3
Johana Mʼbatizadzi anahubiri
(Mathayo 3:1–12; Mariko 1:1–8; Johana 1:19–28)
Mwaka wa kumi na tsano wa utawala wa Kaisari Tiberiyo, mfalume mkpwulu wa tsi zosi zotawalwa ni Arumi, Pontio Pilato kala anatawala jimbo ra Judea. Herode kala anatawala jimbo ra Galilaya, na nduguye Filipu kala anatawala majimbo ga Iturea na Tirakoniti, naye Lusania kala anatawala Abilene. Anasi na Kayafa kala ni akulu a alavyadzi-sadaka. Wakati hinyo Johana mwana wa Zakariya kala a weruni na Mlungu achimlagiza aandze kazi ya kuhubiri. Phahi, Johana waphiya seemu zosi zophakana na muho Joridani kuno anahubiri, kuamba, “Tubuni dambi mʼbatizwe ili Mlungu akuswameheni.” 3:4 Isaya 40:3–5Kala anahubiri kama vyoandikpwa ni nabii Isaya kuamba:
“Kuna mutu anakota kululu hiko weruni kuaambira atu:
‘Mtsengerani Mwenyezi Mlungu njira na muigolose.
Chila dete narisirirwe,
chila mwango na chidzango navihendwe herera,
phariphobeta naphagoloswe,
na njira mbii nazitengezwe zikale nono.
Anadamu osi andaona wokofu wa Mlungu.’ ”
3:7 Mathayo 12:34; 23:33Hipho, atu anji akpwedza ili abatizwe ni Johana, naye achiaamba, “Ehe, nyoka mwi! Mnalonda kuchimbira adabu ya Mlungu yedzayo bila ya kutubu kpweli! Iyo siyo sababu nono ya kukala mnalonda mʼbatizwe! 3:8 Johana 8:33Haya onyesani na mahendo genu kala kpweli mkatubu. Na msidzichenge mukaamba, ‘Swino huna haki kpwa kukala hu ana a Burahimu.’ Nakuambirani kpweli kala Mlungu anaweza kugaluza hata mawe higa gakakala ana a Burahimu. 3:9 Mathayo 7:19Hata vivi sambi uamuli wa Mlungu u tayari, dza mbadzo iriyo tayari kubwaga muhi. Chila muhi usiovyala matunda manono undakatwa utsuphiwe mohoni.”
10 Alafu hara atu amuuza Johana, “Sambi swino huendedze?” 11 Naye achiaambira, “Ariye na nguwo mbiri, naamuphe mwenga myawe asiye na nguwo, na ariye na chakurya naamganyire myawe ambaye kana.” 12  3:12 Luka 7:29Atoza kodi piya nao akpwedza ili abatizwe, achimuuza, “Mwalimu, dze naswi huhendedze?” 13 Naye achiaambira, “Msitoze kodi zaidi ya chipimo choikpwa.” 14 Na asikari nao achimuuza, “Dze, swino huhendedze?” Achiaambira, “Msihale pesa za atu kpwa nguvu wala msizige mutu. Toshekani na mishahara yenu.”
15 Atu okala hipho kala ana dzuphi, na osi achidziuza rohoni kuhusu Johana, achiamba, “Mendzerepho hiyu ndiye Yetsambulwa ni Mlungu Kuokola Atu.”* 3:15 Yani Masihi. 16 Ndipho Johana ariphogomba na atu osi, achiamba, “Mimi nakubatizani na madzi; ela aredza mutu ambaye ana uwezo zaidi yangu, ambaye mimi sifwaha hata kuvula virahuvye. Naye andakubatizani na Roho Mtakatifu na moho. 17 Iye ana lungore mkpwononi, na a tayari kupheha nganu na aitiye chitsagani. Ela maphephe andagatsupha mohoni, moho usiofwa.” 18 Hipho, Johana watangaza habari nono kula kpwa Mlungu; waaonya na achiakalata ahende mambo manono, naye wahumira mifwano minji tafwauti-tafwauti.
19  3:19 Mathayo 14:3–4; Mariko 6:17–18Johana piya wamkanya mtawala Herode, mana kala akalóla Herodiya mkpwaza nduguye, na mambo ganjina mai manji ambago kala akahenda. 20 Chisha Herode wazidisha ubayawe kpwa kumtiya jela Johana.
Jesu anabatizwa
(Mathayo 3:13–17; Mariko 1:9–11)
21 Atu osi ariphokala anabatizwa, Jesu naye wabatizwa. Na phokala anavoya Mlungu, mlunguni kpwafwenuka, 22  3:22 Mwandzo 22:2; Zaburi 2:7; Isaya 42:1; Mathayo 3:17; Mariko 1:11; Luka 9:35na Roho Mtakatifu achitserera dza mfwano wa njiya na achigbwerera Jesu mwirini. Chisha kpwatuluka sauti kula mlunguni ichiamba, “Uwe ndiwe mwanangu nikumendzaye, nawe unanihamira sana.”
