8
Achetu okala achimlunga-lunga Jesu
Bada ya higo, Jesu wazunguluka midzi na vidzidzi achitangaza na kusemurira habari nono kuhusu ufalume wa Mlungu. Piya kala achiphiya na hara anafundzie kumi na airi. 8:2 Mathayo 27:55–56; Mariko 15:40–41; Luka 23:49Achetu anjina ambao kala akatuluzwa pepho na kuphozwa makongo kala achiphiya naye. Achetu hinyo kala ni Maryamu (mwenyezi wa Magidala), naye kala akatuluzwa pepho sabaa, Joana, mkpwaza Kuza (hiye Kuza kala ni muimirizi wa nyumba ya Mfalume Herode), Suzana na achetu anjina anji. Achetu hinyo kala achitsanga mali zao kumterya Jesu na anafundzie.
Ndarira ya mkurima
(Mathayo 13:1–9; Mariko 4:1–9)
Siku mwenga, umati wa atu waphiya kpwa Jesu na anjina achikala bado acherephiya kula chila mudzi, phahi waatsuphira ndarira, achiamba, “Mkurima mmwenga waphiya kpwakpwe mundani kpwendakumbira mbeyuye. Ariphokala anamwaga-mwaga zira mbeyu, zanjina zagbwa njirani, zichivyogbwa-vyogbwa na zichitsotwa ni nyama a mapha. Zanjina zagbwa seemu za mawe, na ziriphoandza kumera zichinyala, mana kala taphana mtsanga wa haja wa kuika chinemi. Zanjina zagbwa zichimera phamwenga na mbeyu za miya. Phokala zinakula, miya nayo yakula, hipho, hira mimea ichilingbwa-lingbwa ni hira miya. Zanjina nazo zichigbwa mtsanga wa nguvu, zichikulato na kuvyala masuche ga tembe gana.”
Chimarigizo Jesu wagomba achiamba, “Ariye na masikiro, naasikire!”
Jesu anaeleza mana ya ndarira
ya mkurima
(Mathayo 13:10–23; Mariko 4:10–20)
Anafundzie amuuza, “Ndarira iyo manaye nini?” 10  8:10 Isaya 6:9Jesu achiamba, “Mwimwi mwaajaliwa kumanya siri za ufalume wa Mlungu, ela kpwa atu anjina nagomba nao na ndarira tu, ili ‘alole na matso gao ela asione, na asikize na masikiro gao ela asielewe.’
11 “Mana ya ndarira hino ni hivi: Zira mbeyu ni neno ra Mlungu. 12 Mbeyu zogbwa njirani na zichiriwa ni nyama a mapha, ni dza atu asikirao neno, alafu Shetani akariusa mwao mioyoni, ili asedze akaamini na kuokoka. 13 Mbeyu zogbwa seemu za mawe zichimera upesi ela kpwa vira mizi kala i dzulu-dzulu zafwa. Hizi ni dza atu asikirao neno akariphokera na raha, ela tarimenya mwao ndani. Nkuriamini kpwa muda tu, ela Shetani achiajeza nkuriricha. 14 Mbeyu zogbwa miyani zichilingbwa-lingbwa hata zichikosa kuvyala. Hizi ni dza atu asikirao neno, ela anavyoenderera kuishi, badaye nkulingbwa-lingbwa ni mambo ga dunia, tamaa za mali na raha za maisha, hipho, imani zao taziphera. 15 Ela mbeyu zogbwa mtsanga wa nguvu, ni dza aratu atu asikirao neno ra Mlungu, akarigbwira moyo kutsuka, nao kpwa kuvumirira nkpwenderera kuhenda mambo manono.”
Jesu anafundza na mfwano wa taa
(Mariko 4:21–25)
16  8:16 Mathayo 5:15; Luka 11:33Alafu Jesu waamba, “Takuna mutu aasaye taa akaifwinika daba ama akayiika mvunguririni. Ela mutu achiasa taa, nkuyiika dzulu, ili chila ainjiraye aone nyo mwanga. 17  8:17 Mathayo 10:26; Luka 12:2Mambo gosi gofwitsika gandaonekana wazi na maneno gosi ga siri gandamanyikana wazi. 18  8:18 Mathayo 25:29; Luka 19:26Phahi phundzanito neno ra Mlungu, kpwa mana ariye na chitu na kuchihumira andaenjerezwa. Ela asiyehumira chitu chidide aricho nacho, hata chicho chindahalwa.”
