukadineza, mfalume wa Babeli
akakupangira njama,
akakupangira mpango mui.
 
31 Unuka, ukapige taifa risiro na fujo,
riro riishiro salama, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Mudzi usio na maryango wala magbwama
ni taifa rinaroishi macheye.
32 Ngamia aho andahalwa zewe,
vyaa vyao vya ngʼombe vindatekpwa nyara.
Nindaatsamula chila uphande
aho anyolao denge,
nami nindaahenda mambo mai
chila uphande wa pho aripho, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
33 Hazori indakala makalo ga makala,
gandzo ra kare na kare,
Taphana mutu ndiyeishi kuko,
taphana mutu ndiye sagala mumo.”
Unabii chinyume cha Elamu
34 Hiri ndiro neno ambaro Mwenyezi Mlungu wamuambira nabii Jeremia kuhusu Elamu, mwandzo-mwandzo wa utawala wa Zedekiya, mfalume wa Juda.
35 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi waamba, “Lola, nindavundza uha wa Elamu, ambao ndiyo nguvu zao nyinji. 36 Nindareha phuto chinyume cha Elamu kula pembe ne za dunia. Nindaatsamula Aelamu pembe ne za dunia na takuna taifa ambaro taandafika. 37 Nindatishira Elamu mbere za maadui ao na mbere za nyo aendzao uhai wao. Nindaahenda mambo mai dzulu yao kpwa tsukizi zangu, Mwenyezi Mlungu anaamba. Nindaalunga na upanga hadi niamale osi. 38 Nami nindaika chihi changu ko Elamu, nami ndaolaga mfalume wao na vilongozi ao, Mwenyezi Mlungu anaamba.
39 “Ela siku zedzazo nindauyiza kuongokerwa kpwa Elamu, Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

49:1 49:1 Ezekieli 21:28–32; 25:1–7; Amosi 1:13–15; Zefania 2:8–11

49:7 49:7 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Amosi 1:11–12; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5

49:18 49:18 Mwandzo 19:24–25

49:23 49:23 Isaya 17:1–3; Amosi 1:3–5; Zakariya 9:1