11
Jesu anafundza anafundzie
kuvoya Mlungu
(Mathayo 6:9–13; 7:7–11)
Siku mwenga, Jesu kala a phatu anavoya Mlungu. Ariphomala, mwanafundziwe mmwenga wamuamba, “Bwana, hufundze kuvoya Mlungu, dza Johana vyofundza anafundzie.” Phahi, Jesu waambira, “Ichikala munavoya Mlungu, ambani:
‘Baba Mlungu, dzinaro nariogophewe.
Utawalao nauonekane wazi duniani.
Chila siku huphe chakurya chehu cha kuhutosha.
Na huswamehe dambi zehu,
dza viratu hunavyoswamehe osi ahukoserao.
Usihuriche hukatiywa dambini ni Shetani.’ ”
Chisha Jesu achiaambira, “Mendzerepho mutu una msenao, siku mwenga uphiye kpwakpwe usiku wa manane, ukamuambe, ‘Msena wangu, nikopesha mabofulo mahahu, mana nkatsolokerwa ni mjeni, nami sina chitu cha kumupha.’ Alafu hiye msenao himo nyumbani akuambe, ‘Usiniyuge, mino nkafunga kare mryango; mimi na anangu hurere. Sindangʼoka nkedzakupha chitu chochosi.’ Ela nakuhakikishirani, dzagbwe kandakupha mabofulo kpwa ni msenao, ela andangʼoka na edze akuphe chochosi utakacho kpwa sababu ya likaniro.
“Phahi, nakuambirani, Voyani namwi mundahewa, endzani namwi mundaphaha, pigani hodi namwi mundavugurirwa. 10 Mana chila avoyaye nkuhewa, aendzaye nkuphaha, na apigaye hodi nkuvugurirwa. 11 Ni yuphi kahi yenu ambaye mwanawe achimvoya ngʼonda andamupha nyoka? 12 Ama mwanawe achimvoya yayi andamupha chisuse? 13 Ichikala mwi atu ayi tu, mnamanya kuapha ana enu vitu vinono, dze si zaidi ye Sowe yenu ariye mlunguni? Iye nkuapha Roho Mtakatifu atu osi amvoyao.”
Jesu ana nguvu kumshinda Shetani
(Mathayo 12:22–30; Mariko 3:20–27)
14 Badaye, Jesu kala anatuluza pepho bwibwi. Yuya pepho ariphotuluka, yuya bwibwi waandza kugomba na atu osi achiangalala. 15  11:15 Mathayo 9:34; 10:25Ela atu anjina kala anaamba, “Anatuluza pepho kpwa uwezo wa Belizebuli,* 11:15 Belizebuli ni dzina ra Chiyunani renye mana ya shetani. mkpwulu wa pepho.” 16  11:16 Mathayo 12:38; 16:1; Mariko 8:11Anjina achimhega achili kpwa kumuamba ahende ishara ya chilinje kuonyesa kala uwezowe ula mlunguni. 17 Jesu wamanya maazo gao ndipho achiaambira, “Tsi yoyosi ambayo vilongozie anapingana, tsi iyo taindadumu, na nyumba iganyanayo makundi kupingana, nkutsamuka. 18 Sambi, ichikala Shetani akadziganya, nyo ufalumewe undadumu? Nkaamba hivyo kpwa sababu, mwimwi munaamba kala natuluza pepho na uwezo wa Belizebuli. 19 Pho mino ichikala natuluza pepho na uwezo wa Belizebuli, dze, afuasi enu nkutuluza pepho na uwezo wa ani? Afuasi enu ndio ndiokuamulani. 20 Ela kpwa kukala ninatuluza pepho kpwa uwezo wa Mlungu, phahi manyani kukala ufalume wa Mlungu ukedza kpwenu.
21 “Mutu wa mkpwotse ariye na silaha, arindapho nyumbaye, malize zindakala salama. 22 Ela achedza mutu wa mkpwotse zaidi kumvwamukira na kumshinda nguvu, andamfuta silahaze achizozikuluphira na kuapha ayae mali achizozihala zewe.