Udugu wa kpweli
(Mathayo 12:46–50; Mariko 3:31–35)
19 Siku mwenga, nine na ndugu za chilume a Jesu akpwedzamlola, ela taayaweza kumfikira kpwa sababu ya umati wa atu uriokala hipho. 20 Mutu mmwenga wamuamba Jesu, “Mayoo na enenu aimire kondze analonda kukuona.” 21 Ela Jesu achiaambira atu, “Mayo na enehu ni hara aphundzao neno ra Mlungu na kuhenda vira riambavyo.”
Jesu anahuriza phuto
(Mathayo 8:23–27; Mariko 4:35–41)
22 Siku mwenga, Jesu na anafundzie ainjira dauni, achiaambira, “Nahuvukeni ngʼambo ya ziya.” Phahi achiandza charo chao. 23 Ariphokala anavuka, Jesu wagbwirwa ni usingizi achilala mo dauni. Alafu kpwapiga phuto kali ziyani, na dau richikala rinainjira madzi, phadide ahohe. 24 Hara anafundzie akpwendamlamusa, achimuamba, “Bwana, Bwana, hunahoha!” Jesu walamuka na achiridemurira rira phuto na maimbi, rira phuto rahurira, na kuchikala kuhurire. 25 Alafu achiaambira anafundzie, “Kuluphiro renu ri kuphi?” Ela aho aangalala na achiona wuoga, na achiuzana, “Yuno ni mutu wa viphi ambaye anaweza kudemurira hata phuto na maimbi, ganamphundza?”
Jesu anaphoza mutu wa pepho
(Mathayo 8:28–34; Mariko 5:1–20)
26 Badaye Jesu na anafundzie aenderera na charo chao na achifika tsi ya Agerasi,* 8:26 Maandiko ganjina nkuiha tsi hino Gadara au Gerigesa. ambayo ni kuvuka ngʼambo ya ziya kula Galilaya. 27 Jesu ariphotuluka dauni, wakutana na mutu kula mudzi uho yepagaliwa ni pepho. Siku nyinji mutu hiye kala kavwala nguwo wala kala kaishi kaya, ela kala achisagala vikurani. 28 Ariphomuona Jesu, wapiga kululu na achidzibwaga maguluni, achigomba na hoyo, achiamba, “Jesu, Mwana wa Mlungu Ariye Dzulu Zaidi, unamini? Nakuvoya usinitese!” 29 Mana Jesu kala akaademurira hara pepho atuluke mura mwa yuya mutu. (Mara nyinji pepho kala achidedemuka hiye mutu; kala nkufungbwa silisili za mikono na magulu na akarindwa, ela kala achizidusula na akaphirikpwa weruni ni pepho.) 30 Jesu achimuuza, “Uihwadze?” Naye achiamba, “Ndimi Jeshi.” Wagomba hivyo mana kala ana pepho anji. 31 Hara pepho amʼbembeleza sana Jesu asiatsuphe kuzimu.
32 Sambi kala kuna chaa cha nguluwe anji chinarisa kanda-kanda ya gamba. Pepho amvoya ruhusa Jesu akainjire hara nguluwe, naye achikubali. 33 Hipho, hara pepho atuluka yuya mutu na achendainjira rira kundi ra nguluwe, nacho chira chaa chosi chatserera mairo mteremukoni, chichiinjira ziyani, na nguluwe osi achihoha.
34 Arisa ariphoona gara gachigohendeka, azola achendasema habari hizo ko midzini na mindani. 35 Atu akpwedzalola mambo gachigohendeka. Ariphofika phara ariphokala Jesu, amuona yuya mutu kala akatuluzwa pepho asegere maguluni pha Jesu, akavwala nguwo na ana achilize, nao achitishirwa. 36 Hara ambao kala akaona vyo vyokala vikahendeka asemurira ayawao, achiambira atu vira vyokala kpwa ye mutu yekala na pepho achivyophozwa. 37 Alafu enyezi osi a tsi ya Gerasi amvoya Jesu auke, mana kala anatishirwa sana. Phahi, wapanda dauni na achiuka.
