52
Kugbwa kpwa Jerusalemu
Zedekiya kala ana miaka mirongo miiri na mmwenga ariphoandza kutawala, naye watawala kpwa muda wa miaka kumi na mmwenga hiko Jerusalemu. Nine kala aihwa Hamutali mwana wa Jeremia kula Libuna Zedekiya wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, dza Jehoyakimu arivyohenda. Iye ndiye ambaye wamuasi mfalume wa Babeli.
Mwenyezi Mlungu waareyera sana atu a Jerusalemu na Juda hata achiazola mbereze, ndiyo mana mambo ga kuogofya gahendeka kuko. 52:4 Ezekieli 24:2Phahi mwaka wa tisiya, mwezi wa kumi na siku ya kumi ya utawalawe, Nebukadineza, mfalume wa Babeli wakpwedza na jeshire rosi kuvamia Jerusalemu. Aho achita kambi kondze ya mudzi na achidzenga kuta za mtsanga kuuzunguluka kuzuwiya atu asichimbire. Phahi nyo mudzi waenderera kuzangirwa hadi mwaka wa kumi na mwenga wa utawala wa mfalume Zedekiya. Kufikira siku ya tisiya ya mwezi wa ne, ndzala yakala kali sana mo mudzini hata nyo atu achikala taana utu wa kurya. 52:7 Ezekieli 33:21Phahi, abomola seemu ya ukuta wa mudzi, na mfalume na jeshire rosi achichimbira wakati wa usiku, na njira ya busitani ya mfalume, achitsupira kpwenye ryango ririro kahi-kahi ya kuta mbiri, (phahi hara Akalidayo kala akauzangira mudzi pande zosi) achiphiya vyao na njira ya uphande wa Araba. Ela Jeshi ra Akalidayo ramzoresa mfalume hadi richimgbwira kahi za tsi ya kugbwa ya Jeriko. Jeshire rosi ramricha, richitsamukana. Phahi amgbwira ye mfalume achimphirika kpwa mfalume wa Babeli hiko Ribula, tsi ya Hamathi, naye achimuhukumu. 10 Ko Ribula, mfalume wa Babeli waolaga ana a chilume a Zedekiya mbereze, piya waolaga vilongozi osi a Juda kuko. 11  52:11 Ezekieli 12:13Achimuombola matso Zedekiya, achimfunga silisili za shaba na achiphiya naye Babeli, achendamtiya jela hadi wakati wa kufwakpwe.
12 Iriphofika siku ya kumi ya mwezi wa tsano mwaka wa kumi na tisiya wa utawala wa Nebukadineza, mfalume wa Babeli, Nebuzaradani mkpwulu wa arindzi a mfalume ariyehumikira mfalume wa Babeli, wakpwedza Jerusalemu. 13  52:13 1 Afalume 9:8Watiya moho nyumba ya Mwenyezi Mlungu, dzumba ra mfalume na nyumba zosi za Jerusalemu. Nyumba zosi za akulu wazitiya moho. 14 Jeshi rosi ra Babeli ambaro kala ri tsini ya ye mkpwulu wa arindzi a mfalume, ravundza-vundza kuta zosi zozunguluka Jerusalemu. 15 Nebuzaradani mkpwulu wa arindzi watsamiza seemu ya achiya, atu ariokala akasala mo mudzini, hara ariokala akadzisalimisha kpwa mfalume wa Babeli phamwenga na mafundi. 16 Ela ye Nebuzaradani wasaza atu ariokala achiya kabisa kpwenye tsi, akale atundzi a mizabibu na akurima.
