50
Unabii chinyume cha Babeli
50:1 Isaya 13:1—14:23; 47:1–15Hiri ndiro neno ra Mwenyezi Mlungu chinyume cha Babeli na tsi ya Akalidayo arirogomba kutsupira nabii Jeremia:
“Semani na mtangazire mataifa ganjina,
unulani chibao mutangaze
msifwitse chochosi, ela ambani:
‘Babeli ikahalwa mateka,
Beli akagbwizwa haya,
Merodaki anaogofyerwa.
Vizukavye vikatiywa waibu.’
“Mana taifa kula vurini rikedza kupigana naye, ambaro rindabananga tsiiye tsetsetse. Takuna ndiye sagala mumo, anadamu na nyama andachimbira.
“Siku zizo na wakati uho, Mwenyezi Mlungu anaamba, atu a Iziraeli na a Juda andakpwedza phamwenga kuno anarira kpwedzamuendza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao. Andauza njira ya Sayuni na kuloza nyuso zao kuko kuno anaamba, ‘Ndzoni huike chilagane na Mwenyezi Mlungu, chilagane cha kare na kare ambacho tachindayalwa.’
“Atu angu akakala mangʼondzi ga kuangamika. Arisa akagaangamiza na kugahenda gazunguluke ko myangoni. Gakakala ga kudengereka ko myangoni na vidzangoni na kuyala kpwao chaani. Osi ariogaona agavamia achigarya, na maadui gao aamba, ‘Tahuna makosa, mana gamuhendera dambi Mwenyezi Mlungu, ambaye ndiye makalo gao, ye Mwenyezi Mlungu ambaye ndiye kuluphiro ra akare ao.’
50:8 Maono 18:4“Kuleni ko Babeli, iricheni yo tsi ya Akalidayo na mkale dza ndenje zitanguliyazo cho chaa. Mana nindaafyakatsira na kureha mkusanyiko wa majeshi ga mataifa ganjina makulu kula vurini kpwedzapigana na Babeli. Gandadzipanga kuipiga, na kula vurini andagbwirwa. Mivi yao indakala dza muindza alengaye, asiyeuya kaya chihuphu. 10 Vitu vya Kalidayo vindahalwa zewe, nao ndiohala zewe andahala hadi atosheke, Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
11 Dzagbwe munafwahirwa na kuhererwa,
mwi muhalao vitu vya atu angu zewe,
dzagbwe munatona dza ndama ichiyoona nyasi,
na kurira dza farasi mwenye mkpwotse.
12 Mudzi wenu mkpwulu ambao ni dza mayo yenu undatiywa waibu,
iye ariyekuvyala andaangalala.
Lola, iye andakala wa mwisho kahi za mataifa gosi,
tsi isiyo chinemi na jangbwa.
13 Kpwa sababu ya tsukizi za Mwenyezi Mlungu, Babeli takundakalika,
ela kundakala gandzo tsetsetse.
Chila atsupiraye na kuko andaangalala na kuuzemerera,
kpwa go mapigoge gosi.
14 Dzipangeni kuizunguluka Babeli
mwimwi muhumirao maha.
Mulatseni! Msisaze hata muvwi mmwenga,
mana akamuhendera dambi Mwenyezi Mlungu.
15 Ipigireni kululu za viha chila uphande,
iyo ikakubali kuturywa
kutaze zikavundzwa na kubwagbwa mana Mwenyezi Mlungu andadziriphiza.
Iriphize chisasi,
dza vyo irivyohendera anjina.
16 Muuse ko Babeli iye aphandaye,
na iye agbwiraye rumu ra kuvunira wakati wa kuvuna.
Kpwa sababu ya upanga wa iye aoneraye
chila mutu ni auye kpwao,
chila mutu azorere kpwao.
 
17 “Atu a Iziraeli ni dza mangʼondzi gachigoondoswa ni simba. Wa mwandzo kuavamia kala ni mfalume wa Ashuru, na wa mwisho kuvundza mifupha yao ni Nebukadineza, mfalume wa Babeli. 18 Kpwa hivyo, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli anaamba, ‘Nindamtiya adabu mfalume wa Babeli na tsiiye, dza nrivyotiya adabu mfalume wa Ashuru. 19 Ela ndaauyiza Aiziraeli kpwao marisani, nao andarisa ko Karimeli na Bashani, tsona andamvuna ko myango ya Efuraimu na Giliadi.’ 20 Siku zizo na wakati uho, Mwenyezi Mlungu anaamba, makosa ga Iziraeli gandaendzwa ela tagandaphahikana; na dambi indaendzwa ko Juda ela taindaphahikana tse; mana mimi ndaswamehe nyo atu nrioasaza.
 
