5
Jesu anatsambula anafundzie
a kpwandza
(Mathayo 4:18–22; Mariko 1:16–20)
5:1 Mathayo 13:1–2; Mariko 3:9–10; 4:1Siku mwenga, Jesu kala aimire kanda-kanda ya ziya ra Genesareti na phachikala pha tele atu anji anasukumana hata Jesu mwenye achikala anafyehwa. Nao kala akedzaphundza mafundzo ga Jesu kula kpwa Mlungu. Waona madau mairi pho kanda-kanda ya ziya, enye kala akatuluka anatsukutsa nyavu zao. Dau mwenga rakala ni ra Simoni; Jesu wapanda dau hiro ra Simoni na achimuamba arisengeze madzi manji chidide. Wasagala himo dauni na achifundza nyo atu.
Ariphomala kufundza, wamuamba Simoni, “Phirika dau chinani, mkabwage nyavu zenu mvuwe ngʼonda.” 5:5 Johana 21:3Simoni achimuamba, “Bwana, usiku kucha hukahenda chadi cha kuvuwa, wala tahukaphaha chitu. Kpwa kukala ukaamba, hundabwaga nyavu huvuwe.” 5:6 Johana 21:6Phahi ariphoandza kuvuwa, agbwira ngʼonda anji hata nyavu zao zichiandza kudoka. Ariphoona hivyo, aatsuphira mikono ayawao okala dau ranjina ili edze aaterye. Nao ariphokpwedza aodzaza ngʼonda madau gosi mairi, hata phadide gahohe. Simoni Petero ariphoona hivyo, wamgbwerera Jesu maguluni, na achimuamba, “Bwana, tafadhali uka hipha, mana mino ni mutu wa dambi, sifwaha kukala na uwe!” Simoni na ayae aangalazwa ni vira arivyogbwira ngʼonda anji, 10 nao Jakobo na Johana, ana a Zebedayo, ambao kala ni avuvi ayae piya aangalala. Alafu Jesu wamuamba Simoni, “Usiogophe! Hangu sambi na kpwenderera undavuwa atu.” 11 Phahi, ariphotuluza madau gao kondze, aricha chila chitu na achimlunga Jesu.
Jesu anaphoza mutu wa mahana
(Mathayo 8:1–4; Mariko 1:40–45)
12 Siku mwenga Jesu ariphokala mudzi fulani, kpwakpwedza mutu ana mahana mwiri mzima. Ariphomuona Jesu, wadzibwaga photsi chimabumabu mbereze na achimuamba, “Bwana, uchimendza unaweza kunitakasa.”* 5:12 Mutu wa mahana, kala ni najisi, kpwa hivyo kala karuhusiwa kuinjira Nyumba ya Kuvoya Mlungu, kuguta ama kugutwa ni myawe. Na achiphozwa kala ni akadzionyese kpwa mlavyadzi-sadaka, ndipho aweze kutsanganyikana na atu. 13 Jesu wagolosa mkpwonowe achimguta yuya mutu wa mahana, achimuamba, “Ehe! Nalonda, takasika.” Phapho hipho mahana gachiyaya. 14  5:14 Alawi 14:1–32Chisha achimkahaza achimuamba, “Usimuambire mutu yeyesi! Ela phiya ukadzionyese kpwa mlavyadzi-sadaka na ulavye sadaka ya kutakaswa dza vyolagiza Musa, ili ukale ushaidi kpwa atu kala ukaphola kpweli.”
15 Ela habari za Jesu zazidi kugota, hata atu anji achedzamphundza na kuphozwa makongo gao. 16 Mara kpwa kano Jesu kala nkuphiya phatu kanda macheye achavoya Mlungu.
Jesu anaphoza mkpwongo
wa kuphola vilungo
(Mathayo 9:1–8; Mariko 2:1–12)
17 Siku mwenga, wakati Jesu kala anafundza, kpwakpwedza Mafarisayo na alimu a Shariya kula chila lalo ra Galilaya, na kula Judea na Jerusalemu. Jesu kala ana uwezo wa Mlungu wa kuphoza akongo, 18 phahi phakpwedza atu akatsukula mutu wa kuphola vilungo mzega-mzega chitandani. Ajeza kumuinjiza ndani amphirikire Jesu, 19 ela kpwa sababu ya hura umati wa atu uriokala hipho akosa phatu pha kuinjirira mo ndani. Phahi, apanda naye dzulu ya nyumba, achiusa vigae vichache na achimtsereza na chitandache hadi mbere za Jesu. 20 Jesu ariphoona hara atu vira amkuluphiravyo, wamuamba yuya mkpwongo, “Msena wangu, dambizo zikaswamehewa.”
