51
Mwenyezi Mlungu anaamba hivi:
“Lola, nindafyakatsira roho ya ubanangi chinyume cha Babeli
yani chinyume cha atu a Kalidayo ambao ni maadui gangu makulu.* 51:1 Vitabu vyanjina vina Lebu-Kumai ambayo ina mana ya “Moyo wa hinyo aunukao chinyume changu.”
Nindahuma atu a kupheha ko Babeli,
akaiphehe.
Siku iyo ya mashaka
andaivamia yo tsi chila uphande
na aiphyere tsetsetse.
Usiriche mutu wa kuhumira maha akatonyola uhawe,
usiariche akavwala mavwazi ga viha.
Usisaze barobaroe,
ro jeshire riangamize tsetsetse.
Aho andaolagbwa na kubwagbwa kahi ya tsi ya Akalidayo,
na andalumizwa mo mwakpwe barabarani
Mana Iziraeli na Juda tazikarichwa
ni Mlungu wao, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.
Ela tsi ya Akalidayo ikaodzala uyi
mbere za ye Mtakatifu wa Iziraeli.
 
Chimbirani kula Babeli,
chila mutu naachimbize rohoye!
Musiangamizwe kpwa ajili ya dambize,
mana uhu ni wakati wa Mwenyezi Mlungu kudziriphiza
andamripha kulengana na uyiwe.
51:7 Maono 17:2–4; 18:3Babeli kala ni chikombe cha zahabu mkpwononi mwa Mwenyezi Mlungu,
chohenda atu a dunia alewe.
Mataifa ganjina ganwa uchiwe wa zabibu,
kpwa hivyo gachigbwirwa ni koma.
Babeli ikagbwa gafula na ikavundzika.
Iririreni!
Kaiendzereni dawa ya mavune,
mendzerepho andaphozwa.
51:9 Maono 18:5Hungemphoza Babeli,
ela kaweza kuphola.
Nahumricheni, chila mutu naauye kpwao,
mana hukumuye ikafika mlunguni,
na ikaunulwa hata ko mainguni.
10 Mwenyezi Mlungu akailavya haki yehu,
ndzoni huseme ko Sayuni
vyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu achivyohenda.
 
11 Nolani yo mivi,
Halani zo ngao!
Mwenyezi Mlungu akaafyakatsira roho nyo afalume a Medi,
mana lengore ni kuangamiza Babeli.
Mwenyezi Mlungu andariphiza chisasi,
chisasi kpwa ajili ya nyumbaye ya kuvoya.
12 Unulani bendera ya viha chinyume cha kuta za Babeli;
enjerezani nguvu go majeshi,
ikani arindzi,
dzitayarisheni kuvamia!
Mwenyezi Mlungu andatimiza lengore,
kusudire kuhusu atu a Babeli.
13  51:13 Maono 17:1Uwe ukalaye kanda-kanda ya madzi manji,
ambaye u tajiri,
mwishoo ukafika,
wakati wa kufwako ukafika.
14 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi akaapa kpwa dzinare:
Nindareha atu anji akuvamie dza ndzije uwe Babeli.
Nao andapiga njerejere za ushindi dzuluyo.
 
15 Mlungu ndiye ariyeumba tsi kpwa uwezowe,
achiimarisha dunia kpwa ikimaye
na kpwa kuelewakpwe achitandaza mlunguni.
16 Atuluzapho sauti, madzi nkuvuma ko mlunguni,
nkuhenda guro rikapanda kula pembe za tsi.
Nkumeka limeme wakati wa mvula,
na kureha phuto kula kpwenye nyumbaze za kuikira akiba.
17 Chila mutu ni mzuzu na kana amanyaro,
chila mfuli wa zahabu nkutiywa waibu ni vizukavye,
mana vizukavye ni vya handzo,
navyo taviphuma.
18 Tavina mana, ni vitu vya kuberwa,
wakati wa kutiywa adabu vindaangamika.
19 Iye ariye mtalo wa Jakobo si dza vyo vizuka,
mana ndiye ariyeumba vitu vyosi,
chisha mbari za Iziraeli ni urisiwe,
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Majeshi ndiro dzinare.
 
