14
Mwenyezi Mlungu andatawala
Phunguza, siku ya Mwenyezi Mlungu iredza uwe Jerusalemu, ambapho vituvyo virivyohalwa zewe vindaganywa kuno unalola. Mana nindakusanya mataifa ganjina gosi gedze gapigane na Jerusalemu, na nyo mudzi undatekpwa, vituvyo kpwenye hizo nyumba vindahalwa zewe na achetu agbwavukirwe. Nusu ya atuo andatsamizwa kpwa lazima, ela nyo ndiosala taandauswa.
Chisha Mwenyezi Mlungu andatuluka akapigane na atu a tsi zanjina zizo dza ahendavyo wakati wa viha. Siku iyo, maguluge gandaima dzulu ya Mwango wa Mizaituni urio mlairo wa dzuwa wa Jerusalemu. Hinyo Mwango wa Mizaituni undaganywa pande mbiri, pho kahi-kahi phakale na dete pana kula mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa. Nusu ya nyo mwango indaphiya vurini na yo nusu yanjina iphiye mwakani. Namwi mundachimbira kutsupira dete ririro kahi-kahi ya myango ya Mwenyezi Mlungu, dete ambaro rinaphiya hadi Azeli. Mwimwi mundachimbira dza akare enu arivyochimbira msumbo wa tsi wakati mfalume Uziya kala anatawala Juda. Badaye, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu andakpwedza phamwenga na atakatifu osi.
Siku iyo takundakala na mwanga, mnyevu wala barafu. Kundakala mutsi kpwenderera (Siku iyo inamanywa ni Mwenyezi Mlungu). Takundakala na mutsi wala usiku kama kawaida mana hata dziloni kundakala na mwanga.
14:8 Ezekieli 47:1; Johana 7:38; Maono 22:1Tsona siku iyo, madzi manono gandajera kula Jerusalemu. Nusu ya madzi higo gandajera kuphiya bahari ya mlairo wa dzuwa* 14:8 bahari ya mlairo wa dzuwa piya nkuihwa Bahari ya Munyu. na nusu yanjina gajere kuphiya bahari ya mtswerero wa dzuwa. 14:8 bahari ya mtswerero wa dzuwa piya nkuihwa Bahari Kulu. Madzi higo gandaenderera kujera ikale ni wakati wa kazikazi au wakati wa mwaka.
Siku iyo Mwenyezi Mlungu macheye ndiye ndiyekala mfalume wa dunia yosi. Iye macheye ndiye ndiyekala Mlungu wa kpweli, ndiyeabudiwa.
10 Tsi yosi, kula Geba hadi Rimoni uphande wa mwakani wa Jerusalemu indahendwa ikale herera dza Araba. Ela Jerusalemu indasala pho dzulu iripho kula Ryango ra Benjamini hadi phokala Ryango ra Kare, hadi Ryango ra Pembeni na kula mnara wa Hananeli hadi phatu pha kuminyira zabibu pha mfalume. 11  14:11 Maono 22:3Atu andasagala mumo Jerusalemu, na mudzi hinyo undakala salama wala taundaangamizwa tsona.
12 Na hiri ndiro pigo ambaro Mwenyezi Mlungu andapiga mataifa gosi gopigana na atu a Jerusalemu: Miri yao indaola kuno aimire, matso gao gandaola ndani ya vitswa vyao na malilimi gao gandaola mwao miromoni. 13 Siku iyo, Mwenyezi Mlungu andaatiya wuoga munji hadi chila mutu andamtiya myawe mkpwononi nao apigane enye kpwa enye. 14 Atu a Juda andapigana kukanira Jerusalemu. 14:14 Atu a Juda andapigana kukanira Jerusalemu tafusiri zanjina zinaamba atu a Juda andapigana na atu a Jerusalemu. Na utajiri wa mataifa ganjina chigozunguluka undakusanywa kpwa unji, yani zahabu, feza na mavwazi. 15 Pigo riro hiro rindapiga farasi, nyumbu, ngamia, punda, yani nyama osi ndiokala kpwenye kambi hizo.
16  14:16 Alawi 23:39–43Bada ya gago, chila mutu ndiyetiya kula tsi hizo zanjina zosi zokpwedza pigana na Jerusalemu, andakala achiambuka kuphiya kuko Jerusalemu mwaka bada ya mwaka kpwendaabudu mfalume, yani Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, na asherekee Sikukuu ya Vibanda. 17 Na atu a tsi yoyosi himu duniani ambao taandaambuka kuphiya Jerusalemu kpwendaabudu ye mfalume, yani Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, mvula taindanya kpwenye tsi yao. 18 Ichikala atu a Misiri taandaambuka na kufika phatu phapho, phahi andaphahwa ni mapigo ga Mwenyezi Mlungu ambago andapiga atu a mataifa ganjina ambao taandaambuka kpwendasherekeya Sikukuu ya Vibanda. 19 Ihi ndiyo ndiyokala adabu ndiyotiywa atu a Misiri na atu osi a mataifa ganjina ambao taandaambuka kpwendasherekeya Sikukuu ya Vibanda.
20 Siku iyo, kengele ndizofungbwa farasi zindaandikpwa maneno higa: “Takatifu kpwa Mwenyezi Mlungu.” Na nyungu za kujitira zirizo kpwenye nyumba ya kuvoya Mlungu zindakala takatifu dza mabakuli garigo mbere ya phatu pha kulavira sadaka. 21 Na chila nyungu mo Jerusalemu na Juda indakala takatifu kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, ili osi alavyao sadaka aweze kpwedzahala bazi ya zo nyungu ajitire nyama chizolaviwa sadaka. Siku iyo tamundakala na Mkanani mo nyumba ya Mwenyezi Mlungu wa majeshi.

14:8 14:8 Ezekieli 47:1; Johana 7:38; Maono 22:1

*14:8 14:8 bahari ya mlairo wa dzuwa piya nkuihwa Bahari ya Munyu.

14:8 14:8 bahari ya mtswerero wa dzuwa piya nkuihwa Bahari Kulu.

14:11 14:11 Maono 22:3

14:14 14:14 Atu a Juda andapigana kukanira Jerusalemu tafusiri zanjina zinaamba atu a Juda andapigana na atu a Jerusalemu.

14:16 14:16 Alawi 23:39–43