4
Jesu anajezwa ni Shetani
(Mathayo 4:1–17; Mariko 1:12–15)
Jesu wauya na uwezo mkpwulu wa Roho Mtakatifu kula muho Joridani, na achilongozwa ni Roho hadi weruni, hiko Jesu wakala siku mirongo mine kuno anajezwa ni Shetani. Siku zosi hizo kayarya chitu, badaye wasikira ndzala. Shetani achimuamba, “Ichikala kpweli u Mwana wa Mlungu, riambire hiri dziwe rigaluke mkpwahe.” 4:4 Kumbukumbu 8:3Jesu achimjibu achiamba, “Yaandikpwa kukala, ‘Mwanadamu kandaishi kpwa chakurya bahi.’ ”
Chisha Shetani achiphiya naye hadi phatu phokala dzulu, mara mwenga achimuonyesa falume zosi za dunia. 6-7 Alafu achimuamba, “Uchiniabudu, nindakupha uwezo wa kutawala falume zosi hizi na manono gosi garigo himo, kpwa mana náhewa na naweza kumupha yeyesi nilondaye. Kpwa iyo uchinivoya, vivi vyosi vindakala vyako.” 4:8 Kumbukumbu 6:13Jesu achimuamba, “Yaandikpwa, ‘Mvoye Mwenyezi Mlungu, Mlunguo na umuhumikire iye macheye.’ ”
Chisha Shetani achimuhala hadi mudzi wa Jerusalemu achendamuimisa chirere cha Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Achimuamba, “Ichikala u Mwana wa Mlungu, tina ugbwe, 10  4:10 Zaburi 91:11–12mana yaandikpwa, ‘Mlungu andalagiza malaikawe akurinde sawa-sawa, 11 naye andakuunula, ili usedze ukakpwala dziwe.’ ” 12  4:12 Kumbukumbu 6:16Ela Jesu achimjibu achiamba, “Neno ra Mlungu rinaamba, ‘Usimjeze Bwana Mlunguo.’ ” 13 Phahi, Shetani wamala kumjeza Jesu, achiuka achimricha hadi muda wanjina.
14 Jesu wauya Galilaya kuno analongozwa ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Habarize zichienea seemu zosi za jirani. 15 Phahi wafundza mo masinagogini mwao, na chila mmwenga achimtogola.
Atu a Nazareti anamkahala Jesu
(Mathayo 13:53–58; Mariko 6:1–6)
16 Jesu waphiya Nazareti, ambako ndiko korerwa, na Siku ya Kuoya wainjira sinagogini kama vyokala kawaidaye. Achiima ili asome maandiko. 17 Wahewa Chitabu cha nabii Isaya, achichivugula na achisoma phatu phoandikpwa kuhusu Masihi phoamba hivi:
18  4:18 Isaya 61:1–2“Roho Mtakatifu a phamwenga nami,
mana wanitsambula niarehere achiya habari nono.
Akanihuma niatangazire afungbwa kuvugulwa kpwao
na niatangazire vipofu kala andaona,
kuaika huru aonerwao, 19 na kutangaza
mwaka ambao Mwenyezi Mlungu andaonyesa mbazize.”
20 Ariphomala kuasomera, wafunga chitabu, achimuuyizira mtumishi na achisagala. Chila mmwenga mo sinagogini wamtongʼorera matso. 21 Alafu Jesu achiamba, “Rero maneno higa gakatimiya, kula wakati mchiphosikira nagasoma.”
