3
3:1 Mathayo 11:10; Mariko 1:2; Luka 1:76; 7:27Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Lola, ninatanguliza muhumwa wangu mberezo ndiye nitayarishira njira. Iye Mwenyezi Mlungu mumlondaye andakpwedza kpwenye Nyumba ya kuvoya Mlungu gafula. Lolani hiye muhumwa wa chilagane mumlondaye aredza.”
3:2 Joeli 2:11; Maono 6:17Ela ni ani awezaye kuvumirira iyo siku ya kpwedzakpwe? Au siku ndiphotuluka, ni ani awezaye kuima mbereze? Mana iye phahi ni dza viratu moho wa kueza vyuma, au sabuni iriyo na nguvu ya mfuli wa nguwo. Iye andasagala dza mutu anayehumira moho kutsusa feza na zahabu. Andatsusa Alawi dza feza na zahabu ili amlavire Mwenyezi Mlungu sadaka za sawa. Ndipho wakati hinyo Mwenyezi Mlungu andakubali sadaka chizorehwa ni atu a Juda na a Jerusalemu dza irivyokala hipho kare.
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Nami nindasengera phephi namwi nilavye uamuli. Nindalavya ushaidi upesi chinyume cha atsai, azinifu, anaoapa na handzo, anaoakopya vibaruwa katika maripho gao, anaoonera magungu na anachiya na anaonera atsupi a njira, jibu osi ambao taaniogopha.”
Msimuiyire Mlungu
“Mana mimi Mwenyezi Mlungu sibadilika bii, ndiyo mana hata sidzangbwekukuangamizani tsetsetse mwimwi chivyazi cha Jakobo. Mwimwi mwaricha kulunga malagizo gangu hangu siku za akare enu.” Phahi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba “Niuyirani nami nindakuuyirani. Ela mwi munaamba, ‘Phahi swino hukuuyire viphi?’ Dze, mwanadamu anafwaha kumuiyira Mlungu? Ela mwino munaniiyira. Na bado munaamba, ‘Kpwani swino hunakuiyira viphi?’ Munaniiyira fungu ra kumi na sadaka. Kpwa kukala munaniiyira mimi, mosi taifa zima mkalaniwa. 10  3:10 Alawi 27:30; Isabu 18:21–24; Kumbukumbu 12:6; 14:22–29; Nehemia 13:12Rehani kamili fungu ra kumi kpwenye nyumba yangu ya kuikira akiba ili mwangu nyumbani mkale na chakurya.” Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Ni jezani kpwa njira hino phahi mlole ichikala sindakuvugurirani madirisha ga mlunguni na kuamwagira baraka, hadi mkose phatu pha kuziika.” 11 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Nindaademurira adudu aryao mimea yenu ili asibanange mavuno ga minda yenu na mizabibu iriyo mwenu mindani taindakosa kuvyala.” 12 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Ndipho mataifa ganjina gosi gandakuihani atu muriojaliwa, mana tsi yenu indakala ni tsi inayofwahira sana.”
Ahadi ya Mwenyezi Mlungu ya mbazi
13 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Maneno genu mgombago kunihusu ni masiru, ela mwi munaamba, ‘Hukaambadze?’ 14 Mwimwi munaamba, ‘Kumuhumikira Mlungu ni kazi ya bure. Ni fwaida yani huriyophaha kpwa kulunga malagizoge? Hebu ko kudzinyenyekeza na kusononeka mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi kpwahufwahani? 15 Sambi inaonekana kukala atu asiojali akabarikiwa. Atu ayi anaongokerwa na hata anaomjeza Mlungu, taahendeka rorosi.’ ”
16 Halafu hara ambao kala anamuogopha Mwenyezi Mlungu abisha naye achiasikira. Madzina ga hinyo ariomuogopha Mwenyezi Mlungu na kuishimu dzinare, gachiandikpwa mbereze kpwenye chitabu cha kumbukumbu. 17 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Andakala angu. Andakala hazina yangu ya samani siku iyo ya uamuli. Nami nindaaonera mbazi dza vira mutu amuoneravyo mbazi mwana amuhumikiraye. 18 Na hipho ndipho mndiphoona tsona tafwauti kahi za ario na haki na ayi na tafwauti kahi za atu amuhumikirao Mlungu na asiomhumikira.”

3:1 3:1 Mathayo 11:10; Mariko 1:2; Luka 1:76; 7:27

3:2 3:2 Joeli 2:11; Maono 6:17

3:10 3:10 Alawi 27:30; Isabu 18:21–24; Kumbukumbu 12:6; 14:22–29; Nehemia 13:12