17  52:17 1 Afalume 7:15–47Atu a Babeli avundza-vundza zo nguzo za shaba, hako za shaba na birika ra shaba rokala ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu achitsukula shaba yosi hadi Babeli. 18 Chisha achihala nyungu, miko, makasi, mabakuli, masahani na miyo yosi ya shaba iriyohumika kahi za nyumba ya kuvoya Mlungu. 19 Piya wahala mabeseni, vyetezo, mabakuli ga zahabu, nyungu, vifwaya vya kuikira taa, vibakuli vya uvumba na mabakuli ga kujerera uchi. Ye mkpwulu wa arindzi a mfalume wahala chila mwiyo wa zahabu swafi na wa feza. 20 Yo shaba ya nguzo mbiri, yo bahari, ndzau kumi na airi ariokala tsini ya yo bahari na vyango ambavyo mfalume Selemani wavitengeza kpwa ajili ya yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Uziho wa shaba ya vitu vyosi hivi uchikala tauyaweza kupimika. 21 Chila nguzo kala ina ure wa futi mirongo miiri na sabaa, na kuizunguluka kala ni futi kumi na nane. Chila nguzo kala ina tundu pho kahi-kahi dza mridza, na uzihowe kala ni kama vyala vine. 22 Dzuluye kala kuna chitswa cha shaba nyiru. Ure wa chila chitswa kala ni futi ne na nusu. Chila chitswa chazungulusirwa mapambo ga makomamanga ga shaba nyiru. 23 Kala kuna makomamanga mirongo tisiya na sita mbavuni mwa zo nguzo. Jumula ya mapambo kala ni makomamanga gana mwenga. 24 Ye mkpwulu wa arindzi a mfalume wahala Seraya mlavyadzi-sadaka mkpwulu, Zefania msaidiziwe, na arindzi a maryango ahahu. 25 Kula mo mudzini wahala ofisaa mmwenga yekala mkpwulu wa vikosi vya jeshi, atu sabaa okala ashauri a mfalume, piya wahala muandishi wa mkpwulu wa jeshi yekala achiandikisha atu phamwenga na atu mashuhuri mirongo sita ambao waona mo mudzini Jerusalemu. 26 Nebuzaradani mkpwulu wa arindzi a mfalume wahala atu hinyo achiaphirika kpwa mfalume wa Babeli hiko Ribula. 27 Naye mfalume wa Babeli walagiza atu aha apigbwe na aolagbwe ko Ribula kahi za tsi ya Hamathi. Kpwa hivyo atu a Juda atsamizwa achendakala atumwa kondze ya tsi yao.
28 Hino ndiyo jumula ya atu ariohalwa mateka ni Nebukadineza kahi za mwaka wa sabaa wa utawalawe: Ayahudi elufu tahu na mirongo miiri na tahu. 29 Kahi za mwakawe wa kumi na nane, Nebukadineza wahala mateka atu magana manane mirongo mihahu na airi kula Jerusalemu. 30 Mwaka wa mirongo miiri na mihahu ya utawala wa Nebukadineza, Nebuzaradani mkpwulu wa arindzi a mfalume wahala mateka Ayahudi magana sabaa mirongo mine na atsano; jumula kala ni atu elufu ne na magana sita.
31 Mwaka wa mirongo mihahu na sabaa bada ya Jehoyakini, mfalume wa Juda kuhalwa mateka, Evili-Merodaki wakala mfalume wa Babeli. Iye wamrichira Jehoyakini, mfalume wa Juda kula jela siku ya mirongo miiri na tsano ya mwezi wa kumi na mbiri. 32 Evili-Merodaki wamuonera mbazi na achimupha cheo cha dzulu kuriko afalume anjina ariokala ko Babeli phamwenga naye. 33 Phahi Jehoyakini wavula nguwo za jela achibadilisha. Naye achikala anarya mezani pha mfalume maishage gosi. 34 Chila siku wahewa posho ni mfalume wa Babeli kulengana na mahitajige.

52:4 52:4 Ezekieli 24:2

52:7 52:7 Ezekieli 33:21

52:11 52:11 Ezekieli 12:13

52:13 52:13 1 Afalume 9:8

52:17 52:17 1 Afalume 7:15–47