10
Jesu anahuma afuasie
mirongo sabaa na airi
Bada ya higo, Jesu watsambula afuasi anjina mirongo sabaa na airi, achialavya airi-airi amtanguliye kuphiya chila mudzi na kpwahali ambako kala akapanga kuphiya. 10:2 Mathayo 9:37–38Achiaambira, “Mavuno ni manji ela avunadzi ni achache. Phahi, mvoyeni Mlungu, Bwana mchina-munda, ahume ahendadzi-kazi zaidi edze avune. 10:3 Mathayo 10:16Phundzani! Nakuhumani mphiye, namwi mundakala dza ana ngʼondzi aphiyao kahi ya mabawa. Msihale pochi, wala mkoba, wala virahu, wala msihumire muda ure kulamusana na atu njirani.
“Nyumba yoyosi ndiyoinjira, kpwandza ambani, ‘Mlungu naakupheni amani.’ Ichikala muna mutu wa kumendza amani, phahi, andaphaha amani. Ela ichikala tamuna mutu wa amani, phahi amani indamuuyira enye. 10:7 1 Akorintho 9:14; 1 Timothi 5:18Kalani nyumba iyo, murye na munwe ndichohewa, kpwa mana muhendadzi-kazi anafwaha kuhewa mariphoge. Msitsame-tsame kuphiya nyumba hadi nyumba.
“Mchiinjira mudzi wowosi na mchikaribishwa, ryani hicho ndichoandazirwa. Phozani akongo a mudzi hinyo na muambire atu, ‘Ufalume wa Mlungu ukakufikirani.’ 10  10:10 Mahendo 13:51Ela mchiinjira mudzi wowosi na enyezi achirema kukukaribishani, phiyani barabara za mudzi hinyo na muambe, 11  10:11 Mathayo 10:7–14; Mariko 6:8–11; Luka 9:3–5‘Kpwa kukala mkarema kuhukaribisha mkasikira maneno ga Mlungu, tahutaki kugbwirana namwi hata chidide. Hata vumbi ra mudzi wenu chirogbwira mwehu maguluni, hunarikutakuta, kuonyesa tahu phamwenga. Ela mmanye kukala hwalonda kukuambirani kukala ufalume wa Mlungu ukafika.’ 12  10:12 Mwandzo 19:24–28; Mathayo 10:15; 11:24Nakuambirani kukala, siku ya mwisho, vindakala baha vyo ndivyokala Sodoma, kuriko vyo ndivyokala mudzi hinyo.”
Midzi isiyokuluphira
(Mathayo 11:20–24)
13  10:13 Isaya 23:1–18; Ezekieli 26:1—28:26; Joeli 3:4–8; Amosi 1:9–10; Zakariya 9:2–4Jesu waamba, “Shaka hiro, mwi atu a midzi ya Korazini na Bethisaida!* 10:13 Jesu anafwananisha atu a midzi ya Chiyahudi na atu a midzi ya atu asiokala Ayahudi (Tiro na Sidoni) ambao kala anamanyikana kpwa uyi wao. Mana kala vilinje vyohendwa kpwenu, vyahenderwa atu a midzi ya Tiro na Sidoni, atue angekala atubu chitambo, akasagala photsi kuno akavwala magunia na kudzisaka ivu kuonyesa akatubu. 14 Ela siku ya mwisho, mwimwi mundaphaha hukumu kali kuriko ya atu a Tiro na Sidoni. 15  10:15 Isaya 14:13–15Namwi atu a Kaperinaumu, dze mundadzikarya hadi mfike mlunguni? Hata! Mundatserezwa hadi kuzimu.”
16  10:16 Mathayo 10:40; Mariko 9:37; Luka 9:48; Johana 13:20Jesu waambira afuasie, “Mutu ndiyekuphundzani ananiphundza mimi, na ndiyekukahalani ananikahala mimi; na ndiyenikahala mimi anamkahala hiye ariyenihuma.”
Afuasi mirongo sabaa na airi anauya
17 Badaye, hara afuasi mirongo sabaa na airi auya kpwa Jesu na raha, achimuamba, “Bwana, hata pepho atuluka huriphozidemurira kpwa dzinaro!” 18 Jesu achiaambira, “Námuona Shetani anagbwa kula mlunguni dza limeme. 19  10:19 Zaburi 91:13Phundzani! Nákuphani uwezo wa kuvyoga nyoka na visuse, na uwezo wa kuturya nguvu za adui Shetani. Takuna chochosi ndichokulumizani. 20 Ela, msihererwe kpwa kukala mwatuluza pepho, ela hererwani kpwa kukala mkakubaliwa ni Mlungu kukala atue hata kare na kare.”
Raha ya Jesu
(Mathayo 11:25–27; 13:16–17)
21 Wakati hinyo-hinyo, Roho Mtakatifu wamuhenda Jesu akale na raha sana, naye achiamba, “Baba Mlungu, Bwana wa dzulu mlunguni na duniani, nakushukuru kpwa sababu waafwitsa atu a ilimu na marifwa mambo higa na uchiangʼazira atu akuluphirao dza anache. Ehe, ni sawa Baba, mana hivyo ndivyo vyokuhamira. 22  10:22 Johana 3:35; 10:15Baba wanipha uwezo wa mambo gosi. Takuna mutu ammanyaye Mwana isiphokala Baba, wala takuna ammanyaye Baba Mlungu isiphokala Mwana na mutu yeyesi ambaye Mwana nkumtsambula kumfwenurira.”
23 Alafu wagalukira anafundzie ariphokala machiyao, achiaambira, “Baha mwimwi muonao mambo higa mgaonago! 24 Kpwa hivyo nakuambirani kukala manabii anji na afalume anji aaza kuona mgaonago mwimwi ela taagaonere, piya achiaza kusikira higa msikirago mwimwi ela taayagasikira.”
Ndarira ya Msamariya mnono
25  10:25 Mathayo 22:35–40; Mariko 12:28–34Sikuye, mwalimu mmwenga wa shariya wakpwedza kpwa Jesu kumhega achili, achimuamba, “Mwalimu, nihendedze hata niphahe uzima wa kare na kare?” 26 Jesu achimuamba, “Shariya za Mlungu zinaambadze?” 27  10:27 Kumbukumbu 6:5; Alawi 19:18Yuya mwalimu achiamba, “Zinaamba, Mmendze Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, na mioyo yenu yosi, na roho zenu zosi, na mkpwotse wenu wosi, na umendze myao dza vyo udzimendzavyo mwenye.” 28  10:28 Alawi 18:5Jesu achimuamba, “Ukagomba sawa-sawa. Nawe henda vivyo na undaphaha uzima wa kare na kare.” 29 Ela yuya mwalimu walonda kuonyesa kala swalire achiroriuza mwandzo ni ra mana, hipho wamuuza Jesu, “Ye myangu ambaye ni nimmendze ni yuphi?”
30 Phahi, Jesu wamtsuphira ndarira, achimuamba, “Myahudi mmwenga kala ala Jerusalemu anaphiya Jeriko. Mo njirani achivwamukirwa ni akora. Achimvula nguwo, achimpiga, na achimfuta malize zosi, chisha achimʼbwaga pho njirani kadzimanya. 31 Kpwa bahati, mlavyadzi-sadaka mmwenga wa dini ya Chiyahudi wagbwira njira hiyo. Ariphomuona yuya mutu achiyevwamukirwa ni akora, watsega-tsega na kanda, achimricha phapho. 32 Alafu Mlawi naye ariphomuona yuya mutu achiyevwamukirwa ni akora, watsega-tsega na kanda. 33  10:33 2 Nyakati 28:15Ela Msamariya mmwenga yekala ana vyarovye, watsapa na phapho. Na ariphomuona yuya mutu achiyevwamukirwa ni akora, wamuonera mbazi. 34 Achimsengerera, achendamfuta-futa virondavye na uchi kama dawa na mafuha chisha achimfunga bendeji. Yuya Msamariya kala ana pundawe, wamuhala yuya mutu achimpandiza dzulu ya punda, achimtsukula hadi hotelini, ambako wakpwendamtundza. 35 Siku ya phiriye, yuya Msamariya walavya pesa achimupha mwenye hoteli, achimuamba, ‘Mrorome hiyu mkpwongo wangu, na chochosi ndichozidi ndakpwedza nikuriphe, siku nchiuya.’ ”
36 Chimarigizo Jesu wamuamba yuya mwalimu wa Shariya, “Sambi unaonadze, hara atu ahahu, ni yuphi ambaye waonyesa kukala ni myawe wa kpweli wa yuya mutu yevwamukirwa ni akora?” 37 Yuya mwalimu wa Shariya achiamba, “Ni yuya yemuonera mbazi.” Jesu achimuamba, “Phahi, nawe kahende dza vyo arivyohenda Msamariya.”
Jesu anatsapa na kaya
pha ano Maritha na Maryamu
38  10:38 Johana 11:1Jesu na anafundzie ariphokala anaenderera na charo chao ya kuphiya Jerusalemu, afika lalo fulani, ambako wakaribishwa kaya ni mchetu yeihwa Maritha. 39 Maritha kala ana mdidewe ambaye kala aihwa Maryamu. Maryamu wasagala photsi, phephi na Jesu na achikala anamphundza afundzago. 40 Ela Maritha kala anagaya macheye na kazi ya kutayarishira ajeni. Phahi, wamlunga Jesu achendamuamba, “Bwana, kuona vibaya ichikala mwenehu akanirichira kazi zosi machiyangu? Muambire edze aniterye!” 41 Ela Jesu wamuamba Maritha, “Unagaya na kuhangaishwa ni mambo manji, 42 ela umanye kuna chitu chimwenga muhimu. Maryamu akatsambula chitu chinono, kuniphundza, na takuna ndiyemfuta.”

