3
Kuluphiroro ni kulu
Mimi ni ye mutu nchiyetsupira mateso
kpwa fwimbo ya tsukizize.
Iye akanizola na kunireha
jizani phatu phasipho mwanga.
Kpwa kpweli akagaluza mkpwonowe chinyume changu
kano nyinji, mutsi wosi.
 
Akatsakaza mwiri wangu na chingo yangu
na kuvundza mifupha yangu.
Akanigbwira na kunizunguluka
kpwa utsungu na tabu.
Akanihenda nisagale jizani
dza atu ariofwa kare.
 
Akanizungulusira ukuta hata siweza kuchimbira
akanifunga na silisili ndziho.
Dzagbwe naiha na kuririra kuterywa,
ela ye nkupuza mavoyo gangu.
Akaziba njira yangu na mawe ga kutsonga,
akahenda njira yangu ikale fyuko.
 
10 Kpwangu mimi iye ni dza dubu aoteaye,
dza simba chiyedzifwitsa.
11 Iye wanivwamukira ko njirani na achinimwamula vipande-vipande
na achiniricha bila msada.
12 Iye watonyola uhawe,
achinilenga na nyo muvwiwe.
 
13 Walatsa moyo wangu
na mivi ya mwakpwe ryakani.
14 Nikakala wa kutsekpwa kahi ya atu angu osi
anasinda dii kunitunga mawira.
15 Iye akaniodzaza na utsungu,
na kunilazimisha kumiza subiri.
 
16 Wanihenda nigogode mawe,
na kunivyoga-vyoga ivuni.
17 Moyo wangu ukafutwa amani,
nikayala kufwahirwa ni utu wani.
18 Kpwa vivyo naamba, “Nikakata tamaa tse,
na sitarajiya utu wowosi tsona kula kpwa Mwenyezi Mlungu.”
 
19 Kutambukira mateso na kudengereka kpwangu,
kunanitiya utsungu dza subiri na chihumbo utsungu!
20 Chila nchigatambukira,
nkukata tamaa.
21 Ela nchere na tumaini
ninaphotambukira neno hiri:
 
22 Huchere moyo kpwa sababu ya mendzwa ya Mwenyezi Mlungu isiyosika,
mbazize tazina mwisho,
23 ni nyiphya chila ligundzu,
na uaminifuwe ni mkpwulu.
 
24 Nchidziamba, “Mwenyezi Mlungu ndiye mtalo wangu
kpwa hivyo ndamkuluphira iye.”
 
25 Mwenyezi Mlungu ni mnono kpwa nyo amgodzerao,
na nyo amuendzao.
26 Ni vinono mutu kuhurira wakati anagodzera
nyo wokofu wa Mwenyezi Mlungu.
27 Piya ni vinono mutu atsukule gogolo,
wakati achere barobaro.
 
28 Naasagale macheye na ahurire,
maziho kula kpwa Mwenyezi Mlungu ganaphomphaha.
29 Indamʼbidi adzitsereze,
nkuhenda kukakala kuchere na kuluphiro.
30 Na alavye ndzeyaye kpwa ye mpigi,
na akale tayari kulaphizwa.
 
31 Mana Mwenyezi Mlungu kandahuricha
hata kare na kare.
32 Dzagbwe nkureha sonono, ela nkuonyesa mbazi,
kulengana na mendzwaye nyinji isiyosika.
33 Mana kahamirwa ni kugayisa,
au kusononesa anadamu.
 
34 Afungbwa osi a tsi
anaphovyogbwa-vyogbwa,
35 kulafiwa haki zao
mbere za iye Ariye Dzulu Kuriko Vyosi,
36 na kufungbwa wakati taana makosa,
ikale Mwenyezi Mlungu kaona gosi higo?
 
37 Ni ani awezaye kugomba na vikakala,
ichikala Mwenyezi Mlungu kalagizire?
38 Manono na mai nkuhendeka tu
kpwa amuri ya ye Ariye Dzulu Kuriko Vyosi.
39 Kpwa utu wani mutu ariye moyo alalamike,
wakati anaphotiywa adabu kpwa dambize?
 
40 Nahupime na kuchunguza njira zehu,
na humuuyire Mwenyezi Mlungu!
41 Nahuunule mioyo yehu na mikono yehu
kpwa Mlungu ariye mlunguni na huambe,
42 “Hukakosera na kukuasi,
nawe kukahuswamehe.
 
43 Ukaodzala tsukizi na kuhuzoresa,
nawe ukahuolaga bila mbazi.
44 Ukadzifwinika ingu
ili mavoyo gehu gasiweze kutsupa.
45 Ukahuhenda hukale taka-taka na uchafu
kahi za mataifa.
 
46 Maadui gehu gosi
ganagomba maneno ga kuhunyetera.
47 Hukaphahwa ni wasiwasi na wuoga,
uweche na kubanangbwa.”
48 Matso gangu ganaparariza myuho ya matsozi
kpwa sababu ya kubanangbwa kpwa atu angu.
 
49 Matso gangu gandaparariza matsozi
bila kusira,
50 hadi ye Mwenyezi Mlungu alole
kula mlunguni na aone.
51 Nasononeka kpwa kuona
kuteseka kpwa achetu a mudzi wangu.
 
52 Nikaindzwa dza nyama wa mapha
ni hinyo achionimena bila ya chisa.
53 Anizika mzima dibwani
na achichibwiningiza na dziwe.
54 Madzi gachinitsupa chitswani,
nami nchiamba, “Nikaangamika.”
 
55 Nahadza dzinaro, uwe Mwenyezi Mlungu,
kula mo dibwani.
56 Uchisikira kulalama kpwangu, nriphokuvoya nchiamba, “Usizibe masikirogo
niriphokuririra kulonda kuterywa!”
57 Wakpwedza phephi niriphokuiha,
nawe uchiamba, “Usiogophe!”
 
58 Ee Mwenyezi Mlungu, uwe wahehera lau rangu,
uwe wativya maisha gangu.
59 Ukaona uyi niriohenderwa, ee Mwenyezi Mlungu
kala muamuli wangu na uniuyizire haki yangu.
60 Ukaona maadui gangu ganavyonimena,
na kunipangira mai.
 
61 Ee Mwenyezi Mlungu, ukasikira kulaphiza kpwao,
na mipango yao yosi mii chinyume changu.
62 Maadui gangu ganagomba pokopoko wakati ananipangira mai
chinyume changu mutsi wosi.
63 Lola, asagalapho na aunukapho
ananifyorera kpwa mawira gao.
 
64 Ariphe vyo inavyofwaha, ee Mwenyezi Mlungu,
kulengana na kazi za mikono yao.
65 Aphe mioyo mifu,
na lanayo ikale dzulu yao.
66 Azorese na tsukizi na uabanange-banange
ahende asionekane tsona duniani, ee Mwenyezi Mlungu.