21 Hara Mafarisayo na alimu a Shariya achiandza kudziuza chimoyo-moyo, achiamba, “Ni ani yuno ambaye anagomba kufuru? Takuna mutu awezaye kuswamehe dambi siphokala Mlungu macheye!” 22 Jesu ariphomanya aazago, achiauza, “Kpwa utu wani munaaza hivyo mwenu mioyoni? 23 Ni riphi ra rahisi, ni kumuamba mutu, ‘Dambizo zikaswamehewa,’ hebu ni kuamba, ‘Unuka uphiye vyako?’ 24 Ela ili kukuhakikishirani kala mimi Mutu Yela Mlunguni nina uwezo wa kuswamehe dambi duniani, ninamuamba hiyu mkpwongo, ‘Unuka, hala chitandacho uphiye kpwako kaya.’ ”
25 Mara mwenga yuya mkpwongo achiunuka, achiima pho mbere za atu, achihala tandikore achiphiya kaya kuno anamtogola Mlungu. 26 Chila mmwenga waangalala sana na achimtogola Mlungu. Atishirwa sana na achiamba, “Rero hukaangirwa.”
Jesu anamtsambula Lawi
(Mathayo 9:9–13; Mariko 2:13–17)
27 Badaye, Jesu watuluka kondze ya mudzi, achimuona muandishi mmwenga wa kodi aihwaye Lawi, asegere phakpwe ofisini. Achimuamba, “Nilunga.” 28 Naye Lawi waunuka, achiricha chila chitu, achimlunga.
29 Alafu Lawi wamuhendera Jesu karamu kulu phakpwe kaya, na kundi kulu ra atoza kodi na atu anjina ariokala achiharirwa kala ni achina-dambi akpwedzarya phamwenga nao. 30  5:30 Luka 15:1–2Phahi, Mafarisayo anjina na alimu aho a Shariya ariphoona gago, anungʼunika kuauza anafundzi a Jesu, “Mbona munarya na kunwa na atoza kodi na achina-dambi?” 31 Jesu achiaambira, “Azima taana haja ya mganga, ela hara akongo ndio ario na haja ya mganga. 32 Siyakpwedzaiha atu adzionao ana haki, ela nákpwedzaambira enye dambi atubu dambi zao.”
Jesu anauzwa kuhusu kufunga
(Mathayo 9:14–17; Mariko 2:18–22)
33 Alafu atu anjina amuuza Jesu, “Anafundzi a Johana kano kpwa kano kala achifunga na kuvoya Mlungu, na hata anafundzi a Mafarisayo piya. Ela mbona anafundzio kazi yao ni kurya na kunwa bahi?” 34 Jesu waambira, “Mchiaalika ajeni harusini, kpwa kpweli tamuweza kuahenda afunge na kuno bwana arusi a phamwenga nao. 35 Ela kundakpwedza wakati ambapho ye bwana arusi andauswa asikale phamwenga nao. Hinyo ndio wakati ndiphofunga.”
Mafundzo ga kare na maphya
tagagbwirana
36 Chisha achiaambira mfwano hinyu: “Takuna mutu akataye chipande cha nguwo nyiphya akachitiya chiraka nguwo ya kare. Kpwa mana uchihenda hivyo undabananga hira nguwo nyiphya, na hicho chiraka tachindagbwa sawa na iyo nguwo ya kare. 37 Wala takuna atiyaye uchi muphya viriba vya kare; mana achihenda hivyo vira viriba vindafutuka na viahuke, chisha uchi undamwagika na vyo viriba vindakala tavina mana. 38 Ela uchi muphya ni lazima utiywe viriba viphya! 39 Tsona phahi, takuna mutu anwaye uchi wa kare akaaza muphya, mana andaamba, ‘Hura wa kare ndio mnono.’ ”

5:1 5:1 Mathayo 13:1–2; Mariko 3:9–10; 4:1

5:5 5:5 Johana 21:3

5:6 5:6 Johana 21:6

*5:12 5:12 Mutu wa mahana, kala ni najisi, kpwa hivyo kala karuhusiwa kuinjira Nyumba ya Kuvoya Mlungu, kuguta ama kugutwa ni myawe. Na achiphozwa kala ni akadzionyese kpwa mlavyadzi-sadaka, ndipho aweze kutsanganyikana na atu.

5:14 5:14 Alawi 14:1–32

5:30 5:30 Luka 15:1–2