20 Uwe u rungu rangu, silaha yangu ya viha
kuhumira uwe, nkuvundza-vundza mataifa
na kpwa uwe, nkuangamiza falume.
21 Kuhumira uwe, nkuvundza-vundza farasi na mpandadzi-farasi,
na kpwa uwe, nkuvundza-vundza magari ga kuvwehwa ni farasi na nyo agaphirikao.
22 Kuhumira uwe, nkuvundza-vundza alume na achetu,
na kpwa uwe, nkuvundza-vundza atumia na barobaro,
na kpwa uwe, nkuvundza-vundza avulana na asichana.
23 Kuhumira uwe, nkuvundza-vundza mrisa na mifugoye,
na kpwa uwe, nkuvundza-vundza mkurima na ngʼombeze za kurima,
na kpwa uwe nkuvundza-vundza vilongozi a majimbo na akulu a jeshi.
24 “Mimi ndairiphiza Babeli na nyo asagalao kuko mbere za matso genu kpwa uyi ariouhenda ko Sayuni, Mwenyezi Mlungu anaamba.
 
25 Lola, ni chinyumecho, uwe mwango wa kubananga
ubanangaye dunia yosi, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
Nindagolosa mkpwono wangu nikupige,
nikupingilise kula gambani
nami ndakuhenda mwango urioochwa.
26 Kpwako takundakala na dziwe ra pembeni
wala dziwe ra msingi,
mana undakala gandzo ta kare na kare,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
 
27 Unula chibao cha matangazo kahi ya yo tsi,
Piga gunda kahi za mataifa ganjina.
Tayarisha go mataifa gampige,
Iha mataifa ganjina gedze gampige, taifa ra Ararati, ra Mini na ra Ashikenazi.
Tsambulani mkpwulu wa jeshi apigane naye,
humani farasi anji dza ndzije.
28 Tayarisha go mataifa ganjina gapigane naye,
nyo afalume a Medi,
vilongozi aho na maofisaa gao,
na tsi zosi azitawalazo.
29 Tsi inakakama na kusumba kpwa utsungu,
mana lengo ra Mwenyezi Mlungu kuhusu Babeli richerepho
ra kuihenda tsi ya Babeli kukala gandzo,
tuphu bila ya atu.
30 Anajeshi a Babeli akaricha kupigana,
nao akasala mwao ngomeni,
mkpwotse wao ukaasirira,
akakala dza achetu.
Makalo gao ganaaka moho,
magbwama ga maryango gao gakavundzika.
31 Muhumwa wa habari a mairo kukutana na wanjina,
na mjumbe mmwenga kukutana na wanjina,
kpwendamuambira mfalume wa Babeli
kukala mudziwe ukatekpwa chila uphande.
32 Vivuko vikavamiwa,
nayo mikangaga ikatiywa moho,
na nyo anajeshi akagbwirwa ni chiwewe.
33 Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wa Iziraeli, anaamba,
Ye msichana wa Babeli ni dza phatu pha kuwagira
wakati phana kuvyogbwa-vyogbwa,
wakati wa kuvunwakpwe ukafika.”
 
34 “Nebukadineza, mfalume wa Babeli akahumiza,
na akahufyondza asisaze chitu.
Iye akahuricha chihuphu bila chitu,
iye akahumiza dza dzoka
na kuodzaza ndaniye na vinono vyehu
na badaye akahuaphika.
35 Go mai hurigohenderwa naye Babeli naahenderwe,”
nyo asagalao Sayuni anaamba.
Atu a Jerusalemu anaamba,
“Milatso yehu naikale dzulu ya nyo akalao Babeli.”
36 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Lola, nindakuhehera na kukuriphizira chisasi.
Nindaumisa bahariye
na kuhenda visimavye viume.
37 Babeli indakala gandzo,
makalo ga makala,
utu wa kuangalaza na wa kuberwa,
phatu phasiphosagala mutu.
 
38 Atue osi ananguruma dza simba,
ananguruma dza ana simba.
39 Ela wakati ana hamu kulu,
nindaatayarishira karamu
niaphe uchi alewe
hata aimbe kpwa kuhamirwa
chisha alale hata kare yedze, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
40 Nindaatsereza dza mangʼondzi gaphirikpwago chitsindzironi,
dza maturume na ndenje.
 
41 Lola vyo Babeli ichivyohalwa mateka,
mudzi uirokala unalikpwa dunia ndzima akagbwirwa!
Babeli indakala utu wa kutisha
kahi ya mataifa!
42 Yo bahari ikabwiningiza Babeli,
maimbi ga kunguruma gandambwiningiza.
43 Midziye indakala gandzo,
tsi kavu na jangbwa,
tsi isiyosagalwa ni mutu,
tsi ambayo takuna ndiyeitsupira.
44 Nindamtiya adabu Beli ko Babeli,
nimuhendese ahaphike vyo arivyomiza.
Go mataifa ganjina tagandamlunga tsona.
Kuta za Babeli zikagbwa.
 
