30
Ela vivi ananibera,
aho ambao ni adide angu,
atu ambao ise zao náaona taafwaha
hata kuimirira madiya garindago chaa changu.
Mino kala ndaphahani mwao mikononi,
atu ambao mikotse yao kala ikaasirira?
Kpwa kutsowa na kukala na ndzala siru
aguguna mizi mikavu usiku kpwatu kusiko na atu.
Aendza mimea jangbwani na makodza ga tsakani achirya
arya hata mizi ya muhi wa lihago.
Azoreswa akale kure na atu,
atu nkuapigira kululu dza za aivi.
Anashurutishwa kusagala madeteni,
kahi ya madibwa ga yo tsi na kpwenye panga za myamba.
Mo vitsakani nkurira dza punda,
na kukusanyika tsini ya mihi ya miya.
Atu azuzu, asiomanyikana,
ariozolwa kahi ya yo tsi.
 
Vivi ana aho ananitunga wira wa kunibera,
nikakala ndzimo ya kunyeterana kahi yao.
10 Ananibera na kudzitenga kure nami,
achiniona taaricha kunitehera mahe.
11 Mana Mlungu akarejeza liphohe ra uha wangu na kunigayisa,
atu taadzizuwiya tsona kunihendera amendzavyo.
12 Likumundi ra atu rikaunuka kunipiga na kunilinga mgoi,
ananihegera mihambo njirani ili niangamizwe.
13 Anabomola njira yangu,
anahenda mashaka gangu gazidi,
taalonda kuterywa ni mutu.
14 Ananedzera kutsupira mwanya mkpwulu,
na bada ya kunishambuliya, anaenderera mbere.
15 Vivi naogopha sana,
nguma yangu ikauswa ni phepho,
na kuongokerwa kpwangu kukatsupa dza ingu.
 
16 Vivi sina matumaini ga kuishi,
siku za kugaya kpwangu zikanigbwira.
17 Usiku mifupha yangu inatsanga,
na sonono niisikirayo taisira.
18 Mlungu akagbwira vwazi rangu ngingingi,
akanigbwira dza ukosi wa shati rangu.
19 Iye akanitsupha matopeni,
nami nikakala dza vumbi na ivu.
20 Ee! Mlungu, nakuririra, ela kunilavukiza,
ninaima mberezo ela hata kunilola.
21 Ukagaluka kukala msiru kpwangu,
unanigayisa kpwa uwezoo.
22 Unanitsupha dzulu ili niphepheruswe ni phepho,
unanihenda nisukpwesukpwe hiku na hiko ni phuto.
23 Ee namanya undaniphirika hata chifoni,
phatu phariphopangirwa osi ario moyo.
 
24 Kpwa kpweli taphana mutu asiyegolosera mkpwono mutu alondaye msada,
napho anavoya msada wakati wa mashaka.
25 Dze, mino siyaaririra hara ariokala na shida?
Dze, moyo wangu tauyasononeswa ni achiya?
26 Ela niriphotarajiya manono, mai ndigo goniphaha,
niriphogodzera mwanga, jiza rakpwedza.
27 Moyo wangu unagaya, nao tauhurira bii,
nikaphahwa ni siku za mateso.
28 Nadengereka kuno nkavundzika moyo,
nikaima mkpwutanoni na kuririra msada.
29 Mabawa ndigo chigokala enehu,
na mbuni ndio chiokala asena angu.
30 Ngozi yangu inakala nyiru na inayuka,
na mwiri wangu unaphya na dzoho ra homa.
31 Ngephephe yangu ikakala ya kusononekera,
na chivoti changu chikakala sauti ya hara arirao.