21 Vamiani yo tsi ya Merathaimu
na atu asagalao Pekodi.
Aendzeni muaolage na muaangamize tsetsetse,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Hendani kama nchivyokulagizani.
22 Kululu za viha zi kahi ya tsi,
na kululu za ubanangi mkpwulu!
23 Ikakaladze yo nyundo ya dunia ndzima
kukatika na kuvundzika?
Ikakaladze Babeli kukala gandzo
kahi ya mataifa?
24 Nákuhegera muhego uwe Babeli,
uchigbwirwa bila kumanya.
Nawe waonewa uchigbwirwa,
mana wapingana na Mwenyezi Mlungu.
25 Mwenyezi Mlungu akavugula chumba cha silaha,
naye akatuluza silaha za tsukizize,
mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi
ana kazi ya kuhenda ko tsi ya Akalidayo.
26 Ndzoni kula chila uphande muivamie,
vugulani vitsagavye.
Muikeni phamwenga dza ndulu ya mtsere na mumuangamize tsetsetse,
msisaze chochosi.
27 Tsindzani ndzauze zosi,
ziricheni zitserere chitsindzironi.
Shaka hiro mana siku yao ikafika,
wakati wao wa kutiywa adabu.”
 
28 “Phundzani! Anazola mairo na kuchimbira tsi ya Babeli, kpwendatangaza ko Sayuni vira ambavyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu akadziriphiza kpwa ajili ya nyumbaye ya kuvoya.
29  50:29 Maono 18:6“Ihani atu ahumirao maha edze apige Babeli, osi awezao kulatsa. Chitani kambi kuizunguluka na musiriche hata mutu mmwenga akachimbira. Iriphizeni kulengana na mahendoge, ihendereni kulengana na vyo irivyohenda. Mana Babeli yamuhendera ngulu Mwenyezi Mlungu, Mtakatifu wa Iziraeli. 30 Kpwa hivyo barobaroe andaolagbwa mo mwakpwe mihalani na anajeshie andaangamizwa siku iyo, Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
31 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
mimi ni chinyumecho uwe mwenye ngulu,
mana sikuyo ikafika,
wakati wa kukutiya adabu.
32 Uwe mwenye ngulu, undakpwala na ugbwe,
na taphana ndiyekuterya kuima.
Nindaasa moho mo mwako midzini,
nao undaocha osi akuzungulukao.
 
33 “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, Atu a Iziraeli anaonerwa na a Juda dza vivyo. Osi arioahala mateka akaagbwira ngingingi, anakahala kuarichira auke. 34 Ela mkomboli wao ana nguvu; dzinare ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. Iye andaahehera ili aahende aoye kahi ya yo tsi, ela atu asagalao Babeli asioye.
35 Upanga naukale chinyume cha Akalidayo, Mwenyezi Mlungu anaamba,
upanga naukale chinyume cha asagalao Babeli,
na chinyume cha vilongozie na atue enye ikima!
36 Upanga ukale chinyume cha go manabiige ga handzo,
ili akale azuzu!
Upanga ukale chinyume cha anajeshie,
ili aphahe kuangamizwa!
37 Upanga naukale chinyume cha farasie na chinyume cha magarige ga kuvwehwa ni farasi,
na nyo anajeshi a chijeni ario nao,
ili akale dza achetu.
Upanga ukale chinyume cha hazinaze zosi,
ili zihalwe zewe!
38 Nakukale na kazikazi ili myuhoye ya madzi inywe,
mana ni tsi ya vizuka,
nao akainjirwa ni ndzundzuwa kpwa vyo vizuka.
 
39  50:39 Maono 18:2“Kpwa hivyo nyama a tsakani andaishi na mafisi ko Babeli na vimburu vindaishi kuko. Takuna mutu ndiye sagala mumo tsona, wala taindasagalwa ta kare na kare. 40  50:40 Mwandzo 19:24–25Dza viratu Mlungu arivyoangamiza Sodoma na Gomora na midzi yokala phephi, takuna mutu ndiyekusagala tsona,” Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
41 Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Lola, jeshi riredza kula tsi ya vurini,
taifa kulu na afalume anji
anafyakatsirwa kula mwisho wa dunia.
42 Ana silaha za maha na mafumo,
ni majaili na taana mbazi,
ana mvumo dza maimbi ga bahari,
wakati akapanda farasi ao,
akadzipanga dza mutu ariye tayari na viha,
kupigana na uwe mwana mchetu wa Babeli!
43 Mfalume wa Babeli wasikira ripoti yao,
mikonoye ichirejera;
achigbwirwa ni utsungu,
dza wa mchetu alondaye kudzivugula.
44 “Lola, dza simba aambukaye kula weru wa Joridani kuvamia chaa imara cha mangʼondzi, nindaazola atu a Babeli kula kahi ya tsi yao. Chisha ye chilongozi ndiyemtsambula ndiye ndiyetawala tsi. Mana ni ani ariye dza mimi? Ni ani awezaye kulumbana na mimi? Ni mrisa yuphi awezaye kunipinga? 45 Kpwa hivyo phundza vira mimi Mwenyezi Mlungu nchivyopangira Babeli na nchivyopanga kuahendera atu asagalao tsi ya Kalidayo. Hata nyo ana a yo mifugo andagurutwa, iye andabananga marisa kpwa sababu yao. 46 Kpwa msindo wa kugbwa kpwa Babeli, dunia indakakama, sauti za viriro vya atue vindasikirika kahi za mataifa ganjina.”

50:1 50:1 Isaya 13:1—14:23; 47:1–15

50:8 50:8 Maono 18:4

50:29 50:29 Maono 18:6

50:39 50:39 Maono 18:2

50:40 50:40 Mwandzo 19:24–25