13
“Siku iyo ichifika, kundahumbuka pula ya madzi kpwa atu a chivyazi cha Daudi na atu asagalao Jerusalemu ili gatakase dambi zao na unajisi wao.”
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Siku iyo, nindausa madzina ga vyo vizuka kula kahi za yo tsi, ili visitambukirwe tsona. Piya nindausa manabii gosi ga handzo genye roho mchafu. Na mutu achienderera kulavya unabii, nine na ise ariomvyala andamuamba, ‘Uwe ni ufwe mana unatabiri maneno ga handzo kuhumira dzina ra Mwenyezi Mlungu.’ Chisha nyo avyazie andamdunga fumo hadi afwe wakati anatabiri. Siku iyo chila nabii andaonera waibu ruwiyaze wakati anatabiri. Tsona kandavwala mavwazi ga chinabii ga nyoya ili achenge atu, badalaye andaamba, ‘Mino simi nabii, ni mkurima mana nkahenda kazi hino hangu wanache wangu.’ Na mutu achimuuza achimuamba, ‘Gano makuphyu pho phako lagani, ni gani?’ Iye andajibu aambe, ‘Makuphyu higa nagaphaha wakati kala kuna kondo nyumbani mwa asena angu.’ ”
13:7 Mathayo 26:31; Mariko 14:27Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
“Lamuka, we upanga, ukavamie mrisa wangu,
kala chinyume cha hiye ariye phephi nami.
Mpige ye mrisa, ili go mangʼondzi na mbuzi zitsamukane
nami nindavamia nyo ana.”
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Kpwenye tsi yosi,
seemu mbiri ya tahu ya atu andaangamia,
na seemu mwenga ya tahu ya atu andarichwa moyo.
Yo seemu mwenga ya tahu ya atu ndiorichwa moyo, nindaatiya mohoni
niatsuse dza viratu mutu atsusavyo feza na moho,
nindaajeza dza viratu zahabu ijezwavyo.
Aho andanivoya,
nami nindaajibu mavoyo gao.
Mimi nindaamba, ‘Aho ni atu angu,’
nao andaamba, ‘Mwenyezi Mlungu ni Mlungu wehu.’ ”

13:7 13:7 Mathayo 26:31; Mariko 14:27