28
Ayubu anatogola ikima
Kpweli kuna timbo ya feza,
na phatu phafulwapho zahabu.
Chuma nkutsimbwa kula mtsangani,
na shaba nkuyayushwa kula maweni.
Atsimbadzi nkumwirika mo jizani,
na kuendza mawe tsini sana,
kpwenye chilungulungu cha jiza.
Aho nkutsimba madibwa ko deteni kure na kura atu asagalako,
ko kusikotsupirwa ni acharo;
nkufungbwa mikowa akadewadewa, kuphiya mbere na nyuma kure na atu.
Mtsangani ndimo mutulukamo chakurya,
ela ko tsini aho nkuasa moho akavundza-vundza myamba.
Mawege ndigo gatulukago yakuti,
na mtsangawe ndio utuluzao zahabu.
 
Njira iyo taimanywa ni nyama yeyesi wa mapha aryaye nyama,
na hata kozi taridzangbweiona.
Nyama a tsakani anaodzinyobola taadzangbweivyoga,
na simba kadzangbweitsupira.
 
Mwanadamu nkutsimba myamba mifu,
na kupendula misingi ya myango.
10 Nikutsonga mitaru mo myambani,
na dzitsore nkuona chila dziwe ra samani.
11 Nkuziba vidzuho ili visijere,
na chitu chofwitswa nkuchituluza mwangani.
 
12 Ela ikima inaweza kuphahikanaphi?
Na ko kuelewa kusagalaphi?
13 Mwanadamu kamanya samaniye,
nayo taiphahikana kpwenye tsi ya atu ario moyo.
14 Chivwa chinaamba, ‘Taimo mu mwangu,’
na yo bahari inaamba, ‘Hata ku kpwangu taiko.’
15 Taigulwa na zahabu,
chisha samaniye taiweza kupimwa feza.
16 Samaniye taiweza kupimwa na zahabu kula Ofiri,
wala na mawe ga shohamu au ga yakuti,
17 zahabu wala chilolo tachiweza kufwananishwa nayo,
wala taiweza kubadilishwa na mwiyo wa zahabu swafi.
18 Ikima ina samani kuriko fezaluka na bilauri,
beiye inatsupa ya lulu.
19 Topazi kula Kushi taiweza kufwananishwa nayo,
wala taiweza kufwananishwa na samani ya zahabu swafi.
 
20 Kpwa hivyo ikima ilaphi?
Na ko kuelewa kusagalaphi?
21 Ikafwitswa ili ario moyo asiione,
na kufwitswa nyama a mapha.
22 Abadoni na Chifo vinaamba,
‘Hukasikira ndziyendziyeze na masikiro gehu.’
 
23 Mlungu ndiye amanyaye njira ya kuphiya ko iriko,
na pho phatu ikalapho.
24 Mana anaona hata misho ya dunia,
na kuona chila chitu tsini ya mlungu.
25 Ariphohenda phuto rihende nguvu,
na kugapima go madzi,
26 na ariphoikira mvula amuri,
na yo njira ya limeme,
27 hipho ndipho ariphoiona ikima na achiitangaza kukala ina samani,
achiichunguza na kuihenda ikale imara.
28  28:28 Zaburi 111:10; Misemo 1:7; 9:10Naye achigomba na mwanadamu achimuamba,
‘Kumuogopha Mwenyezi Mlungu, ndicho chandzo cha ikima,
na kudzitenga na uyi ndiko kuelewa.’ ”

28:28 28:28 Zaburi 111:10; Misemo 1:7; 9:10