38 Kabila Jesu kadzangbweuka, yuya mutu yekala akatuluzwa pepho wamvoya ruhusa Jesu aphiye naye. Ela wamkahaza, achimuamba, 39 “Phiya kaya na ukaambire atu mambo gosi Mlungu achigokuhendera.” Phahi, yuya mutu wauka na achendatangazira atu mudzi mzima mambo gosi achigohenderwa ni Jesu.
Jesu anaphoza mchetu wa mruwo
na kufufula mwana wa Jairo
(Mathayo 9:18–26; Mariko 5:21–43)
40 Jesu ariphouya ngʼambo ya phiri, kundi ra atu ambaro kala rinamgodzera, ramkaribisha. 41 Alafu kpwakpwedza mutu mmwenga aihwaye Jairo. Mutu yuyu kala ni chilongozi wa sinagogi. Phahi ariphofika wadzigbwaga maguluni pha Jesu, na achimvoya aphiye naye kpwakpwe kaya. 42 Mana kala ana mwanawe wa chichetu, wa kama miaka kumi na miiri, na kala ndiye mwana macheye, naye kala ni mkpwongo hata wa kutsungurira mbira.
Phahi, Jesu phokala anaphiya kpwa Jairo, kala anafyehwa sana chila uphande. 43 Mo kundini, kala muna mchetu mmwenga, ariyekala mkpwongo wa mruwo kpwa miaka kumi na miiri. 8:43 Mchetu wa mruwo chishariya kala ni najisi. Naye wamala aganga 8:43 Naye wamala aganga. Vitabu vyanjina vya kare tavina maneno higa. na malize zosi wala takuna yemphoza. 44 Phahi, hiye mchetu waphiya ko nyuma ya Jesu, achiguta mutse wa nguwoye, mara mwenga hura mruwo uchituma. 45 Ndipho Jesu wauza, “Ni ani chiyeniguta?” Phahi, chila mmwenga ariphorema kala akamguta, Petero wamuamba, “Bwana, umati wosi huno uchiokuzunguluka na vyo atu afyehanavyo, unauza chiyekuguta!” 46 Ela Jesu achiamba, “Mmwenga akaniguta, mana nkasikira nguvu zangu za kuphoza zikanituluka.”
47 Phahi, yuya mchetu ariphoona akamanyikana, wadzituluza kuno anakakama, achimgbwerera maguluni, na achimuambira sababu ya kumguta pho mbere za atu osi, na vira achivyophola phapho kpwa phapho. 48 Phahi Jesu wamuamba yuya mchetu, “Mayo, kpwa sababu ya kunikuluphira ukaphola. Phiya salama.”
49 Phokala acherebisha na yuya mchetu, kpwakpwedza muhumwa kula kaya ya yuya chilongozi, achimuamba Jairo, “Pore, ela ye mwanao msichana akafwa, kpwa hivyo takuna haja ya kumyuga mwalimu tsona.” 50 Ela Jesu ariphosikira higo, wamuamba Jairo, “Gasikuondose higo, kuluphira tu.”
51 Jesu ariphofika phara kaya, kayamruhusu mutu yeyesi kuinjira naye mura nyumbani, siphokala Petero, Johana na Jakobo, na avyazi a ye mufwa. 52 Wakati na hinyo, atu osi himo nyumbani kala anapiga kululu na kurira kpwa sonono. Ela Jesu achiaambira, “Nyamalani, msirire! Mana hiyu mwanache kafwere, ela arere tu!”
53 Atu amtseka, mana kala anamanya yuya mwanache akafwa. 54 Ela Jesu wamgbwira mkpwono yuya msichana, na achiamba, “Mwanangu, unuka!” 55 Yuya mwanache wauya moyo, na mara mwenga achiima. Alafu Jesu achilagiza ahewe chakurya. 56 Avyazie aangalala sana. Ela Jesu waambira asimuambire mutu yeyesi higo chigohendeka.

8:2 8:2 Mathayo 27:55–56; Mariko 15:40–41; Luka 23:49

8:10 8:10 Isaya 6:9

8:16 8:16 Mathayo 5:15; Luka 11:33

8:17 8:17 Mathayo 10:26; Luka 12:2

8:18 8:18 Mathayo 25:29; Luka 19:26

*8:26 8:26 Maandiko ganjina nkuiha tsi hino Gadara au Gerigesa.

8:43 8:43 Mchetu wa mruwo chishariya kala ni najisi.

8:43 8:43 Naye wamala aganga. Vitabu vyanjina vya kare tavina maneno higa.