9
Jesu anahuma anafundzie
kumi na airi
(Mathayo 10:5–15; Mariko 6:7–13)
Badaye Jesu wakusanya anafundzie kumi na airi, achiapha nguvu na uwezo wa kutuluza pepho osi na kuphoza makongo. Chisha waahuma akahubiri kuhusu ufalume wa Mlungu na kuphoza akongo. Waambira, “Msitsukule chitu chochosi: bakora, wala mkoba, wala chakurya, wala pesa; wala mutu naasitsukule nguwo yanjina. Nyumba ndiyokaribishwa, kalani nyumba iyo hadi mundiphouka kuphiya kpwanjina. 9:5 Mahendo 13:51 9:5 Luka 10:4–11Atu achirema kukukaribishani, ukani mudzi hinyo, na ichikala munauka kukutani vumbi ra mwenu maguluni kuaonyesa kala akahenda makosa kpwa kusakuphundzani.”
Phahi, hara anafundzi auka, achiphiya chidzidzi hadi chidzidzi kutangaza habari nono na kuphoza akongo chila phatu.
Wasiwasi wa Herode
(Mathayo 14:1–12; Mariko 6:14–29)
9:7 Mathayo 16:14; Mariko 8:28; Luka 9:19Herode, mtawala wa jimbo ra Galilaya, ariphosikira habari za higo mambo gahendwago ni Jesu, wahenda wasiwasi sana, mana anjina kala anaamba, “Johana Mʼbatizadzi akafufuka!” Na anjina kala anaamba, “Elija wazembuka,” na anjina nao kala anaamba, “Nabii mmwenga wa kare wafufuka.” Phahi, Herode waamba, “Johana námkata chitswa; sambi ye nisikiraye habarize, akale ni ani?” Hipho, wahenda chadi akutane naye.
Jesu anarisa atu zaidi ya elufu tsano
(Mathayo 14:13–21; Mariko 6:30–44; Johana 6:1–14)
10 Anafundzi a Jesu auya, achimsemurira chila chitu arichohenda. Alafu Jesu na hara anafundzie auka machiyao achiphiya mudzi wa Bethisaida. 11 Hura umati wa atu uriphomanya achikophiya, wamlunga kuko. Jesu waakaribisha na achiafundza kuhusu ufalume wa Mlungu, na achiphoza akongo.
12 Dzuwa riphokala rinatswa, hara anafundzie kumi na airi akpwendamuamba, “Mwalimu, aambire hano atu aphiye mitaa na midzi ya phephi ili akaendze chakurya na malazi, mana hiku huriko ni weruni.” 13 Ela Jesu achiaambira, “Ariseni mwimwi.” Nao achimuamba, “Huna mabofulo matsano na ngʼonda airi tu. Tavitosha kurisa atu hinya osi, labuda hukaagurire.” 14 (Kala phana alume kama elufu tsano.) Phahi, waambira anafundzie, “Aambireni asagale madiba-madiba, kama atu mirongo mitsano-mitsano.” 15 Anafundzie ahenda hivyo, chila mmwenga achisagala. 16 Alafu Jesu wahala gara mabofulo matsano na ngʼonda airi, achilola dzulu mlunguni na achimshukuru Mlungu, alafu achigamega-mega, na achiapha anafundzie aandazire atu. 17 Atu osi arya kumvuna. Chisha anafundzie achitsola-tsola masaza na achiodzaza kaphu kumi na mbiri.
Petero anaamba kukala Jesu
ndiye Yetsambulwa ni Mlungu
(Mathayo 16:13–19; Mariko 8:27–29)
18 Siku mwenga, Jesu kala anavoya Mlungu macheye. Anafundzie amlunga pho phephi, naye achiauza, “Atu nkuamba mino ni ani?” 19  9:19 Mathayo 14:1–2; Mariko 6:14–15; Luka 9:7–8Nao achimuamba, “Anjina nkuamba uwe u Johana Mʼbatizadzi; anjina nkuamba u Elija; anjina nao nkuamba u nabii fulani wa kare ye fufuka.” 20  9:20 Johana 6:68–69Chisha achiauza, “Dze, mwino, munaamba mino ni ani?” Petero achimuamba, “Uwe ndiwe Masihi.”* 9:20 Masihi manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. 21 Jesu waakahaza sana, asimuambire mutu yeyesi.
Jesu anagomba kuhusu kugaya
na chifoche
(Mathayo 16:21–28; Mariko 8:31—9:1)
22 Alafu Jesu achiamba, “Ni lazima Mutu Yela Mlunguni ateswe na akahalwe ni vilongozi a Chiyahudi, na akulu a alavyadzi-sadaka, na alimu a Shariya na aolagbwe ela siku ya hahu andafufulwa.”
