7
Jesu anaphoza mtumishi
wa mkpwulu wa jeshi
(Mathayo 8:5–13)
Jesu ariphomala kuaambira atu mambo higo, wainjira mudzi wa Kaperinaumu. Kuko kpwakala na mkpwulu wa jeshi ra Chirumi, yekala na mtumishi ambaye kala anammendza sana. Hiye mtumishi wakala mkpwongo hata kayamanyikana kutiya. Mkpwulu wa jeshi ariphosikira habari za Jesu, wahuma vilongozi a Chiyahudi achiaambira, “Kamuambireni Jesu edze amphoze mtumishi wangu.” Nao ariphofika kpwa Jesu, amlonda sana amterye, amuamba, “Mutu hiye anafwaha kuterywa, mana anamendza atu ehu na wahudzengera sinagogi.”
Phahi, Jesu waphiya nao. Ela ariphofika phephi na hipho, yuya mkpwulu wa jeshi ra Chirumi wahuma asenae akamuambe, “Bwana, usidziyuge kpwedza hadi kpwangu, mana sifwaha kukukaribisha mwangu nyumbani. Ndiyo mana sedzere kpwako mimi mwenye. Nakuvoya ugombe neno tu, na mtumishi wangu andaphola. Mana hata mimi ni tsini ya akulu angu, nami nina asikari ambao a tsini yangu. Nchimuamba mmwenga ‘Phiya phatu fulani!’ Anaphiya; na wanjina nchimuamba, ‘Ndzo!’ Aredza. Piya nchimuamba mtumishi wangu, ‘Henda utu fulani!’ Naye anahenda.”
Jesu ariphosikira hivyo, waangalala sana; achiugalukira hura umati wa atu okala unamlunga-lunga, achiaambira, “Nakuambirani kukala sidzangbweona mutu ariye na imani kulu dza ihi mumu tsi ya Iziraeli.”
10 Phahi, hara ahumwa auya kaya kpwa mkpwulu wa jeshi na ariphofika mura nyumbani akuta yuya mtumishi akaphola.
Jesu anafufula mwana wa gungu
11 Siku ya phiri Jesu waphiya mudzi uihwao Naini phamwenga na anafundzie na umati mkpwulu wa atu. 12 Ariphofika phephi na ryango ra mudzi, wakuta atu anatuluka kula mudzi hinyo, akatsukula lufu ra mutu ambaye kala ni mwana wa macheye kpwa nine, tsona nine kala ni gungu. Atu anji kula mudzi hinyo kala a phamwenga na yuya gungu. 13 Jesu ariphomuona yuya nine wa mufwa, wamuonera mbazi, na achimuamba, “Usirire mayo.” 14 Warisengerera rira jeneza achiriguta na hara okala anaritsukula achiima. Alafu achiamba, “We mvulana, nakuamba unuka!” 15 Yuya mufwa wangʼoka achisagala na achiandza kubisha. Chisha Jesu achimlavya kpwa nine. 16 Atu osi ariokala hipho atezeka na achiogopha sana, na achimtogola Mlungu, achiamba, “Kpwazuka nabii mkpwulu kpwehu siku hizi. Mlungu wakpwedzaterya atue!” 17 Habari hizo zaenea tsi ndzima ya Judea na seemu zosi za jirani.
Jesu anagomba kuhusu Johana
Mʼbatizadzi
(Mathayo 11:2–29)
18 Johana Mʼbatizadzi ariphoambirwa ni anafundzie habari za mambo gosi higo, waiha anafundzie airi, 19 achiahuma kpwa Jesu akamuuze, “Dze, we ndiwe iye huriye kala hunamgodzera, hebu hugodze mutu wanjina?”
20 Phahi, hara ahumwa ariphofika kpwa Jesu, amuamba, “Johana Mʼbatizadzi akauhuma wedze hukuuze, ‘Dze, we ndiwe hiye Muokoli ugodzerwaye, hebu hugodze mutu wanjina?’ ”
21 Wakati hinyo-hinyo Jesu kala anaphoza atu anji makongo na ayugbwao ni pepho, piya waphoza vipofu anji. 22  7:22 Isaya 35:5–6; 61:1Phahi, waajibu hara ahumwa achiamba, “Phiyani mkamsemurire Johana gara mchigogaona na kugasikira: Vipofu anaona, viswere ananyendeka, akongo a mahana anaphozwa, masito anasikira, atu a kufwa anafufulwa na achiya anasemurirwa habari nono kula kpwa Mlungu. 23 Tsona muambireni kukala mutu yeyesi asiye na wasiwasi nami waajaliwa.”
24 Ahumwa a Johana ariphokala anauka, Jesu wagomba na rira kundi ra atu kuhusu Johana, achiamba, “Mriphophiya weruni kpwendamphundza Johana, kala munaona muyaonani? Dze, mwakpwendalola nyasi zizugbwazo ni phuto? 25 Ichikala sio hivyo, sambi kala mchalolani? Hebu kala mchalola mutu wa kuvwala nguwo nono? Hata! Atu avwalao nguwo maridadi na kuishi maisha mazuri akala madzumba ga chifalume. 26 Haya niambirani, kala mchalolani? Kala mchalola nabii? Ehe! Ni kpweli kabisa, tsona nakuambirani iye ni zaidi ya nabii. 27  7:27 Malaki 3:1Iye ndiye ambaye Maandiko gaandikpwa kumuhusu, gaambago,