45 Mwi atu angu, tulukani kula kahize!
Chila mmwenga naachimbize rohoye
chimbirani tsukizi za Mwenyezi Mlungu!
46 Usifwe moyo wala kuogopha
kpwa uvumi munaosikira kahi ya yo tsi,
uvumi wedzao chila mwaka
uvumi wa fujo kpwenye yo tsi
na wa mtawala kuheha na mtawala myawe.
 
47 Kpwa hivyo, lola, siku ziredza
ambapho nindatiya adabu vyo vizuka vya Babeli.
Tsiye yosi indatiywa waibu,
na atu osi ndioolagbwa andagbwa mo mwakpwe.
48  51:48 Maono 18:20Phahi mlunguni na duniani na vyosi virivyo mumo
vindapiga kululu kpwa raha kuhusu Babeli,
mana abanangi andakpwedza
kula vurini amvamie,
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
49  51:49 Maono 18:24Babeli ni iangamizwe
dza viratu irivyoangamiza atu a dunia ndzima
kpwa sababu yaolaga Aiziraeli.
 
50 Mwimwi muchiochimbira upanga,
musiime, endererani kuphiya!
Mtambukireni Mwenyezi Mlungu ko kure mriko,
na musiiyale Jerusalemu.
51 Hukatiywa waibu,
mana hukalaphizwa
tahumanya hulolephi kpwa waibu,
kpwa sababu ajeni akainjira mwatu mtakatifu
mwa nyumba ya Mwenyezi Mlungu.
 
52 Ela siku ziredza, Mwenyezi Mlungu anaamba
ndiphoangamiza vizukavye,
na ariolumizwa andaula kpwa utsungu
kahi ya tsiiye yosi.
53 Hata dzagbwe Babeli inaweza kupanda hadi mlunguni;
dzagbwe inaweza kuhenda ngomeze kukala imara
nindaihumira abanangi, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
 
54 Phundzani zo ndiro kula Babeli,
Kululu za ubanangi kula Babeli!
55 Mwenyezi Mlungu andaangamiza Babeli,
na kukomesa yo sautiye kulu.
Maadui gandamvamia dza maimbi ga madzi manji,
gandamvamia kuno anakota kululu.
56 Mʼbanangi andakpwedza chinyume cha Babeli,
anajeshie andatekpwa,
na maha gao gandavundzwa.
Mana Mwenyezi Mlungu ni Mlungu wa chisasi,
ni lazima andariphiza.
57 Nindaalewesa vilongozie na atue enye ikima,
maliwalie, akulue a jeshi na anajeshie;
andalala tsetsetse na taandalamuka,
mfalume anaamba, ambaye dzinare ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.”
 
58 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi,
“Zo kuta ndziho za Babeli
zindabwagbwa photsi tse
na maryangoge mare gandaochwa.
Atu andahenda kazi ya bure,
mana kazi za mataifa ganjina zindaochwa.”
Ujumbe wa Jeremia
unaphirikpwa Babeli
59 Uhu ndio ujumbe uriolaviwa ni nabii Jeremia kpwa Seraya mwana wa Neriya, mwana wa Mahiseya, ariphophiya na Zedekiya, mfalume wa Juda ko Babeli mwaka wa ne wa utawalawe. 60 Jeremia kala akaandika chitabuni mai gosi ndigophaha Babeli, piya maneno ganjina kuhusu Babeli. 61 Phahi Jeremia wamuamba Seraya: “Ndiphofika Babeli, henda chadi uasomere maneno higa kpwa sauti, 62 chisha uambe, ‘Uwe Mwenyezi Mlungu waamba undaangamiza phatu hipha, ili mwanadamu wala nyama asiphasagale, mana phandakala gandzo hata kare na kare.’ 63  51:63 Maono 18:21Ndiphomala kusoma chitabu chichi, chifunge dziwe uchitsuphe muho wa Yufurati. 64 Chisha uambe, ‘Babeli indazama dza vivyo nayo taindaunuka tsona kpwa sababu ya mashaka ambago ndairehera phamwenga na atue.’ ”
Ujumbe wa Jeremia uchisirira phapho.

*51:1 51:1 Vitabu vyanjina vina Lebu-Kumai ambayo ina mana ya “Moyo wa hinyo aunukao chinyume changu.”

51:7 51:7 Maono 17:2–4; 18:3

51:9 51:9 Maono 18:5

51:13 51:13 Maono 17:1

51:48 51:48 Maono 18:20

51:49 51:49 Maono 18:24

51:63 51:63 Maono 18:21