23  9:23 Mathayo 10:38; Luka 14:27Alafu Jesu wagomba na atu osi, achiaambira, “Yeyesi amendzaye kukala mfuasi wangu ni lazima ariche njiraze, akale tayari kugaya chila siku kpwa kutsukula msalabawe, na anilunge. 24  9:24 Mathayo 10:39; Luka 17:33; Johana 12:25Mana yeyesi ndiyelonda kuokola maishage himu duniani andaangamiza maishage ga kare na kare, ela aangamizaye maishage ga himu duniani kpwa sababu yangu, andagaokola. 25 Indafwahani mutu achiphaha utajiri wosi wa dunia ndzima ela rohoye yiangamike? 26 Mmanye kukala mimi, Mutu Yela Mlunguni, ndakpwedza na utukufu, phamwenga na wa malaika, na utukufu wa Baba. Mutu yeyesi ndiyenionera waibu, na kuonera haya maneno gangu, nami nindamuonera haya wakati ndiphokpwedza. 27 Tsona nakuambirani kpweli, phapha phana anjina ambao taandafwa hadi auone ufalume wa Mlungu.”
Jesu anagaluka sura
(Mathayo 17:1–8; Mariko 9:2–8)
28 Iriphotsapa kama wiki bada ya kugomba maneno higa, Jesu wamuhala Petero, Johana na Jakobo kpwendavoya Mlungu dzulu ya mwango. 29 Ariphokala anavoya Mlungu, suraye yagaluka, na nguwoze zichikala nyereru za kungʼala-ngʼala. 30-31 Gafula katika utukufu, phatsembuka atu airi ariokala anangʼala-ngʼala, atu hinyo kala ni Musa na Elija, nao kala anabisha na Jesu kuhusu vira ambavyo kala andatimiza kpwa chifoche, ambacho kala chindakala ko Jerusalemu. 32 Wakati hinyo Petero na ayae kala anasenukira, ela ariphongʼaza matso, aona Jesu anangʼala ajabu, naye kala aimire na hara airi. 33 Badaye, Musa na Elija aandza kuuka. Ariphokala anauka, Petero wamuamba Jesu, “Bwana, ni vinono swiswi kukala hipha. Nahudzengeni vibanda vihahu. Chimwenga chako, cha phiri cha Musa, na cha hahu cha Elija.” (Ela Petero kala kamanya agombago.)
34 Petero phokala acheregomba, kpwakpwedza ingu na chira chivurivuriche chichiabwiningiza. Hara anafundzi atishirwa ariphokala ndani ya rira ingu. 35  9:35 Isaya 42:1; Mathayo 3:17; 12:18; Mariko 1:11; Luka 3:22 9:35 2 Petero 1:17–18Alafu kpwatuluka sauti kula mo inguni, ichiamba, “Hiyu ni mwanangu, yemtsambula. Muogopheni!” 36 Bada ya iyo sauti kutsupa, anafundzie amuona Jesu akasala macheye, na taayamuambira mutu yeyesi mambo higo arigogaona.
Jesu anaphoza mvulana wa pepho
(Mathayo 17:14–18; Mariko 9:14–27)
37 Siku ya phiriye, Jesu na hara anafundzie ahahu ariphokala akatserera kula mwangoni, umati wa atu wakpwedzakutana na Jesu. 38 Mutu mmwenga mo kundini wapiga hoyo achiamba, “Mwalimu, nakuvoya umterye mwanangu, ambaye ni yuyu mmwenga tu. 39 Pepho nkumgbwira akapiga hoyo gafula. Nkumuhenda akafurukuta na kutuluka fulo ra mromo. Nkpwenderera kumgbwayisa sana na nkumrichira kpwa tabu. 40 Nkavoya anafundzio amtuluze hiyu pepho, ela akashindwa.” 41 Jesu achiamba, “Aa! Mwi atu msiolunga manono na kusamkuluphira Mlungu! Ndakala namwi hadi rini? Nindakuvumirirani hadi rini?” Chisha achimuamba ise wa yuya mwanache, “Mrehe hipha ye mwanao.”
42 Wakati yuya mvulana kala anarehwa, yuya pepho achimʼbwaga photsi na achifurukuta. Ela Jesu achimdemurira amtuluke, na achimphoza yuya mwanache, chisha achimlavya kpwa ise. 43 Atu osi aangalazwa ni uwezo mkpwulu wa Mlungu.
Jesu anagomba tsona
kuhusu chifoche
(Mathayo 17:22–23; Mariko 9:30–32)