‘Nindatanguliza muhumwa wangu mberezo,
ambaye andakutengezera njirayo.’
28 “Nakuambirani, kahi ya anadamu osi takuna mutu muhimu kuriko Johana, ela mutu yeyesi ariye mdide kpwenye ufalume wa Mlungu, iye ni mkpwulu kuriko Johana.”
29  7:29 Mathayo 21:32; Luka 3:12Na atu osi phamwenga na atoza kodi amphundza Johana, achimtogola Mlungu, nao achibatizwa ni Johana. 30 Ela Mafarisayo na alimu a Shariya arema kubatizwa ni Johana, hipho achikala akarema mpango wa Mlungu.
31 Jesu waenderera kugomba achiamba, “Sambi atu a siku hizi ndaafwananisha na chitu chani. 32 Aho ni dza anache avumbao cheteni, kundi mwenga rinaambira ranjina:
‘Hukakupigirani ngoma ya arusi,
ela tamkafwiha!
Hukakupigirani ngoma ya chifudu,
ela tamkarira!’
33 “Kpwa mana Johana Mʼbatizadzi kala achifunga na kanwere uchi, ela mwi mchiamba, ‘Ana Pepho.’ 34 Nriphokpwedza mimi Mutu Yela Mlunguni, narya na kunwa uchi, vino munaamba, ‘Mloleni hiye mroho na mlevi, tsona ni msena wa atoza kodi na achina-dambi!’ 35 Ela phahi, ikima ya Mlungu nkuhakikishwa kala ni kpweli ni atu osi aikubalio na kuilunga.”
Jesu anaphiya kaya kpwa Mfarisayo
mmwenga
36 Mfarisayo mmwenga wamualika Jesu akarye naye kpwakpwe kaya. Alafu Jesu waphiya achendasagala chakuryani. 37  7:37 Mathayo 26:7; Mariko 14:3; Johana 12:3Phahi, mudzi hinyo kala kuna mchetu mmwenga malaya. Hiye mchetu ariphosikira Jesu anarya nyumbani mwa Mfarisayo, wahala tupa ya marashi ga samani na achedza nago mura nyumbani. 38 Waima phephi na Jesu, achiandza kurira na matsozige gachitwena maguluni pha Jesu. Chisha achigaphangusa na nyereze, achimdonera magulu alafu achigapaka higo marashi.
39 Yuya Mfarisayo yemualika Jesu ariphoona vira, wagomba na rohore, achiamba, “Kala mutu hiyu ni nabii, angemanya ni ani na ni mchetu wa aina yani amgutaye, mana ni mchina-dambi!” 40 Ndipho Jesu achimuamba yuya Mfarisayo, “Simoni, nina maneno nalonda nikuambire.” Simoni achiamba, “Haya mwalimu, niambira.”
41 Phahi, Jesu waamba, “Kpwahenda mutu mmwenga achiaphasa pesa atu airi: Mmwenga wamuaphasa shilingi elufu mirongo mitsano na wanjina achimuaphasa shilingi elufu tsano. 42 Osi airi ashindwa kuripha, hipho yuya mutu yeaphasa pesa achiaswamehe. Sambi, unafikiri ni yuphi ndiyeshukuru zaidi?” 43 Simoni achimuamba, “Naona ni yuya yeswamehewa deni kulu.” Jesu achimuamba, “Ni sawa, ukagomba kpweli.”
44 Alafu wagaluka achilola yuya mchetu na achimuamba Simoni, “Unamuona yuno mchetu? Nchiphoinjira himu mwako nyumbani, kukanipha madzi ga kusinga magulu, ela yuno mchetu akanisinga magulu na matsozige na akaniphangusa na nyereze. 45 Kukanipha mwadzo wa kunidonera, ela hiyu mchetu akanidonera magulu hangu nchiphokpwedza. 46 Tsona kukanipaka mafuha chitswani kama desturi, ela iye akanipaka marashi ga magulu. 47 Phahi, nakuamba, mendzwa nyinji achigonihendera hiyu mayo ganaonyesa akaswamehewa dambize nyinji. Ela mutu aswamehewaye chidide andamendza chidide.”
48 Ela Jesu achimuamba yuya mchetu, “Mayo, ukaswamehewa dambizo.” 49 Ndipho hara atu anjina okala anarya naye achiuzana, “Ni ani yuno, ambaye anaswamehe hata dambi?” 50 Ela Jesu achimuamba yuya mchetu, “Kuluphiroro rikakuokola, phiya salama.”

7:22 7:22 Isaya 35:5–6; 61:1

7:27 7:27 Malaki 3:1

7:29 7:29 Mathayo 21:32; Luka 3:12

7:37 7:37 Mathayo 26:7; Mariko 14:3; Johana 12:3