4
Jerusalemu bada ya kubanangbwa
Zahabu ikaricha kungʼala,
hata yo zahabu swafi taingʼala tsona!
Go mawe matakatifu gakatsamukana
maganikoni mwa chila njira.
 
Nyo ana a Sayuni ariokala na nguma,
ariokala a samani sawa na zahabu swafi,
vivi anaaharira dza nyungu za ulongo zisizo na samani
kazi ya mfinyangi.
 
Hata makala nkulavya nyaho
kuamwisa ana ao,
ela atu angu akakala majaili,
dza mbuni ko jangbwani.
 
Lilimi ra mwana aamwaye
rikagbwirana na lilakalaka kpwa chiru.
Anache anavoya chakurya
ela taphana aaphaye.
 
Nyo ariorya vyakurya vya hali ya dzulu
anafwa mo njirani,
na ariorerwa na nguwo za zambarau
vivi analala ivuni.
 
4:6 Mwandzo 19:24Atu angu akatiywa adabu kulu
kuriko adabu iriyophaha atu a Sodoma,
mudzi ambao wapendulwa gafula,
taphayakala na mutu wa kuaterya.
 
Vilongozie akala ereru dza barafu
na ereru kutsupa maziya,
miri yao yakala na afya na nguvu,
na madzeni ga miri yao gakala dza dziwe ra samani riihwaro yakuti samawi.
 
Vivi nyuso zao ni nyiru kushinda misizi,
nao taaweza kumanyikana mo njirani.
Ngozi zao zikahenda nyambwi,
na zikaumalala dza mbao.
 
Baha nyo arioolagbwa na upanga
kuriko nyo ahirikao,
ambao anafwa pore-pore
kpwa kukosa chakurya kula mindani.
 
10  4:10 Kumbukumbu 28:57; Ezekieli 5:10Mikono ya achetu enye mbazi
ikajita ana aho enye,
akala chakurya chao
wakati wa kubanangbwa kpwa atu angu. * 4:10 Atu angu inamanisha Jerusalemu.
 
11 Mwenyezi Mlungu wadigirika,
bada ya kumwaga tsukizize kali.
Iye waasa moho mo Sayuni,
urioocha yo misingiye.
 
12 Afalume a dunia,
phamwenga na atu osi taayaamini,
kukala maadui na aviha anaweza kuinjira
maryango ga Jerusalemu.
 
13 Vyakala vivi chisa ni dambi za manabiige
na mai ga alavyadzie-sadaka,
ariotiya mudzi najisi
kpwa kuolaga enye haki asagalao kahi zao.
 
14 Aphaphasa mo njirani dza vipofu,
aho akadzinajisi na ukolo wa milatso
hata taphana awezaye kuguta
nguwo zao.
 
15 Atu aaririra achiambira, “Phaukeni mwi akolo;
ukani! Ukani! Msihugute!”
Kpwa hivyo achikala achimbizi na a kudengereka;
atu a mataifa achiamba,
“Taandaishi phamwenga naswi tsona.”
 
16 Mwenyezi Mlungu mwenye akaatsamula,
naye kandaajali tsona,
alavyadzi-sadaka taandahewa tsona ishima,
na atumia taandaonerwa mbazi tsona.
 
17 Matso gehu gakaremwa kuphelephesa,
kpwa kulorera msada ambao tahuuphahire;
kula mwehu minarani hwarorera,
taifa risiroweza kuhuokola.
 
18 Maadui ahulunga-lunga nyago hadi nyago
hata huchikala tahuweza kunyendeka mwehu njirani.
Mwisho wehu wasengera phephi, siku zehu kala zikaolangbwa,
kpwa kpweli mwisho wehu kala ukafika.
 
19 Nyo ariohuzoresa kala ni epesi
kuriko makozi ko mlunguni
ahuzoresa ko myangoni,
achihuoteya ko weruni ahugbwire.
 
20 Mfalume wehu, ye mmwagirwa mafuha wa Mwenyezi Mlungu, ariye mrindzi wa taifa rehu,
wagbwirwa ni mihambo yao.
Enye kala hukafikiriya
kukala andahurinda na taifa rorosi phapha duniani.
 
21 Mwimwi atu a Edomu na Usi;
hererwa na kupiga njerejere!
Ela manyani kukala cho chikombe chindafika ko kpwenu,
namwi mundalewa hadi mvule nguwo zenu, mkale chitsaha.
 
22 We mwana mchetu wa Sayuni, kutiywako adabu kukasira
kandakuricha ko urikotsamizwa kpwa lazima kpwa muda mure.
Ela uwe mwana mchetu wa Edomu, dambizo zindafwenulwa,
na utiywe adabu.

4:6 4:6 Mwandzo 19:24

4:10 4:10 Kumbukumbu 28:57; Ezekieli 5:10

*4:10 4:10 Atu angu inamanisha Jerusalemu.