Wakati atu osi kala achere angalazwa ni mambo gahendwago ni Jesu, Jesu waambira anafundzie, 44 “Niphundzani sawa-sawa higa ndigokuambirani. Wakati ukafika mimi, Mutu Yela Mlunguni, niyalaviwa kpwa anadamu.” 45 Ela taaelewere mana ya maneno higo. Manage kala gakafwitswa ili asielewe, nao achiogopha kumuuza kuhusu mambo higo.
Ni ani mkpwulu kuriko osi?
(Mathayo 18:1–5; Mariko 9:33–37)
46  9:46 Luka 22:24Anafundzi a Jesu aandza kulumbana kuhusu ni ani ndiyekala mkpwulu kahi yao. 47 Ela wamanya anafundzie aazago, hipho, wahala mwanache mdide na achimuimisa phephi naye. 48  9:48 Mathayo 10:40; Luka 10:16; Johana 13:20Alafu achiaambira, “Mutu yeyesi ndiyemkaribisha hiyu mwanache kpwa sababu yangu, ananikaribisha mimi. Na hiye ndiyenikaribisha mimi, anamkaribisha hiye ariyenihuma. Kpwa mana yuya ndiyekubali kuhumikira ayae, ndiye mkpwulu kuriko mosi.”
Asiyekupingani ni myawenu
(Mariko 9:38–40)
49 Alafu Johana achimuamba, “Bwana, hwamuona mutu anahumira dzinaro kutuluza pepho, naswi huchimkahaza, kpwa kukala siye mmwenga wehu.” 50 Jesu achiamba, “Msimzuwiye, mana mutu ambaye kakupingani, manyani a uphande wenu.”
Asamariya anamkahala Jesu
51 Phokala Jesu sikuze za kuhalwa kuphiya mlunguni zi phephi, wakata shauri kuphiya Jerusalemu. 52 Phahi, walavya ahumwa amtanguliye, ambao akpwendainjira lalo mmwenga ra Asamariya ili amtayarishire phatu. 53 Ela enyezi a lalo hiro arema kumkaribisha Jesu, mana kala anatsapa kuphiya Jerusalemu. 9:53 Asamariya kala akazirana na Ayahudi na kala taataki Ayahudi atsape na tsi yao kuphiya Jerusalemu kpwendahiji. 54  9:54 2 Afalume 1:9–16Phahi, anafundzie airi, Johana na Jakobo ariphoona vira, amuamba, “Bwana, unalonda huihe moho kula mlunguni wedze uaangamize?” 55 Ela Jesu wagaluka na achiademurira. 56 Alafu Jesu na anafundzie aphiya lalo ranjina.
Garama ya kukala mfuasi wa Jesu
(Mathayo 8:19–22)
57 Phahi, ariphokala anaphiya vyao, akutana na mutu mmwenga mo njirani, achimuamba Jesu, “Mwalimu, mino nindakulunga kokosi ndikophiya.” 58 Jesu achimuamba, “Makala gaishi winani na nyama a mapha ana nyumba zao, ela mimi Mutu Yela Mlunguni sina phatu pha kuika mbavu.” 59 Wakati wanjina Jesu wakutana na mutu wanjina achimuamba, “Nilunga.” Ela yuya mutu achiamba, “Bwana, niricha kpwandza nkazike baba ndipho nedze nikulunge.” 60 Ela Jesu achimuamba, “Ariche atu ambao taamkuluphira Mlungu adzishuulishe na mambo dza higo, ela uwe ni muhimu zaidi ukatangazire atu ufalume wa Mlungu.” 61  9:61 1 Afalume 19:20Alafu mutu wanjina wamuamba, “Bwana, nindakulunga, ela niricha mwandzo nkalage enehu.” 62 Ela Jesu achimuamba, “Mutu yeyesi achiandza kumuhumikira Mlungu alafu achiaza kuuyira mamboge ga kare, kafwaha kpwenye ufalume wa Mlungu.”

9:5 9:5 Mahendo 13:51

9:5 9:5 Luka 10:4–11

9:7 9:7 Mathayo 16:14; Mariko 8:28; Luka 9:19

9:19 9:19 Mathayo 14:1–2; Mariko 6:14–15; Luka 9:7–8

9:20 9:20 Johana 6:68–69

*9:20 9:20 Masihi manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

9:23 9:23 Mathayo 10:38; Luka 14:27

9:24 9:24 Mathayo 10:39; Luka 17:33; Johana 12:25

9:35 9:35 Isaya 42:1; Mathayo 3:17; 12:18; Mariko 1:11; Luka 3:22

9:35 9:35 2 Petero 1:17–18

9:46 9:46 Luka 22:24

9:48 9:48 Mathayo 10:40; Luka 10:16; Johana 13:20

9:53 9:53 Asamariya kala akazirana na Ayahudi na kala taataki Ayahudi atsape na tsi yao kuphiya Jerusalemu kpwendahiji.

9:54 9:54 2 Afalume 1:9–16

9:61 9:61 1 Afalume 19:20