23  11:23 Mariko 9:40“Yeyesi ambaye ka uphande wangu, manyani ananipinga; na iye ambaye tahukusanya phamwenga, manyani anatsamula.”
Mutu auyirwaye ni pepho
(Mathayo 12:43–45)
24 “Pepho achimtuluka mutu, nkuphiya weruni achaendza phatu pha kuoya, ela asiphophaha, nkudziamba, ‘Nindauya kpwangu nyumbani kpwa kare nrikola.’ 25 Phahi achedzakuta phara phatu ni phahuphu, phaphyerwa na chila chitu chaikpwato, 26 nkuphiya achahala pepho ayae sabaa ayi zaidi kuriko iye, na achamuinjira yuya mutu na akaishi himo. Hipho, hali ya yuya mutu nkukala mbii zaidi kuriko hira ya mwandzo.”
27 Jesu phokala anagomba higo, mchetu mmwenga mo kundini wapiga kululu, achiamba, “Baha hiye mchetu yekuvyala na achikuamwisa!” 28 Ela Jesu achimuamba, “Ni kpweli, ela ario na raha zaidi ni hinyo asikirao ujumbe wa Mlungu na akaukubali!”
Chivyazi chii chinalonda dalili za vilinje
(Mathayo 12:38–42)
29  11:29 Mathayo 16:4; Mariko 8:12Atu ariphokala anazidi kpwedza, Jesu waamba, “Atu a chivyazi hichi ni ayi. Analonda ishara ya chilinje, ela taandaonyeswa chochosi isiphokala chiratu chohenderwa Jona. 30  11:30 Jona 3:4Viratu Jona arivyokala ishara kpwa atu a Ninawi, vivyo hivyo nami Mutu Yela Mlunguni ndakala ishara kpwa atu a chivyazi hichi. 31  11:31 1 Afalume 10:1–10; 2 Nyakati 9:1–12Vivyo hivyo siku hiyo, malikia wa kula tsi ya Mwakani andaima phamwenga na atu a chivyazi hichi, naye andachishitaki kpwa makosa gao. Mana wala pembe ya dunia kpwedzaphundza maneno ga marifwa ga Selemani, ela sambi, mimi nriye hipha ni mkpwulu kuriko Selemani. 32  11:32 Jona 3:5Siku ya hukumu atu a Ninawi andaima phamwenga na atu a chivyazi hichi, nao andachishitaki kpwa makosa gao. Mana atu a Ninawi atubu dambi zao kpwa sababu ya mahubiri ga Jona, ela sambi, mimi nriye hipha ni mkpwulu kuriko Jona.”
Mafundzo ga Jesu
ganangʼaza atu matso
(Mathayo 5:15; 6:22–23)
33  11:33 Mathayo 5:15; Mariko 4:21; Luka 8:16Chisha Jesu achiaambira atu, “Takuna mutu aasaye taa na kuitiya mvunguririni, ela nkuyiika dzulu ili ainjirao aone nyo mwanga. 34 Matsogo ndigo taa ya mwiri, nago gachikala ni mazima, mwiri wosi undakala na mwanga. Ela gachikala ni makongo, phahi mwiri wosi undaodzala jiza. 35 Phahi, hakikishani munagbwira mafundzo gangu, ili maisha genu gasikale na jiza. 36 Chumbacho chosi chichikala na mwanga, maishago gandakala na mwanga munji, dza taa iakavyo chumbani.”
Jesu anaonya Mafarisayo
na alimu a Shariya
(Mathayo 23:1–36; Mariko 12:38–40)
37 Jesu ariphomala kugomba higo, Mfarisayo mmwenga wamualika kpwakpwe kaya akarye naye. Jesu wakubali, achiinjira nyumbani, achisagala achirya naye. 38 Mfarisayo hiye watezeka ariphomuona Jesu anarya bila ya kulunga mila ya dini yao, yani bila ya kutsukutsa mikono kabila ya kurya. 39 Jesu wamuamba, “Mwimwi Mafarisayo muna chadi cha kudzionyesa mu atu anono. Hivyo ni sawa na kutsukutsa chikombe na sahani kondze macheye. Ela mwenu marohoni mukaodzala unyangʼanyi na uyi. 40 Mu azuzu! Kpwani tammanya kala yetengeza kondze ndiye ariyetengeza ndani piya? 41 Ela phahi, lavyani zaka vyo murivyo navyo mo vikombeni muaphe agayi, alafu tamundakala na chochosi chiricho najisi.
