Chitabu cha sonono za
JEREMIA
Tanga mbere
Hichi chitabu chidide cha sonono ni mkusanyiko wa mashairi vifungu vitsano ambapho muandishi ana sonono kuhusu kuochwa kpwa Jerusalemu mwaka wa magana matsano mirongo minane na sita kabila ya Jesu kuvyalwa. Atu kala achimnungʼunikira Mlungu kuhusu hendo riro ela atu a Iziraeli na vilongozi aho ndio haswa ariohendesa Jerusalemu ichibanangbwa na ndio alaumiwao. Kahi ya sonono zizo, atu anatiywa moyo na kuhewa tumaini kukala Mlungu andaaterya siku zedzazo.
Vifungu vivi vya mashairi kala vichihumirwa wakati wa ibada za chila mwaka ambapho atambukira kubomolwa kpwa nyumba ya kuvoya Mlungu ya kpwandza ko Jerusalemu.
Vifungu vine vya kpwandza katika luga ya Chieburania vyaandikpwa kpwa kulunga mtindo wa alifabeti 22 za Chieburania. Kulengana na mtindo uho, sura 1, 2 na ya 4 zina vifungu 22, na sura ya 3 ina vifungu 66.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Sonono ya Jerusalemu 1:1–22
Kutiywa adabu kpwa Jerusalemu 2:1–22
Kuluphiro richerepho 3:1–66
Jerusalemu ikakala gandzo 4:1–22
Ayahudi anavoya aonerwe mbazi 5:1–22
1
Jerusalemu ikakala gandzo
Lola, vyo mudzi urivyo wekee
mudzi uriokala ukaodzala atu!
Vivi ukakala dza mchetu gungu,
yekala mkpwulu kahi ya mataifa!
Mchetu yekala Malikia kahi ya midzi
vivi akahendwa kukala mtumwa.
 
Iye nkurira sana wakati wa usiku,
matsozi gakajera mwakpwe mafundani.
Kahi ya azembee osi
taphana wa kumphoza marenda,
asenae osi amsalata,
aho akakala maaduige.
 
Atu a Juda akalazimishwa kuphiya kure na kpwao
kpwa sababu ya mateso na kuhendeswa kazi ngumu.
Vivi anasagala kahi za mataifa,
nao taaphaha phatu pha kuoya,
osi anaomzoresa akamgbwira
na kana phatu pha kuchimbirira.
 
Njira ziphiyazo Sayuni ni tuphu
mana takuna aphiyaye sikukuuni.
Maryangoge gakakala gandzo,
alavyadzie-sadaka anaula,
asichanae anasononeka,
na ye mwenye ana utsungu sana.
 
Avihae akamturya,
nago maaduige gana ongokerwa,
Mana Mwenyezi Mlungu akamuhenda ateseke
kpwa sababu ya dambize nyinji,
anae akahalwa mateka,
ni mviha.
 
Ngumaye yosi ikamuukira
iye mwana mchetu wa Sayuni.
Vilongozie akakala dza kulungu
asiokala na marisa.
Anachimbira ela taana mkpwotse
mbere ya iye aazoresaye.
 
Jerusalemu inatambukira
siku za mateso na sonono
na vitu vyosi vya samani
vyokala vyakpwe hangu kare.
Atue ariphoshindwa ni avihae,
napho taphayakala na wa kumkanira,
avihae amlola
na kumtseka wakati wa kushindwakpwe.
 
Jerusalemu akahenda dambi sana,
kpwa hivyo akakala najisi
osi ariokala anamuishimu anamʼbera
mana akaona chitsahache.
Ye mwenye anaula
na kufyula usowe kpwa waibu.
 
Ukolowe kala u wazi;
kayaririkana sikuze za mbereni,
kpwa hivyo chavuche ni cha kuangalaza,
kana mutu wa kumsononekera.
“Lola, kugaya kpwangu ee Mwenyezi Mlungu,
mana ye adui akaniturya!”
 
10 Adui akagolosa mikonoye
ahale vitu vyosi vya samani vya Jerusalemu.
Jerusalemu waona atu a mataifa ganjina
achiinjira phatuphe phatakatifu,
aratu ambao Mwenyezi Mlungu waakahaza
kuinjira kpwenye mkpwutanowe.
 
11 Atue osi anaula
kuno anaendza utu wa kurya,
anakakana vitu vyao vya samani na chakurya
ili auyize mikotse yao.
“Nilola, Mwenyezi Mlungu,
mana ninaberwa.”
 
12 “Kale tamuona kusononeka kpwangu mwi mosi mtsupao?
Lolani na muone
ichikala kuna mwenye sonono dza sonono yangu
ambayo Mwenyezi Mlungu wanirehera,
ariphonigayisa
yo siku ya tsukizize nyinji.
 
13 Iye wahuma mwangu mifuphani moho kula dzulu, nao unaniocha.
Wahandika nyavu anigbwire magulu,
aniuyize nyuma.
Waniricha machiyangu,
mnyonje siku yosi.
 
14 Dambi zangu zafungbwa kpwenye gogolo,
kpwa mikonoye wazifunga phamwenga,
nazo achinivwika mwangu singoni.
Akanihenda nisirirwe ni mkpwotse.
Mwenyezi Mlungu wanilavya mikononi
mwa nyo ambao siaturya.
 
15 Mwenyezi Mlungu waarema masujaa osi
ariokala kahi yangu,
waiha mkpwutano chinyume changu
ili aapige ahana angu.
Mwenyezi Mlungu akamvyoga-vyoga ye mwanamwali, mwana mchetu wa Juda,
dza zabibu zivyogbwavyo.
 
16 Ndiyo mana ninarira,
namwagikpwa ni matsozi
mana wa kuniphoza marenda a kure nami,
takuna wa kunitiya moyo.
Anangu akarichwa a weche,
mana adui akaniturya.”
 
17 Sayuni anagolosa mikonoye,
ela taphana wa kumterya.
Mwenyezi Mlungu akalavya amuri chinyume cha Jakobo
ili majiranige akale avihae,
Jerusalemu ikakala
najisi kahi yao.
 
18 “Mwenyezi Mlungu ni wa haki,
mana nkakala wa kuasi nenore,
ela phundzani mwimwi mataifa,
lolani kugaya kpwangu.
Ahana angu na asichana angu
akahalwa mateka.
 
19 Náiha azembe angu
ela anichenga,
alavyadzi-sadaka na atumia angu
afwa mo mudzini,
ariphokala anaendza chakurya
ili auyize mikotse yao.
 
20 Lola, ee Mwenyezi Mlungu, mana nagaya,
roho yangu ikachafuka,
nao moyo wangu ukayugika
kpwa sababu nkakala muasi sana.
Ko kondze upanga unaolaga atu,
na mo nyumbani namo munafwewa.
 
21 Aho akasikira vyo niulavyo,
taphana wa kuniphoza marenda
maadui gangu gosi gakasikira kuhusu mashaka gangu,
aho akahamirwa ni kukala ukanihenda hivyo.
Rehe yo siku uriyotangaza,
uahende dza vyo urivyonihenda.
 
22 Uyi wao wosi nawedze mberezo
atiye adabu
dza urivyonitiya adabu
kpwa sababu ya dambi zangu
mana kuula kpwangu ni kunji
nami nikafwa moyo.”