2
Alavyadzi-sadaka anaonywa
Sambi phahi, amuri hino ni kpwa ajili yenu mwimwi, alavyadzi-sadaka. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, Niphundzani! Kpwa mana napho tamundaniphundza na kudzifundza kuniishimu, phahi ndakulanini phamwenga na hizo baraka zenu mrizo nazo. Kpwandza hata nkazilani kare kpwa sababu tamniishimu moyo kutsuka. Lolani nindademurira ana enu na nihale ufumba wa hinyo nyama enu mualavyao sadaka nipake nyuso zenu. Bada ya hivyo kundakpwedza atu akuhaleni phamwenga na hinyo ufumba. 2:4 Isabu 3:11–13Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, bada ya higo ndipho mtakaphomanya kukala mimi náapha amuri hino, ili chilagane changu na chivyazi cha Lawi chienderere. 2:5 Isabu 25:12Chilagane changu nao kala ni chilagane cha uzima na amani. Nami higo náapha ili aniishimu. Phahi nao achiniishimu chikpweli-kpweli na achiogopha dzina rangu. Hinyo Alawi afundza Shariya ya kpweli na mafundzo gao tagayakala na uyi wowosi. Maisha gao gosi anilunga katika amani na haki na achiahenda anji achiricha uyi. Mana alavyadzi-sadaka analondwa atundzeto marifwa na atu analondwa aphiye kpwao akafundzwe shariya mana alavyadzi-sadaka ni ahumwa a Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Mwimwi mwairicha iyo njira ya sawa na muchihenda atu anji aikose kpwa higo mafundzo genu. Mwimwi mkavundza chilagane changu na Alawi. Kpwa hivyo, nkakuhendani mʼberwe na kuaibishwa mbere za atu osi, kpwa vira mwaricha njira zangu mchipendeleya atu anjinae katika uamuli wenu wa mambo ga Shariya.”
Atu asivyo aaminifu kpwa Mlungu
10 Avi hosi baba yehu ni mmwenga? Tsona avi hosi hwaumbwa ni Mlungu mmwenga? Mbona hunavundza chilagane cha akare ehu kpwa kusahenderana uaminifu? 11 Atu a Juda taakakala aaminifu kpwa Mlungu. Anahenda mambo ga kutsukiza hiko Jerusalemu na katika tsi ndzima ya Iziraeli. Akaphatiya najisi phatu phatakatifu aphamendzapho Mwenyezi Mlungu kpwa kulóla achetu avoyao vizuka. 12 Mutu yeyesi ahendaye mambo higo, Mwenyezi Mlungu naamtenge kabisa na atu a chivyazi cha Jakobo, hata dzagbwe mutu hiye nkureha sadaka mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi.
Mlungu anatsukizwa ni talaka
13 Dzambo ranjina muhendaro ni hiri: munaphaodzaza matsozi phatu pha kumlavira sadaka Mwenyezi Mlungu, kpwa kurira na kuula, kpwa sababu Mwenyezi Mlungu kaphokera tsona hizo sadaka zenu mana tazimfwahira. 14 Ela mwi munauza munaamba, Ni kpwa utu wani kaphokera sadaka zehu? Ni kpwa kukala Mwenyezi Mlungu wakala shaidi wa chilaganecho na mcheo wa uhanani. Ukakala siwe muaminifu kpwakpwe dzagbwe ndiye myao wa chitseko na ngʼandzi na ndiye mcheo wa ndowa. 15 Dze, Mlungu kayaaumba uwe na mcheo mkale chitu chimwenga? Mosi mu akpwe hangu roho hata mwiri. Sababu ya Mlungu kuhenda hivyo kala ni mvyale ana ndiomuogopha iye. Kpwa hivyo manyirirani roho zenu sedze mutu akakosa uaminifu kpwa mchewe wa uhanani. 16 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba, “Mino natsukirirwa mutu arichaye mchewe. Tsona nazira mutu ahenderaye mchewe mambo ga ujaili, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba.* 2:16 Tsona nazira mutu ahenderaye mchewe mambo ga ujaili mana kamili ya maneno ga Chieburania garigo hipha tagamanyikana vinono. Mana ga mwenga kpwa mwenga hipha ni “nazira mutu abwiningizaye nguwoye na ukatili.” Kpwa hivyo dzimanyirireni katika mioyo yenu sedze mkakosa uaminifu kpwa achetu enu.”
Siku ya Uamuli i phephi
17 “Mkamremweza Mwenyezi Mlungu na higo maneno genu. Ela mwi munauza, ‘Ni maneno gani huchigomremweza nago?’ Mkamremweza kpwa kuamba, ‘Mwenyezi Mlungu anamendza ahendi a mai osi tsona anamuhamira.’ Au kpwa kuuza, ‘Ye Mlungu ahendaye haki a kuphi.’ ”

2:4 2:4 Isabu 3:11–13

2:5 2:5 Isabu 25:12

*2:16 2:16 Tsona nazira mutu ahenderaye mchewe mambo ga ujaili mana kamili ya maneno ga Chieburania garigo hipha tagamanyikana vinono. Mana ga mwenga kpwa mwenga hipha ni “nazira mutu abwiningizaye nguwoye na ukatili.”