42  11:42 Alawi 27:30“Ela shaka hiro mwi Mafarisayo! Kpwa mana munalunga Shariya ya kumupha Mlungu fungu ra kumi ra mavuno makulu na hata mavuno madide, ela tamjali haki wala tammendze Mlungu. Higa ndigo mlondwago kuhenda, bila ya kubera higo ganjina.
43 “Shaka hiro mwi Mafarisayo! Kpwa mana munamendza kusagala vihi vya mbere-mbere masinagogini na kulamuswa na ishima mbere za atu. 44 Shaka hiro, mana mu dza mbira zisizo na alama, ambazo atu nkunyendeka dzuluze bila ya kumanya uyi na lovu ririro himo.”
45 Alafu mwalimu mmwenga wa Shariya wamuamba Jesu, “Mwalimu, uchiamba hivyo, unahuinjirira hata swiswi alimu a Shariya piya.” 46 Achiambwa, “Shaka hiro hata mwimwi alimu a Shariya. Mnamendza kutsukuza ayawenu mizigo miziho, yani Shariya ngumu, ela mwi enye tamuterya atu kuzilunga hata chidide.
47 “Shaka hiro! Mana munadzengera mbira manabii ambao aolagbwa ni akare enu. 48 Hivyo munadzishuhudiya kukala munakubaliana na mambo gohendwa ni akare enu, mana aho aolaga manabii, namwi munaadzengera vikuta. 49 Kpwa sababu ya higo, Mlungu wa marifwa waamba, ‘Nindakureherani manabii na mitume, ela mundaolaga anjina na anjina mundaagayisa.’ 50 Phahi, atu a chivyazi hichi andatiywa adabu kpwa sababu ya vifo vya manabii osi oolagbwa hangu kuumbwa kpwa dunia, 51  11:51 Mwandzo 4:8; 2 Nyakati 24:20–21tsona hangu chifo cha Abeli hadi chifo cha Zakariya. 11:51 Zakariya: Siye yuya ise wa Johana, ela ni mutu wanjina yeishi miaka minji yotsupa. Soma chitabu cha phiri cha Mambo ga Nyakati 24:20–21. Hiye Zakariya waolagbwa mbere za Nyumba ya Kuvoya Mlungu, kahi-kahi ya iyo nyumba na phatu pha kulavira sadaka. Kpweli nakuambirani, atu a chivyazi hichi andatiywa adabu kpwa sababu ya hinyo manabii.
52 “Shaka hiro mwi alimu a Shariya! Kpwa mana munaafwitsa ayawenu mafundzo ga kpweli ga Mlungu. Mwi enye mwagarema na munazuwiya atu ambao analonda kugamanya!”
53 Jesu ariphouka phara, Mafarisayo na alimu a Shariya atsukirwa sana na achikala anampinga na kumhega achili na maswali manji, 54 ili kulola ichikala andagomba maneno ambago sigo, kpwa amgbwire.

11:15 11:15 Mathayo 9:34; 10:25

*11:15 11:15 Belizebuli ni dzina ra Chiyunani renye mana ya shetani.

11:16 11:16 Mathayo 12:38; 16:1; Mariko 8:11

11:23 11:23 Mariko 9:40

11:29 11:29 Mathayo 16:4; Mariko 8:12

11:30 11:30 Jona 3:4

11:31 11:31 1 Afalume 10:1–10; 2 Nyakati 9:1–12

11:32 11:32 Jona 3:5

11:33 11:33 Mathayo 5:15; Mariko 4:21; Luka 8:16

11:42 11:42 Alawi 27:30

11:51 11:51 Mwandzo 4:8; 2 Nyakati 24:20–21

11:51 11:51 Zakariya: Siye yuya ise wa Johana, ela ni mutu wanjina yeishi miaka minji yotsupa. Soma chitabu cha phiri cha Mambo ga Nyakati 24:20–21.