2
Kuvyalwa kpwa Jesu
(Mathayo 1:18–25)
Siku hizo Kaisari Agusto, Mtawala wa Chirumi, walagiza atu osi akalao tsi zitawalwazo ni Arumi atalwe. Hino yakala isabu ya atu ya kpwandza wakati Kirenio kala ndiye mkpwulu wa tsi ya Siria. Phahi, chila mmwenga waphiya mudzi wa kpwao kpwendadziandikisha kutalwa. Yusufu piya wauka kula mudzi wa Nazareti tsi ya Galilaya kuphiya Bethilehemu tsi ya Judea, kovyalwa Mfalume Daudi. Waphiya hiko kpwa sababu kala ni chivyazi cha Daudi. Wakpwendadziandikisha phamwenga na mchumbawe Maryamu ambaye kala ana mimba. Ariphokala hiko Bethilehemu, wakatiwe wa kudzivugula uchifika, naye Maryamu wadzivugula mwanawe wa kpwandza, mwana mlume. Phahi wamuhala ye mwana achimfunga-funga nguwo na achimlaza chidau cha kutiira mifugo chakurya. Vivi vyahendeka kpwa sababu zo nyumba za ajeni kala zikaodzala atu.
Arisa anaambirwa habari ni malaika
Uphande uho kala kuna arisa ambao kala anarinda mbuzi na mangʼondzi gao usiku ko weruni. Malaika wa Mlungu waatsembukira na mwanga wa Mlungu uchiangʼarira pande zosi, nao achitishirwa sana. 10 Ela malaika achiaambira, “Msiogophe! Nkakureherani habari nono za raha sana kpwa atu osi. 11 Mana rero, hiko mudzi wa Daudi, Muokoli wenu akavyalwa, naye ndiye Bwana Muokoli. 12 Na hivi hino ndiyo ndokala dalili ya kukumanyisani: Mundakuta mwana mtsanga akafungbwa-fungbwa nguwo, na akalazwa ndani ya chidau cha kutiira mifugo chakurya.”
13 Gafula kundi kulu ra malaika a mlunguni akala phamwenga na yuya malaika wanjina na achimtogola Mlungu, achiamba:
14 “Naatogolwe Mlungu dzulu mlunguni,
na atu ambao anamuhamira Mlungu naakale salama duniani!”
15 Hara malaika ariphouka kuuya mlunguni, hara arisa abisha achiambirana, “Huphiyeni Bethilehemu hukarioneni rira chirohendeka na chiroambirwa ni Mlungu.” 16 Phahi, auka upesi na achendamuona Maryamu na Yusufu na yuya mwana mtsanga akalazwa ndani ya chidau cha kutiira mifugo chakurya. 17 Ariphomuona yuya mwana, asemurira gara ambago aambirwa ni malaika kuhusu ye mwana. 18 Osi ariosikira habari hizo za arisa aangalala. 19 Ela Maryamu wagaika rohoni mambo gosi higa, na achikala anagaririkana sana. 20 Hara arisa auya kpwao, kuno anamtogola Mlungu na kumshukuru kpwa gara gogasikira na kugaona, ambago gakala viratu vyoambirwa ni malaika.
Jesu anaphirikpwa
kpwenye Nyumba ya Kuvoya Mlungu
21  2:21 Alawi 12:3; Luka 1:31Bada ya sabaa mwenga, kala ni wakati wa kutiya tsatsani yuya mwana na kumupha dzina; amuiha Jesu, dzina ambaro ralaviwa ni malaika hata kabila nine kadzangbwegbwira mimba.
22 Maryamu ariphomala mirongo mine kala ni wakati wa iye na Yusufu kutakaswa, kama vyolagiza Shariya za Musa. Phahi amphirika mwana wao Jerusalemu kumuonyesa Mlungu, 23  2:23 Kutsama 13:2–12kama Shariya ya Mlungu vyoandikpwa: “Chila mwana mlume yevyalwa kpwandza ni atengbwe kpwa kazi ya Mlungu.” 24  2:24 Alawi 12:6–8Piya alavya sadaka kulengana na Shariya ya Mlungu, ambayo inaamba, “Sadaka ya njiya airi au ana njiya manga airi.”
25 Wakati hinyo hiko Jerusalemu, kala kuna mutu mmwenga aihwaye Simioni, mutu wa haki ariyekala anamuogopha Mlungu. Naye kala anagodza wokofu wa Aiziraeli, na Roho Mtakatifu kala a phamwenga naye. 26 Roho Mtakatifu kala akamhakikishira kukala kandafwa hadi amuone yuya Masihi.* 2:26 Masihi manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. 27 Simioni walongozwa ni Roho Mtakatifu na achiinjira Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Avyazi a Jesu ariphomreha mwana wao himo ndani ili amuhendere vira Shariya ilondavyo, 28 Simioni wamphokera achikala naye mikononi na achimtogola Mlungu achiamba:
29 “Sambi, Mlungu Mtawala wangu, ukanitimizira ahadiyo,
niricha mtumishio nifwe pore.
30 Mana nkamuona Muokoli kula kpwako
31 ambaye wamtayarisha kpwa atu osi.
32  2:32 Isaya 42:6; 49:6; 52:10Ni mwanga ndiongʼarira atu ambao sio Aiziraeli
kuaonyesa mendzwayo,
na ni mwanga wa kureha nguma kpwa atuo Aiziraeli.”
33 Avyazi a Jesu aangalazwa ni maneno ga Simioni kuhusu mwana wao. 34 Alafu Simioni waajaliya, na achimuamba nine wa Jesu, “Mwana hiyu andakala sababu ya Aiziraeli anji kuangamika na anji kuokoka, na andakala dalili ndiyopingbwa ni atu. 35 Hivyo maazo ga atu anji gandakala chingʼangʼa. Piya utsungu undakulumiza roho dza upanga udungavyo mwiri.”
36 Mumo Nyumba ya Kuvoya Mlungu kala muna nabii wa chichetu mzehe sana, dzinare kala ndiye Ana, mwana wa Fanueli, kabila ra Asheri. Bada ya kulólwa waishi na mlume miaka sabaa, 37 alafu wakala gungu hadi wakati huno, ambapho kala ana miaka mirongo minane na mine. Wakati wosi nabii Ana kala katuluka Nyumba ya Kuvoya Mlungu, kpwa kumuabudu usiku na mutsi, kufunga na kuvoya. 38 Wakati uratu ura, Ana wadzituluza mbere zao, achimshukuru Mlungu na achigomba na atu osi okala anagodza wakati Mlungu ndiphoikombola Jerusalemu. Phahi wagomba nao kuhusu yuya mwana.
Yusufu na Maryamu anauya Nazareti
39  2:39 Mathayo 2:23Yusufu na Maryamu ariphomala mambo gosi ambago kala ni agahende kulengana na Shariya za Mlungu, auya kaya, mudzi wa Nazareti, jimbo ra Galilaya. 40 Yuya mwana wakula, achikala na nguvu na achili, na Mlungu achimjaliya.
Jesu ndani ya Nyumba
ya Kuvoya Mlungu
41  2:41 Kutsama 12:1–27; Kumbukumbu 16:1–8Chila mwaka avyazi a Jesu kala achiphiya Jerusalemu wakati wa Sikukuu ya Pasaka. 42 Jesu ariphokala na miaka kumi na miiri, waphiya sikukuuni na avyazie, kama vyokala desturi. 43 Sikukuu iriphosira, avyazie aandza charo cha kuuya, ela Jesu wasala Jerusalemu bila ya avyazie kumanya. 44 Aona mwana wao a mo kundini, nao achisafiri mwendo wa kutwa ndzima, ndipho achiandza kuuza-uza kpwa ndugu na asena. 45 Ariphokala taamuona, auya Jerusalemu kpwendamuendza. 46 Siku ya hahu amkuta ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, asegere na alimu, anaaphundza na kuauza maswali. 47 Chila mmwenga yemsikira watezeka kpwa achiliye na majibuge. 48 Avyazie ariphomuona, aangalala. Alafu nine achimuamba, “Mwanangu, mbona ukahuhenda hivi? Mimi na sowe hukaangaika sana kukuendza.” 49 Naye achiamba, “Kala munaniendzerani? Tamyamanya kukala ni nikale nyumbani mwa Baba?” 50 Ela aho taayamuelewa vira arivyoaambira.
51 Hipho, Jesu wauya kaya Nazareti na avyazie, na achikala anaaogopha. Ela nine wagaika rohoni mambo gosi higa. 52  2:52 1 Samueli 2:26; Misemo 3:4Phahi, Jesu waenderera kukula chimo na achili, achizidi kumuhamira Mlungu na atu.

2:21 2:21 Alawi 12:3; Luka 1:31

2:23 2:23 Kutsama 13:2–12

2:24 2:24 Alawi 12:6–8

*2:26 2:26 Masihi manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

2:32 2:32 Isaya 42:6; 49:6; 52:10

2:39 2:39 Mathayo 2:23

2:41 2:41 Kutsama 12:1–27; Kumbukumbu 16:1–8

2:52 2:52 1 Samueli 2:26; Misemo 3:4