22 Atu osi amtogola, na achiangalazwa ni manenoge mazuri achigogomba. Chisha achiuzana, “Yuno siye yuya mwana wa Yusufu?” 23 Naye achiaambira, “Namanya mundaniamba msemo huno: ‘Ichikala u mganga dzilagule mwenye!’ Piya mundaniamba, ‘Mbona phano phenu laloni kuhenda mambo dza higo hurigosikira hiko Kaperinaumu?’ 24  4:24 Johana 4:44Ela nakuambirani kpweli kala nabii kamendzwa phao laloni. 25  4:25 1 Afalume 17:1Nakuhakikishirani kala, zamani za nabii Elija, Iziraeli kala kuna magungu anji, kuriphokosekana mvula miaka mihahu na nusu na kuchikala na ndzala kali tsi ndzima. 26  4:26 1 Afalume 17:8–16Ela nabii Elija kayahumwa kpwa yeyesi hiko, ela kpwa gungu yesagala Sareputa, tsi ya Sidoni. 27  4:27 2 Afalume 5:1–14Tsona wakati wa nabii Elisha, Iziraeli kala kuna akongo anji a mahana, ela takuna hata mmwenga yephozwa isiphokala Naamani kula tsi ya Siria.”
28 Jesu phogomba hivyo, atu osi ariokala mo sinagogini areya sana. 29 Phahi aunuka achimtuluza kondze ya mudzi, aphiya naye hadi mchechemo wa mwango phodzengbwa mudzi wao, ili amsukume ko tsini mavoromokoni. 30 Ela achitsapa na pho kahi-kahi za atu achiphiya vyakpwe.
Jesu anaphoza mutu wa pepho
(Mariko 1:21–28)
31 Alafu Jesu waphiya Kaperinaumu, mudzi wa Galilaya, na Siku ya Kuoya, wainjira sinagogini achiandza kufundza. 32  4:32 Mathayo 7:28–29Atu aangalazwa ni mafundzoge, kpwa kukala kala anafundza na uwezo.
33 Mo sinagogini kala muna mutu yekala na pepho, na achikala anakota kululu, 34 anaamba, “Unamini wee, Jesu wa Nazareti? Ukedzahumarigiza? Nakumanya! Uwe u Mutu wa Haki yela kpwa Mlungu.” 35 Ela Jesu wamdemurira yuya pepho, achimuamba, “Nyamala na utuluke!” Alafu yuya pepho wamʼbwaga yuya mutu pho mbere za atu, chisha achituluka bila ya kumlumiza. 36 Atu osi aangalala na achibisha enye kpwa enye, achiamba, “Ni mafundzo ga viphi gano? Kpwa mana anademurira pepho kpwa uwezo na nguvu nao anatuluka!” 37 Habarize zaenea chila phatu seemu hiyo.
Jesu anaphoza atu anji
(Mathayo 8:14–17; Mariko 1:29–34)
38 Jesu wauka sinagogini na achiphiya kaya kpwa Simoni. Mtsedza mchetu wa Simoni kala ana homa kali, atu achimuamba Jesu amphoze. 39 Phahi, waima phephi naye na achiridemurira rira homa riuke, na richiuka achiphola. Yuya mchetu waunuka na phapho hipho achiandza kuahumikira.
40 Dzuwa phokala rinatswa, osi ariokala na akongo a chila aina, amrehera Jesu, naye achiabandikira mikono osi achiaphoza. 41 Piya pepho atuluka atu anji, kuno anapiga kululu, anaamba, “Uwe ndiwe Mwana wa Mlungu!” Ela Jesu kala achiademurira, na kala kaaricha akagomba, mana kala anamanya kukala iye ndiye Masihi.
Jesu anatangaza neno ra Mlungu
(Mariko 1:35–39)
42 Ligundzure, Jesu wauka achiphiya phatu kanda achendakala macheye. Atu achikala anamuendza na ariphomuona ajeza kumzuwiya asiariche machiyao. 43 Ela achiaambira, “Ni lazima piya nikatangaze midzi yanjina habari nono kuhusu ufalume wa Mlungu, mana iyo ndiyo sababu yohenda nihumwe.”
44 Phahi, waenderera kutangaza ujumbe mo masinagogini ko Judea ndzima.

4:4 4:4 Kumbukumbu 8:3

4:8 4:8 Kumbukumbu 6:13

4:10 4:10 Zaburi 91:11–12

4:12 4:12 Kumbukumbu 6:16

4:18 4:18 Isaya 61:1–2

4:24 4:24 Johana 4:44

4:25 4:25 1 Afalume 17:1

4:26 4:26 1 Afalume 17:8–16

4:27 4:27 2 Afalume 5:1–14

4:32 4:32 Mathayo 7:28–29