Chitabu cha
MALAKI
Tanga mbere
Habari za chitabu hichi cha Malaki zakpwedza kama miaka mia ne na mirongo mitsano hadi mia ne kabila ya Jesu kuvyalwa. Habari hizi zaandikpwa bada ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu ya Jerusalemu kudzengbwa luphya tsini ya ulongozi wa Ezira. Hipha zaidi sana nabii anaalonda alavyadzi-sadaka aike luphya chilagane chao cha kukala aaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu. Ni wazi kukala atu kala sio aaminifu katika masagazi gao na ibada zao kpwa Mwenyezi Mlungu. Alavyadzi-sadaka na atu kpwa jumula kala anamchenga Mwenyezi Mlungu mana kala taamupha sadaka afwahazo kuwewa na kala taaishi kulengana na mafundzoge. Ela phahi Mwenyezi Mlungu andakpwedza aamule na kutakasa atue na andatanguliwa ni muhumwawe ndiyetayarisha njira na kutangaza chilaganeche.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mendzwa ya Mlungu kpwa Aiziraeli 1:1–5
Dambi za Aiziraeli 1:6—2:16
Uamuli wa Mlungu na mbazize 2:17—4:6
1
Hiri ni neno ra Mwenyezi Mlungu kpwa Aiziraeli kutsupira nabii Malaki.
Mendzwa ya Mwenyezi Mlungu
kpwa Iziraeli
1:2 Arumi 9:13 1:2 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Amosi 1:11,12; Obadiya 1:1–14Mwenyezi Mlungu anaamba, “Hangu kare mino naaonyesa mendzwa.” Ela mwi munaamba, “Ukakala uchihuonyesadze mendzwa?”
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Avi Esau ni nduguye Jakobo? Ela mino námmendza Jakobo, ela Esau námzira. Iyo myango anayosagala, ambayo ndiyo urisiwe, náibananga na kuihenda makalo ga mabawa a weruni.” Aedomu ambao ndio mbari ya Esau anaamba, “Dzagbwe hwapigbwa na midzi yehu ichibomolwa, hundauya tsona hwedze hugadzenge luphya higo magandzo gehu.” Ela hiye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Hata akadzenga tsona, chisha mino ndabomola hadi iyo tsi yao iihwe ‘tsi ya uyi’ na hinyo enye, aihwe ‘atu arioreyerwa ni Mwenyezi Mlungu hata kare na kare.’ Mwimwi Aiziraeli mundaona mambo higa na matso genu na muambe, ‘Mwenyezi Mlungu ni mkpwulu hata dzulu za tsi za kondze ya Iziraeli.’ ”
Sadaka zisizofwaha
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Mwana nkumuishimu ise na mtumishi akamuishimu tajiriwe. Haya ichikala mino ni sowe yenu yo ishima yangu i kuphi? Hebu ichikala ni Mwenyezi Mlungu wenu yo ishima yangu i kuphi?” Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Ni mwimwi alavyadzi-sadaka, ndimwi munaobera dzina rangu! Mbona mwi alavyadzi-sadaka munabera dzina rangu? Ela mwi munaamba ‘Ro dzinaro hunaribera viphi swino?’ ” Mwenyezi Mlungu anaamba, “Mnabera dzina rangu kpwa kunilavira chakurya najisi dzulu ya phatu phangu pha kulavira sadaka. Halafu munaamba, ‘Hunakuhendadze najisi?’ Mnanitiya najisi kpwa kukala munaamba, ‘Meza ya Mwenyezi Mlungu sio chitu cha mana.’ ” 1:8 Kumbukumbu 15:21Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Dze, mlavyapho sadaka ya nyama asio matso, hebu enye virema, au akongo, sio uyi ni utu wani nyo? Hebu jezani kumlavira liwali wenu vitu dza hivyo. Dze, andafwahirwa kpweli? Dze, andakukubalini kpweli? Phahi ninakuraini mwimwi alavyadzi-sadaka mumvoye Mlungu ahuonere mbazi.” Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Mchienderera kumlavira sadaka dza hizo, hiye kandakukubalini bii. 10 Hata baha muifunge iyo Nyumba ya kuvoya Mlungu kuriko kpwenderera kuasa myoho nsiyoikubali dzulu ya hipho phatu phangu pha kulavira sadaka!” Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Mino sina raha namwi na hizo sadaka zenu mlavyazo sindaziphokera bii. 11 Mana dzina rangu nkulu kahi za mataifa kuandzira mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa. Chila phatu uvumba unafukizwa na sadaka za nyama a kuriwa zinalaviwa kpwa sababu ya dzina rangu, mana dzina rangu nkulu kahi za mataifa, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba. 12 Ela mwimwi munarikosera ishima dzina rangu kpwa kuririkana kukala phatu pha kulavira sadaka pha Mwenyezi Mlungu ni najisi na kulavya dzuluye vyakurya visivyokubaliwa.” 13 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Munaamba, ‘Mambo higa gakahuremweza swino na kpwa hivyo munagabera.’ Mwenyezi Mlungu anaamba, Mnahala nyama akuhenda iya, nyama a virema na hata nyama akongo phahi munanirehera mimi kama sadaka. Dze, sadaka hizo munaona ndaziphokera? 14 Mutu mwenye nyama mlume kahi za mifugoye, achiika naziri kukala andamlavira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, halafu amlavire nyama wa chirema, ana handzo na naalaniwe.” Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Mimi ni mfalume mkpwulu na dzina rangu rinaogophewa kahi za mataifa.”

1:2 1:2 Arumi 9:13

1:2 1:2 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Amosi 1:11,12; Obadiya 1:1–14

1:8 1:8 Kumbukumbu 15:21