10:2 10:2 Mathayo 9:37–38

10:3 10:3 Mathayo 10:16

10:7 10:7 1 Akorintho 9:14; 1 Timothi 5:18

10:10 10:10 Mahendo 13:51

10:11 10:11 Mathayo 10:7–14; Mariko 6:8–11; Luka 9:3–5

10:12 10:12 Mwandzo 19:24–28; Mathayo 10:15; 11:24

10:13 10:13 Isaya 23:1–18; Ezekieli 26:1—28:26; Joeli 3:4–8; Amosi 1:9–10; Zakariya 9:2–4

*10:13 10:13 Jesu anafwananisha atu a midzi ya Chiyahudi na atu a midzi ya atu asiokala Ayahudi (Tiro na Sidoni) ambao kala anamanyikana kpwa uyi wao.

10:15 10:15 Isaya 14:13–15

10:16 10:16 Mathayo 10:40; Mariko 9:37; Luka 9:48; Johana 13:20

10:19 10:19 Zaburi 91:13

10:22 10:22 Johana 3:35; 10:15

10:25 10:25 Mathayo 22:35–40; Mariko 12:28–34

10:27 10:27 Kumbukumbu 6:5; Alawi 19:18

10:28 10:28 Alawi 18:5

10:33 10:33 2 Nyakati 28:15

10:38 10:38 Johana 11:1