2
Mwenyezi Mlungu
andatiya adabu Jerusalemu
Mwenyezi Mlungu, akabwiningiza
Sayuni na ingu ra tsukizize!
Nyo unono wa Iziraeli
akautsupha kula mlunguni hadi duniani
naye kakatambukira chihiche cha kuikira magulu
siku ya tsukizize.* 2:1 Chihiche cha kuikira magulu inaweza kukala ni Jerusalemu au yo nyumba ya kuvoya Mlungu.
 
Mwenyezi Mlungu akabomola-bomola bila mbazi
makalo gosi ga Jakobo.
Kpwa tsukizize akabomola
ngome za mwana wa chichetu wa Juda. 2:2 mwana wa chichetu wa Juda ni Jerusalemu.
Akatsereza hadi photsi
utawalawe na vilongozie.
 
Iye akaangamiza masujaa gosi ga Iziraeli
kpwa tsukizize nyinji.
Akausa mkpwonowe wa kulume kula kpwakpwe,
wakati adui ariphomvamia.
Iye akaocha Jakobo dza moho uakao,
na kuocha chila chitu chimzungulukacho.
 
Iye akatonyola uha dza adui,
na mkpwonowe wa kulume u tayari kulatsa.
Dza adui, akaolaga atu osi anono-anono ahamirao matso,
akamwaga tsukizize nyinji dza moho
ndani ya nyumba ya kuvoya Mlungu ko Sayuni.
 
Mwenyezi Mlungu akakala dza adui,
iye akabomola-bomola Iziraeli.
Akabomola-bomola madzumbage gosi,
akahenda ngomeze zosi zikale gandzo,
chisha akamuenjerezera Juda
chiriro na sonono.
 
Nyumbaye ya kuvoya akaibomola dza chibanda cha mundani,
pho phatuphe pha kuusira sikukuuze zirizoikpwa akaphahenda gandzo.
Mwenyezi Mlungu akahenda Sayuni iyale
sikukuuze na Sikuze za Kuoya,
na kpwa tsukizize kali akamrema
mfalume na mlavyadzi-sadaka.
 
Mwenyezi Mlungu akarema pho phatuphe pha kulavira sadaka,
akalozera kogo pho phatu phatakatifu.
Akazitiya mikononi mwa adui
zo kuta za madzumbage.
Go maadui gapiga kululu mo nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu,
dza hurivyohenda wakati wa sikukuu.
 
Mwenyezi Mlungu wakata shauri kubomola
ukuta wa mwana mchetu wa Sayuni.
Iye wahumira mkpwowa wa kupimira
naye kayausa mkpwonowe wakati anabomola.
Wahenda nyo ukuta wa kondze na wa ndani usononeke,
zosi mbiri zabomolwa phamwenga.
 
Maryangoge gakadodomea mtsangani,
akabananga na kubomola magbwamage ga kufungira,
mfalumewe na akulue anasagala kahi ya mataifa.
Alavyadzi-sadaka taafundza tsona shariya,
na manabiige tagaona ruwiya tsona
kula kpwa Mwenyezi Mlungu.
 
10 Atumia a ye mwana mchetu wa Sayuni
asegere photsi kuno akanyamala zii
akadzitiya mtsanga mwao vitswani,
na akavwala nguwo za magunia.
Asichana a Jerusalemu
akazamisa vitswa vyao hadi photsi.
 
11 Matso gangu gakaremwa kpwa kurira,
roho yangu ikachafuka.
Moyo wangu unafwa purungire kpwa sonono
kpwa sababu ya kubanangbwa kpwa mwana mchetu wa atu angu,
kpwa kukala anache na ana atsanga
anahirika mo njira-njira za nyo mudzi.
 
12 Anaririra nine zao achiamba,
“Ukuphi mkpwahe na uchi?”
Kuno anahirika dza atu achiolumizwa
mo njira-njira za nyo mudzi
wakati anafwa
magoni mwa nine zao.
 
13 Nigombeni kukuhusu? Nikulinganishe na chitu chani,
uwe mwana mchetu wa Jerusalemu?
Nikulinganishe na utu wani, ili niweze kukuphoza marenda,
we mwanamwali, mwana mchetu wa Sayuni?
Mana chirondacho china chivwa dza cha bahari.
Ni ani awezaye kukuphoza?
 
14 Manabiigo gakakuonera
ruwiya ya handzo na ya kuchenga,
aho taayafwenula uyio
ili akurekebishe,
ela akakuonera ruwiya
ya handzo na ya kuangamiza.
 
15 Osi atsupao na njira
anapiga makofi kpwa kukubera, 2:15 kupiga makofi phapha ni kpwa kubera. Nyo apigi a makofi kala anahenda vivyo kpwa kuonyesa raha ariyo nayo kpwa go mai garigophaha Jerusalemu.
anapigira mishoni ye mwana mchetu wa Jerusalemu
na kusukasuka vitswa vyao.
“Dze, uno ndio mudzi kala uchiihwa
ukamilifu wa unono
fwahiro ra dunia?”
 
16 Maaduigo gosi
gananahula kanwa zao chinyumecho,
ana kubera na kusaga meno
na kuamba, “Hukamuolaga!
Hino ndiyo siku ambayo kala hunaigodzera
vino hukaiona!”
 
17 Mwenyezi Mlungu akahenda ariropanga,
akatimiza nenore
dza arivyorigomba pho kare,
akakubwaga bila mbazi
akamuhenda aduio ahererwe,
na kuapha nguma masujaa a avihao.
 
18 Mioyo ya atu
inamririra Mwenyezi Mlungu.
Uwe ukuta wa mwana mchetu wa Sayuni,
richa matsozigo gajere usiku na mutsi
dza muho.
Usioye tse,
matsogo nagasiriche kulavya matsozi.
 
19 Usiku wosi unuka mara kpwa mara,
umririre Mwenyezi Mlungu!
Mwaga moyoo dza madzi
mbere za Mwenyezi Mlungu!
Muunurire mikonoyo
kpwa ajili ya uzima wa anao,
ambao anahirika na ndzala
kpwenye maganiko ga chila barabara.
 
20 Lola, ee Mwenyezi Mlungu na uone!
Ni ani uriyemuhendera dza rino?
Dze, ano mayo arye ana ao,
ana arioarera?
Dze, mlavyadzi-sadaka na nabii aolagbwe
pho phatu phatakatifu pha Mwenyezi Mlungu?
 
21 Miri ya avyere kpwa adide
irere photsi barabarani;
ahana angu na asichana angu
akagbwa kpwa upanga.
Uwe waaolaga wakati wa tsukizizo,
waatsindza bila mbazi.
 
22 Uwe waiha maadui gangu dza ualikaye atu siku ya sikukuu
nao akanizunguluka chila uphande,
Na siku ya tsukizi za Mwenyezi Mlungu
takuna ariyechimbira au ariyetiya
osi nrioaereka na kuarera
akaolagbwa ni adui wangu.

*2:1 2:1 Chihiche cha kuikira magulu inaweza kukala ni Jerusalemu au yo nyumba ya kuvoya Mlungu.

2:2 2:2 mwana wa chichetu wa Juda ni Jerusalemu.

2:15 2:15 kupiga makofi phapha ni kpwa kubera. Nyo apigi a makofi kala anahenda vivyo kpwa kuonyesa raha ariyo nayo kpwa go mai garigophaha Jerusalemu.