Akare a Jesu
(Mathayo 1:1–17)
23 Jesu ariphoandza kaziye kala ana kama miaka mirongo mihahu. Atu kala achiona ni mwana wa Yusufu, mdzukulu wa Heli. 24 (Madzina gosi chigohadzwa ni ga ana alume.)
Heli kala ni mwana wa Mathati, naye Mathati kala ni mwana wa Lawi, naye Lawi kala ni mwana wa Meliki.
Meliki kala ni mwana wa Janai, naye Janai kala ni mwana wa Yusufu, naye 25 Yusufu kala ni mwana wa Matathia.
Matathia kala ni mwana wa Amosi, naye Amosi kala ni mwana wa Nahumu, naye Nahumu kala ni mwana wa Hesili.
Hesili kala ni mwana wa Nagai, naye 26 Nagai kala ni mwana wa Maathi, naye Maathi kala ni mwana wa Matathia.
Matathia kala ni mwana wa Semeni, naye Semeni kala ni mwana wa Joseki, naye Joseki kala ni mwana wa Joda.
27 Joda kala ni mwana wa Joanani, naye Joanani kala ni mwana wa Resa, naye Resa kala ni mwana wa Zerubabeli.
Zerubabeli kala ni mwana wa Shealtieli, naye Shealtieli kala ni mwana wa Neri, naye 28 Neri kala ni mwana wa Meliki.
Meliki kala ni mwana wa Adi, naye Adi kala ni mwana wa Kosamu, naye Kosamu kala ni mwana wa Elimadamu.
Elimadamu kala ni mwana wa Eri, naye 29 Eri kala ni mwana wa Joshuwa, naye Joshuwa kala ni mwana wa Eliezeri.
Eliezeri kala ni mwana wa Jorimu, naye Jorimu kala ni mwana wa Mathati, naye Mathati kala ni mwana wa Lawi.
30 Lawi kala ni mwana wa Simioni, naye Simioni kala ni mwana wa Juda, naye Juda kala ni mwana wa Yusufu.
Yusufu kala ni mwana wa Jonamu, naye Jonamu kala ni mwana wa Eliakimu, naye 31 Eliakimu kala ni mwana wa Melea.
Melea kala ni mwana wa Mena, naye Mena kala ni mwana wa Matatha, naye Matatha kala ni mwana wa Nathani.
Nathani kala ni mwana wa Daudi, naye 32 Daudi kala ni mwana wa Jese, naye Jese kala ni mwana wa Obedi.
Obedi kala ni mwana wa Boazi, naye Boazi kala ni mwana wa Salimoni, naye Salimoni kala ni mwana wa Nashoni.
33 Nashoni kala ni mwana wa Aminadabu, naye Aminadabu kala ni mwana wa Adimini, naye Adimini kala ni mwana wa Arini.
Arini kala ni mwana wa Hezironi, naye Hezironi kala ni mwana wa Peresi, naye Peresi kala ni mwana wa Juda.
34 Juda kala ni mwana wa Jakobo, naye Jakobo kala ni mwana wa Isaka, naye Isaka kala ni mwana wa Burahimu.
Burahimu kala ni mwana wa Tera, naye Tera kala ni mwana wa Nahori, naye 35 Nahori kala ni mwana wa Serugi.
Serugi kala ni mwana wa Reu, naye Reu kala ni mwana wa Pelegi, naye Pelegi kala ni mwana wa Eberi.
Eberi kala ni mwana wa Sala, naye 36 Sala kala ni mwana wa Kainani, naye Kainani kala ni mwana wa Arifakisadi.
Arifakisadi kala ni mwana wa Shemu, naye Shemu kala ni mwana wa Nuhu, naye Nuhu kala ni mwana wa Lameki.
37 Lameki kala ni mwana wa Methusela, naye Methusela kala ni mwana wa Enoko, naye Enoko kala ni mwana wa Jaredi.
Jaredi kala ni mwana wa Mahalaleli, naye Mahalaleli kala ni mwana wa Kainani, naye 38 Kainani kala ni mwana wa Enoshi.
Enoshi kala ni mwana wa Sethi, naye Sethi kala ni mwana wa Adamu, naye Adamu kala ni mwana wa Mlungu.

3:4 3:4 Isaya 40:3–5

3:7 3:7 Mathayo 12:34; 23:33

3:8 3:8 Johana 8:33

3:9 3:9 Mathayo 7:19

3:12 3:12 Luka 7:29

*3:15 3:15 Yani Masihi.

3:19 3:19 Mathayo 14:3–4; Mariko 6:17–18

3:22 3:22 Mwandzo 22:2; Zaburi 2:7; Isaya 42:1; Mathayo 3:17; Mariko 1:11; Luka 9:35